fbpx

данъчно третиране на предоставяни услуги по сключване на сделки с финансови инструменти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ М-15-00-34
Дата: 26.03.2019
ЗДДС, чл. 46

ОТНОСНО: данъчно третиране на предоставяни услуги по сключване на сделки с финансови инструменти съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-15-00-34#1/08.03.2019 г., с което ни информирате за постъпило в Министерството на финансите запитване от Асоциацията на ………, копие на което е постъпило и в ЦУ на НАП. Запитването е във връзка с данъчното третиране по ЗДДС на предоставените от ……….. АД услуги по сключване на сделки с финансови инструменти, като отправяте молба за изразяване на становище по изложените от асоциацията аргументи.
Във връзка с изложеното Ви уведомявам, че поддържам изцяло изразеното в писмо изх. №26-00-217/04.05.2015 г. на заместник министъра на финансите становище, че дейностите на ………………………………………….АД, за които се дължи такса за изпълнена поръчка при търговия с финансов инструмент на борсата или такса за оповестяване на информация относно сключени сделки извън регулиран пазар, са облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3

Изх. №23-22-221323.11.2016 г. чл. 21, ал. 2 от ЗДДС чл. 86, ал. 3 от ЗДДС В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството осъществява международни превози на товари за дружество установенов Македония. Към преписката е приложена фактура от македонското дружество за заредено гориво.Допълнително в телефонен разговор е уточнено, че македонското дружество е предоставило за ползване на

Запитване по чл.7, ал.1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Запитване по чл.7, ал.1 от ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи писмено запитване с вх. № …./ 06.07.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:Предметът на дейност на дружеството е търговия на едро с козметични продукти българско производство. Дейността е насочена изцяло към външни пазари – Европейски съюз и трети страни. Работи се

Прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-18/ 01.02.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата купува стока от друга българска фирма. Издадена е фактура с нулева ставка на основание чл.35 от ЗДДС. Стоката се купува от Свободна

ППЗДДС, чл.84,ЗДДС, чл.26, aл. 2

2_1675/11.11.2011 г.ЗДДС чл. 26, ал.2ППЗДДС чл.84 Отправили степисмено запитване,в което сте изложили следната фактическа обстановка:Транспортна фирма транспортира и транзитира стоките Ви пристигащи от чужбина.Служител на транспортната фирма неправилно определя митнически кодове съгласно Митническата тарифа, поради което Митницата задържа и в последствие конфискува една част от пратката Ви. В извънсъдебно споразумение управителя на транспортната фирма приема

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-240/29.06.2016 г.ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 26 ОТ ЗДДФЛВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №…../10.06.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Наследили сте картини рисувани от баща Ви, както и такива, които той

прилагане на § 19в от ПЗР на Закона за здравното осигуряване

3_3958/28.06.2007 г.ЗЗО, § 19 в, ал.1 от ПЗРЗЗО, § 19 в, ал.2 от ПЗРИнструкция № 1/2006 на НАП, чл.6ОТНОСНО: прилагане на § 19в от ПЗР на Закона за здравното осигуряване Постъпилото писмено запитване е по приложение разпоредбата на § 19в от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Поставеният въпрос се отнася

Данъчно облагане на изплатено обезщетение за незаконно уволнение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда.

ОТНОСНО:Данъчно облагане на изплатено обезщетение за незаконно уволнение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда. Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. ….. и заведено с вх. № .. от 19.11.2013 г., относно приложение на ЗДДФЛ при изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от

Здравно осигуряване на държавен служител през периода по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4, чл. 4а и чл. 10;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „а” и „б”, ал. 2, ал. 3 и ал. 5ОТНОСНО:Здравно осигуряване на държавен служител през периода по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряванеВъпросът, който поставяте,

Scroll to Top