Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33#2 от 03.12.2020 г., относно данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Същото е във връзка с подадено предходно такова с вх. № 96-00-33 от 30.01.2020 г. , за което е изготвен отговор на Директора на дирекция ОДОП ……
Съгласно изложената фактическа обстановка в предходното запитване, представляваното от Вас юридическо лице с нестопанска цел има за основна цел опазването на биологичното разнообразие на територията на България. Дейностите, които извършват членовете на сдружението и доброволците, работещи към него, са свързани с опазването на редки и застрашени от изчезване видове животни, като белоглав и черен лешояд, белошипа ветрушка, царски орел. Дейностите по опазването им са свързани с проучване на видовете и местообитанията, където се срещат, както и възстановяването им. Финансирането на тези дейности е от различни европейски и български фондове и организации.
През 2019 година, представляваното от Вас юридическо лице е участвало в обществена поръчка с предмет „Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в Национален парк „Среден Балкан (НПСБ)“, в изпълнение на дейност № 14 „Изграждане и поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ“, по проект № BG16М1ОР002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“. Предвидените дейности по поръчката са проучване и определяне на подходящо място за изграждане на адаптационна волиера и площадка за подхранване на лешояди на територията на НП „Централен Балкан“.
Съгласно изложеното в настоящото запитване, към момента организацията, която представлявате има подписан договор за изпълнение на обявената поръчка и е изпълнила първата част от договорените отношения в същия, а именно – проучване и определяне на подходящо място за изграждане на адаптационна волиера и площадка за подхранване на лешояди на територията на НП „Централен Балкан“. Към запитването сте приложили действащия договор за изпълнение на дейността, ценово предложение (Приложение № 3) и доклад за извършената дейност.
След изпълнението на дейност 1 по цитирания по-горе договор, предстои изграждане на волиерата и площадката, и ще се продължи с дейности по заселване на птици във волиерата и подхранването на птиците на площадката. Целта на тези дейности е възстановяването на популацията на белоглавия лешояд на територията на НП „Централен Балкан“.
Във връзка с изложеното по-горе, в настоящото запитване молите да бъде изразено становище относно характера на дейността, т.е., дали същата е икономическа или неикономическа от гледна точка на фактически извършените от сдружението действия.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеното запитване и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Дейността, която ще се извършва е свързана с прилагане на норми от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Предметът на дейност на ЮЛНЦ съгласно техническата спецификация по процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка е „Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ“ по проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
Доколкото е ясно от представените документи като договор, техническа спецификация и доклад за извършена дейност по същия договор, подписан между възложител Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ и изпълнителя – сдружение „Зелени балкани“, средствата, които се предоставят са за извършване на определени разходи при спазване на конкретни условия за разходването им.
Като се има предвид особеното естество на дейността, свързана с опазването на природното наследство, същата може да бъде организирана по нетърговски начин и поради това да е от нестопанско естество. Финансирането на дейностите в областта на опазването на природата, открита за широката общественост, покриваща реалните разходи, не променя нестопанското естество на тази дейност. Обратно, дейностите по опазване на природата, финансирани предимно чрез такси, събирани от посетителите или от ползвателите, или чрез други търговски средства, следва да бъдат квалифицирани като дейности от стопанско естество.
Предвид гореизложеното, би могло да се приеме, че естеството на извършените до момента дейности и предвидените такива в приложения договор към запитването е във връзка с нестопанската дейност на сдружението.
От друга страна, на основание чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Предвид ал.4 на същата законова разпоредба, предметът на стопанската дейност се определя в устава или учредителния акт на юридическото лице.
Видно от чл.15 от устава на сдружението, публикуван в Търговския регистър, едно от средствата за постигане на целите на дружеството е самостоятелно или в сътрудничество с други организации да работи по проекти за опазване на застрашени видове и местообитания, и дава предложения за обявяване на нови защитени територии.
За целите на Закона за данък върху добавената стойност е от значение да се определи дали средствата, които получавате от възложителя по приложения от Вас договор във връзка с посочените в същия и извършвани от сдружението дейности формират облагаем оборот, а не толкова определянето вида на дейността като икономическа или не.
От една страна, на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели.
В случая, дейностите, които сдружението се задължава да извърши по договора за обществена поръчка (съгласно и техническата спецификация към същия, както и доклада за извършената до момента дейност), могат да бъдат идентифицирани като такива, които служат за постигането на целите, заложени в устава и учредителния акт на представляваното от Вас сдружение. Предоставянето на същите представлява освободена доставка по смисъла на чл. 44, ал. 1, т. 2 от материалния закон.
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който лицето е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно чл. 96, ал. 2 от материалния закон, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. Облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка;
2. Доставките на финансови услуги по чл.46 от закона;
3. Застрахователни услуги по чл.47, когато дейностите по т.2 и т.3 са свързани с основната дейност на лицето.
Предвид гореизложеното и във връзка поставения от Вас въпрос, отговорът на който е относим и към предходното Ваше запитване, получаването на възнаграждение, съгласно приложения към запитването вече сключен договор от сдружението, за описаните в същия и техническата спецификация към него дейности или услуги, в полза на бенефициента по проект № BG16М1ОР002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“ и Ваш възложител, няма да формира облагаем оборот за задължителна регистрация на основание чл. 96, ал. 1 във връзка с ал.2 от закона за представляваното от Вас юридическо лице с нестопанска дейност.

5/5

Вашият коментар