fbpx

Данъчно третиране на обезценка на инвестиция в дъщерно дружество, в което финансовата институция притежава 100 %, респективно 25% участие, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-479/07.08.2018 г.

ЗКПО – чл. 96;
ЗКПО – чл. 97, ал. 1, ал. 2 и ал. 3;
ЗКПО – §1, т. 3 от ДР;
ЗКПО – чл. 47а, ал. 2 и ал. 4;
ЗКПО – чл. 49, ал. 2;
ЗКПО – чл. 77
МСС № 1

ОТНОСНО: Данъчно третиране на обезценка на инвестиция в дъщерно дружество, в което финансовата институция притежава 100 %, респективно 25% участие, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Еднолично акционерно дружество (ЕАД) е кредитна институция /банка/. Дружеството притежава инвестиция в дъщерно дружество – 100% дялово участие в местно юридическо лице – лизингова компания. За изготвяне на финансовите си отчети, банката прилага Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и разяснения, издадени от Комитета за разяснения (КРМСФО), приети от Европейския съюз (ЕС). Посочено е, че инвестицията попада в категорията финансов актив по смисъла на чл. 11 от МСС 32 „Финансови инструменти: представяне“ и е осчетоводена като инвестиция в дъщерно предприятие, съгласно МСФО 10 Консолидирани финансови отчети.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Попада ли в обхвата на чл. 96, ал. 1 от ЗКПО обезценката на инвестиция в дъщерно дружество, в което Банката притежава 100% участие?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Действащият ЗКПО в глава шестнадесета регламентира специфични правила при определяне на данъчния финансов резултат на финансовите институции. Съгласно чл. 96 от ЗКПО, приходите и разходите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, отчетени от финансови институции, се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Финансовите институции не прилагат чл. 34, 35 и 37 по отношение на финансовите активи и пасиви.
В чл. 97, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО е регламентирано, че при определяне на финансовия резултат на финансовите институции счетоводният им финансов резултат се увеличава с печалбите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, признати през текущата година директно в собствения им капитал, респективно се намалява със загубите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, признати през текущата година директно в собствения им капитал. В ал. 3 от същата разпоредба на закона изрично е посочено, че печалбите и загубите, признати през текущата година в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите), които са участвали при определянето на данъчния финансов резултат по реда на ал. 1 и 2, не се признават за данъчни цели.
За целите на корпоративното подоходно облагане е дефинирано понятието „финансов актив“. По смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗКПО, финансов актив е активът, определен в приложимите счетоводни стандарти, в това число компенсаторните инструменти по смисъла на чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ).
Преценката относно обезценка на инвестиция в дъщерно предприятие следва да се извърши при спазване на изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти.
В конкретният случай е посочено, че дружеството прилага счетоводна база МСС. В МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ са посочени принципите въз основа на които се признават и оценяват позициите във финансовия отчет. МСС 1 е приложим и се отнася с еднаква сила за всички стопански единици, включително тези, които изготвят консолидирани финансови отчети в съответствие с МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, и тези, които представят индивидуални финансови отчети в съответствие с МСС 27 Индивидуални финансови отчети.
Стандартите (МСС; МСФО) регламентират правила за признаване на актива при неговото придобиване, оценяване или оповестяване. С оглед на това при прилагане на оценъчна база МСС, то същите следва да се спазват с посочените насоки за отчитането на съответния актив, предвид голямото разнообразие и специфичността на функционалното предназначение на финансовия актив.
Съгласно чл. 34 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки (преоценки и обезценки) на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Същите представляват временни разлики, като обратното им проявление – непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив или пасив.
Тези норма е неприложима за финансовите институции по аргумент на чл. 96 от ЗКПО, поради което приходите и разходите от последващи оценки (преоценки и обезценки) на финансови активи и пасиви на финансовите институции се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
Характерна особеност за финансовите институции е, че те следва да извършват намаление на счетоводния си финансов резултат на основание чл. 47а, ал. 2 от ЗКПО през годината на признаване на разпределените дивиденти в годишния финансов отчет на финансовата институция. Така посоченият момент за признаване на последващата промяна в стойността на финансовия актив (инвестиция) е свързан с последователното прилагане на чл. 96 от ЗКПО, съгласно който финансовите институции признават за данъчни цели тези оценки в годината на счетоводното им отчитане, респективно не прилагат чл. 34 от закона по отношение на финансовите си активи/пасиви.
Изключения от прилагане на нормата на чл. 47а, ал. 2 от ЗКПО, се съдържат в ал. 4, т. 1 до т. 4 от същата разпоредба. За данъчни цели няма да се намали счетоводният финансов резултат с:
* дивиденти разпределени от печалби, които са реализирани преди придобиване на инвестицията;
* дивиденти, разпределени от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ);
* дивиденти представляващи скрито разпределение на печалбата;
* дивиденти в резултат на разпределени суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разход и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице.
Предвид изложеното, в случай че не попадате в изключенията изложени по-горе, то приходите и разходите от последващите оценки на финансови активи и пасиви, отчетени от финансовата институция, се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
Обръщаме Ви внимание, че разходите от последващи оценки следва да са отчетени в съответствие с приложимото счетоводно законодателство, предвид разпоредбите на чл. 77 от ЗКПО. Горепосочените разходи следва да са документално обосновани, съгласно разпоредбите на чл. 10 от ЗКПО, за да не възникнат данъчни постоянни разлики, по аргумент на чл. 26, т. 2 от същия закон. При осъществяване на търговските и финансовите си взаимоотношения със свързани лица, следва да съобразите разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО.
Доколкото в запитването няма конкретни данни относно придобиването на 100% дялово участие в дъщерно предприятие, а от друга страна от публично достъпните регистри се установява, че дружеството е притежавало 25% дялово участие, то в тази връзка следва да имате предвид специфичните изисквания на счетоводните стандарти при оценяване на придобиването на 100% дялово участие. При наличие на хипотезата за отчетена репутация, възникнала в резултат на бизнес комбинация, следва да имате предвид, че загубите от обезценка и при отписване на репутацията не се признават за данъчни цели, по аргумент на чл. 49, ал. 2 от ЗКПО. Възможни са и други хипотези, но с оглед на липсата на конкретика, същите могат да бъдат установени в хода на ревизионно производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

