данъчно третиране на предоставяни услуги по сключване на сделки с финансови инструменти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ М-15-00-34
Дата: 26.03.2019
ЗДДС, чл. 46

ОТНОСНО: данъчно третиране на предоставяни услуги по сключване на сделки с финансови инструменти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-15-00-34#1/08.03.2019 г., с което ни информирате за постъпило в Министерството на финансите запитване от Асоциацията на ………, копие на което е постъпило и в ЦУ на НАП. Запитването е във връзка с данъчното третиране по ЗДДС на предоставените от ……….. АД услуги по сключване на сделки с финансови инструменти, като отправяте молба за изразяване на становище по изложените от асоциацията аргументи.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че поддържам изцяло изразеното в писмо изх. №26-00-217/04.05.2015 г. на заместник министъра на финансите становище, че дейностите на ………………………………………….АД, за които се дължи такса за изпълнена поръчка при търговия с финансов инструмент на борсата или такса за оповестяване на информация относно сключени сделки извън регулиран пазар, са облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар