Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има сключени договори за отдаване на офиси и производствени площи под наем на други фирми. В договорите фигурират клаузи в раздел санкции, свързани с неустойки.
В запитването е зададен следният въпрос: Какъв характер имат неустойките по договорите за наем – обезщетителен или санкционен, с оглед начисляване на данък върху добавената стойност и издаване на данъчен документ?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В чл. 26, ал. 2, предл. второ от ЗДДС /изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г./ е регламентирано, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
Видно от изложената нормативна уредба в сила от 01.01.2013 г. неустойките не са елемент на данъчната основа и характерът на същите не е от значение.
На основание чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

5/5

Вашият коментар