здравноосигурителни вноски от едноличен търговец пенсионер

1_247/27.11.2008г чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО Относно: здравноосигурителни вноски от едноличен търговец пенсионер Във връзка с постъпило запитване вх. №…………. .вДирекция „Обжалване и управление „ ………., относно здравноосигурителни вноски от едноличен търговец пенсионер, изразяваме следното становище : На основание чл.4, ал.6 от КСОлицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, в случаите

осигурителни вноски на наети по чл. 78 от Изборния кодекс (ИК) специалисти към Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община

Изх. № ЕП-07-00-13Дата: 08.11.2019 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5;КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3;НЕВД, чл. 4;НООСЛБГРЧМЛ, чл. 11. ОТНОСНО: осигурителни вноски на наети по чл. 78 от Изборния кодекс (ИК) специалисти към Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община Във Ваше писмено запитване, постъпило

Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Изх. №17-00-309Дата:19.03.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 8; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 5.Относно: Прилагането на чл. 11, ал. 5, чл. 13, ал. 1, т. 8 и чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛВъв връзка с Ваше писмено запитване, препратено внаот Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … и

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 141

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В Дирекция ОДОП …. е постъпило писмо с вх. № 94-00-101/18.04.2019 г., в което поставяте запитване относно облагане на доходи/печалба от „Еврофутбол“ и „ВЕТ 365“. С оглед на действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:Съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2

данъчно облекчение за намалена трудоспособност, съгласно ЗОДФЛ/отм./ и ЗДДФЛ и прилагане разпоредбите чл.чл.128 и 129 от ДОПК.

2_1777/29.10.2010г.ЗОДФЛ/отм./ – чл.29, ал.3, чл.38, ал.4, чл.42, ал.1;ЗДДФЛ – чл.18, ал.1 и ал.2; чл.42, ал.2, чл.45, чл.50;ДОПК – чл.128, чл.129.Относно: данъчно облекчение за намалена трудоспособност, съгласно ЗОДФЛ/отм./ и ЗДДФЛ и прилагане разпоредбите чл.чл.128 и 129 от ДОПК.Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” ……. с вх.№ …………10.2010г., сте изложили следната фактическа обстановка:Работите

полагане на личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност, във връзка с предмета на дейност на същото.

ЗДДФЛ – § 1, т. 26, б. “и“ЗДДФЛ – чл. 24ЗДДФЛ – чл. 45, ал. 2, т. 2ЗДДФЛ – чл. 50, ал. 1 и ал. 3КСО – чл.4, ал.4; чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4; чл. 6, ал. 8; Относно: полагане на личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност,във връзка

Прилагане на чл. 15, ал. 1 ЗМДТ във връзка с § 127, ал. 1

Изх. № 08-В-13#1/13Дата:28.01.2014 год. ЗМДТ, чл. 15, ал. 1 във връзка с ПЗР на ЗИДЗУТ, § 127, ал. 1.относно: Прилагане на чл. 15, ал. 1 ЗМДТ във връзка с § 127, ал. 1от ПЗР на ЗИДЗУТ В отговор на въпросите, които поставяте с писмо вх. № … в НАП относно зачестили случаи на подаване на

данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни пари

Изх. № 26-Г-78 Дата:27.03.2013 год. ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 3 Относно: данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по договаряне, свързано с електронни париВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………… г. е изложена следната фактическа обстановка:Дружество за електронни пари (дружество “А”), лицензирано по

Scroll to Top