Данъчно третиране на преотстъпване на корпоративен данък от земеделски стопанин, инвестиран в нова земеделска техника, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-00-222/07.12.2018 г.
ЗДДФЛ – чл. 48, ал. 6;
ЗКПО – чл. 189б, ал. 2, т. 1 – 5;
ЗКПО – §1, т. 60 от ДР;

ОТНОСНО: Данъчно третиране на преотстъпване на корпоративен данък от земеделски стопанин, инвестиран в нова земеделска техника, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Едноличният търговец извършва селскостопанска дейност. Лицето е регистрирано като земеделски стопанин, който има кравеферма и обработва земи за добиване на зърно и силаж за изхранване на животните. Търговецът е закупил от Холандия силажокомбайн, ремарке за силаж, прикачен инвентар и друга замеделска техника. Някои от активите са фабрично нови, други са употребявани. Закупени са от уебсайт на търг. За земеделската техника търговецът притежава фактури и транспортни документи. Всички тези активи са нови за фирмата, в смисъл, че те не заместват други такива, използвани за тяхната дейност. Посочено е, че силажокомбайнът и ремаркето за силаж са употребявани (закупени на търг), но те са нови активи за търговеца, тъй като той няма друг силажокомбайн, нито ремарке за силаж.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Може ли да се ползва данъчно облекчение, под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, инвестиран в активите?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
От изложената фактическа обстановка става ясно, че в конкретния случай приложимото основание за ползване на данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък е чл. 166, във връзка с чл. 189б от ЗКПО и чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ (редакция ДВ бр. 12/2015 г.), данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани. Преотстъпването на данъка, представялващо държавна помощ за земеделски стопани не се прилага по отношение на лицата изброени в чл. 48, ал. 7, т. 1 до т. 5 от ЗДДФЛ.
Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани е регламентирано в чл. 189б от ЗКПО. По смисъла на разпоредбата, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Корпоративният данък се преотстъпва, при кумулативно изпълнение на условията посочени в чл. 189б, ал. 2, точки от 1 до 9 от ЗКПО. В т. 1 от чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО е посочено едно от условията, а именно преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва перотстъпването.
Понятието „земеделска техника“ е дефинирано в §1, т. 60 от ДР на ЗКПО. Земеделска техника за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.
ЗКПО не дефинира понятието „нова“, поради което то следва да се тълкува и прилага в общоприетия му смисъл (чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 37 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА). В общоприетия смисъл понятието „нов“ означава: който е направен, закупен или е възникнал неотдавна или за пръв път; който е запазил първоначлния си вид, не се е изхабил.
С разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО (в сила от 01.01.2010 г.) е въведена схема за подпомагане под формата на държавна помощ, в съответствие с Насоките на Общността за държавна помощ в селскотпонаския сектор 2007 – 2013 г. и в частност – Регламент №1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти (Регламент №1857/2006 на Комисията).
Смисълът на законовата разпоредба относно закупуване на нова земеделска техника е тази техника да не е използвана или употребявана, а не само нова за съответния купувач, като с такова именно действие се изпълняват целите на Регламент №1857/2006 на Комисията. Това следва от съдържанието на Решение на Европейската комисия С(2011)863 от 11.02.2011 г., с което България е уведомена, че Комисията е решила да не повдига възражения по отношение на съответната схема за помощ, тъй като тя е съвместима с Договора за функционирането на Еврепоейския съюз (ДФЕС). В Решението са изследвани националните разпоредби – чл. 189б ЗКПО и чл. 48, ал.6-7 от ЗДДФЛ и е прието, че помощта ще бъде предоставена под формата на данъчно облекчение, като се отпуска автоматично, с подаване на ГДД от бенефициера (данъчно задължен субект). В рамките на схемата ще бъдат приемливи следните инвестиции – „придобиване на нови земеделски машини и оборудване“ (т.12). Съгласно т. 14 от Решението – „Българските власти не упражняват предварителен (ex ante) контрол. Получаването на помощта по схемата зависи от спазването на предвидените в ЗКПО изисквания, чието изпълнение е предмет на последващ (ex post) контрол от страна на НАП. Ако се установи несъответствие с изискванията за данъчно облекчение, приложимо за корпоративния подоходен данък, съответната сума трябва да се възстанови в държавния бюджет“. Смисълът на текстовете на т. 18 и т. 43 от Решението е ясен: т. 18 „Няма да бъде предоставяна помощ за закупуване на земи и за закупуване на употребявано оборудване“; т. 43 „Закупуването на употребявано оборудване е изключено от настоящата схема /вж. параграф 18 по-горе/“.
Следователно, когато се касае за земеделска техника по смисъла на §1, т. 60 от ДР на ЗКПО, самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието, те трябва да са фабрично нови или новосъздадени, т.е. те не трябва да са употребявани (използвани). Съответно, между датата на производството и датата на придобиването им, следва да е изтекъл относително кратък период от време, съотнесен към обичайната продължителност на използване на актива.
Данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО (в сила от 01.01.2015 г.), представлява последваща фискална схема по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014 г. на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Еврепоейския съюз (ДФЕС) и за отмяна на Регламент №1857/2006 на Комисията, по аргумент и на §17, ал. 2 от ПЗР на ЗИД (ДВ бр.105/2014г.).
Смисълът на законовата разпоредба относно закупуване на нова земеделска техника е тази техника да не е използвана или употребявана, като с такова именно действие се изпълняват целите на програмите за развитие на селските райони, съобразена с Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС 2015-2020 г. и повторно привеждане в действие до 31 декември 2020 г. на схема за инвестиции в земеделски стопанства под формата на данъчно облекчение и одобрена помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък (Държавна помощ/България SA.41183/2015/ХА).
Следователно изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО за инвестиране на преотстъпения корпоративен данък ще се смята за изпълнено, когато същият е вложен в придобиването на нова земеделска техника, в срок до края на годината, за която се ползва претостъпването. Респективно не е налице изпълнение на условията на разпоредбата, относно закупената употребявана земеделска техника (силажокомбайн и ремарке).
Освен изложеното, следва да се има предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, Раздел I (чл. 166-173) от ЗКПО.
Обръщам Ви, внимание, че при установено несъответствие с изискванията на закона при ползвано данъчно облекчение, корпоративният данък, ведно с лихвите подлежи на внасяне/възстановяване в бюджета, по аргумент на чл. 173, ал. 1 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар