Данъчно третиране на изплащаната левова равностойност на безплатна предпазна храна за работа при вредни условия на основание чл. 67, ал. 2 от Закона за националната служба за охрана (ЗНСО).

Изх. № 92-00-838
Дата: 10.08.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „г“;
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „д“

ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплащаната левова равностойност на безплатна предпазна храна за работа при вредни условия на основание чл. 67, ал. 2 от Закона за националната служба за охрана (ЗНСО).

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №92-00-838 от 12.07.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Във връзка с разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗНСО в Националната служба за охрана е взето решение на служителите, които извършват дейности, свързани с вредни за здравето последици, да се заплаща левовата равностойност на безплатната предпазна храна в размер на 3 лв. на ден за дните, в които работят при вредни условия. Посочили сте, че в ЗНСО няма регламент относно начина и реда на изплащане на левовата равностойност на храната.
В писмото си цитирате Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (Наредба № 11 от 21 декември 2005 г.), както и писмено становище на Министерство на труда и социалната политика.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се облага с данък изплатената левова равностойност на безплатната предпазна храна при прилагане на разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „г“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:

На основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „г“ от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 67 от Закона за Националната служба за охрана и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗНСО началникът на Националната служба за охрана определя служителите, които извършват дейности, свързани с вредни за здравето последици, и на които се осигуряват безплатна предпазна храна, противоотрови и други средства, неутрализиращи вредното въздействие на работната среда. В чл. 67, ал. 6 от същия закон изрично е посочено, че стойността на доволствията по ал. 1 – 3 не се облага с данъци.
Следва да имате предвид, че Наредба № 11 от 21 декември 2005 г. е издадена на основание чл. 285, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) и е относима към предоставяната безплатна храна по КТ, а по силата на чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от КТ. В този смисъл е и цитираното писмено становище изх. № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. на МТСП относно прилагането на Наредба № 11 от 21 декември 2005 г., където е указано, че когато се предоставят парични средства за безплатна храна, същите представляват облагаем доход на физическите лица и подлежат на облагане.
Предвид гореизложеното, доколкото в чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „г“ от ЗДДФЛ не е изрично посочено безплатната храна да е предоставена в натура, каквото изискване е налице в чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ от същия закон по отношение на безплатната храна, предоставяна на основание чл. 285 от КТ, стойността на безплатната храна, предоставяна на основание чл. 67, ал. 2 от ЗНСО, не се включва в облагаемия доход от трудови правоотношения и не подлежи на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5

Вашият коментар