Данъчно третиране на преведени средства по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG 05М90P00-2.010 Развитие на социалното предприемачество“ на дружество с нестопанска цел по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на преведени средства по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG 05М90P00-2.010 Развитие на социалното предприемачество“ на дружество с нестопанска цел по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-4 от 24.01.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на предоставени средства на сдружение с нестопанска цел по проект „Създаване на социално предприятие в град ……“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, процедура BG …… Развитие на социалното предприемачество“.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваната от Вас община е партньор по проект „Създаване на социално предприятие в град ……“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020, по процедура BG …… Развитие на социалното предприемачество“ на Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ – клон …..
Община …., в ролята си на партньор, се ангажира да допринесе за устойчивостта на проекта за период не по-малък от шест месеца след приключването на проекта.
Устойчивостта на резултатите на проекта, включва задължението на Общината да запази функционирането на социалното предприятие и поне 50% заетост на новоназначените представители на целевата група по бюджетно перо 1. „Разходи за трудови възнаграждение по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател – в размер на 100% от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност и всички дължими вноски за сметка на работодателя върху договореното възнаграждение“. След приключването на същия проект, за осигуряване на устойчивостта му, Община …….., като партньор, сключва договор със Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ – юридическо лице с нестопанска цел, в който са уговорени всички права и задължения на страните.
Стойността на договора е равна на стойността на възнагражденията и осигурителните вноски на 50% от наетите от сдружението работници, в звено „Благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“ към социалното предприятие. Същата следва да се заплаща ежемесечно с платежно нареждане по сметката на сдружението с нестопанска цел, след представяне на необходимите документи, доказващи размера на изплатените възнаграждения и осигурителни вноски.
Във връзка с изложеното по-горе, сте поставили въпрос, дали изпълнявайки задължението си да осигури устойчивост на проекта, Общината, чрез извършване на паричен превод по разплащателната сметка на сдружението с нестопанска цел и неговото документиране с първичен счетоводен документ, е налице доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност и дали възниква данъчно събитие, което е облагаемо?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.9, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
Предвид изложеното в приложеното към запитването копие на договора, сключен на основание чл.9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), представляваното от Вас лице (Общината) възлага на сдружение с нестопанска цел и същото приема да предоставя срещу възнаграждение „запазването на дейността по благоустрояване, озеленяване и почистване на зелените площи“, включваща задължението да запази функционирането на социалното предприятие, както и заетостта на минимум 50 процента от новоназначените представители на целевата група по Проект № BG…… „Създаване на социално предприятие в град …..“, финансиран по ОПРЧР 2014 – 2020 с Бенефициент – сдружението с нестопанска цел и Партньор – Община …… На основание чл.2 от горецитирания договор, изпълнителят се задължава да предоставя дейностите на територията на площи – общинска собственост, като дейностите обхващат благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи и прилежащите пространства към тях: улици, тротоари, централен градски площад, включително почистване от сняг и наноси.
Съгласно чл.12 от същия договор, възложената работа (дейности) се приемат с двустранно подписан месечен приемо – предавателен протокол между страните. Дейностите, които следва да извършва изпълнителят обхващат благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи и прилежащите пространства към тях: улици, тротоари, централен градски площад, включително почистване на сняг и наноси.
Предвид изложеното по-горе, считам, че за извършваните дейности от изпълнителя, регистрирано по ЗДДС лице е налице доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната по смисъла на чл.12, ал.1 от материалния закон, получател по които е представляваното от Вас лице – Общината.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар