Данъчно третиране на посредничеството при договор за цесия по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на посредничеството при договор за цесия по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-14 от 20.01.2021г., относно третиране на получено възнаграждение като посредник за сключване на договор за цесия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, дружеството е комисионер по договор с предмет извършване на посредничество срещу възнаграждение за прехвърляне на вземане и сключване на договор за цесия между комитента и друго лице (посочен като „БАНКАТА“) за продажбата на цялото вземане срещу трети лица – длъжник и съдлъжник, възникнало на основание договор за кредит и анекси към него, ведно с всички обезпечения, лихви, неустойки и други.
Съгласно цитирания договор, комисионерът има задължение да съдейства на комитента при провеждането на преговори между него и цедента, при провеждането на консултации по сделката, да уговори всички съществени условия на самата сделка – срокове, цена, начин на плащане и други, без да е упълномощен да сключва самата сделка по прехвърлянето на вземането.
В случай, че като изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, представляваното от Вас дружество – комисионер договори с цедента сключването на договора за цесия на определена цена, ведно с всички разноски по сключване на договора за цесия и възнаграждението на комисионера, комитентът или цесионерът следва да сключи договор за цесия в посочен от цедента срок.
Посочвате, че в резултат на договорени изгодни условия за сключването на договора за продажбата на вземанията, комитентът и цедента (БАНКАТА) са сключили договор за цесия.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следния въпрос:
Полученото възнаграждение от комисионера по договора за посредничество представлява ли възнаграждение по освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, а именно – „..договаряне, свързано с ….дългове“?
Предвид поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
Съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз, обективирано в параграф 23 от Решение С-435/05, терминът „договаряне“, съдържащ се в чл. 13, Б, буква „г“, т. 1-5 от Шеста директива, няма определение в същата. Съдът, обаче, се е произнесъл в контекста на т.5 от същата разпоредба, че това понятие има предвид дейност, извършвана от посредник, който не притежава качеството на страна по договор във връзка с финансов продукт и чиято дейност е различна от типичните договорни престации, извършвана от страните по такива договори. Всъщност, дейността по договарянето е услуга, извършвана в полза на една от страните по договора и заплащана от тази страна като една отделна посредническа дейност. В този смисъл, съгласно решението, целта на една такава дейност е да направи необходимото, за да сключат договор две страни, без договарящият да има някакъв собствен интерес що се отнася до съдържанието на договора. В този смисъл е и Решение от 13 декември 2001 г. по дело CSC Financial Services, С-235/00 г., Recueli, стр. I-10237, т.39). Обратно, няма да сме изправени пред дейност по договаряне, когато една от страните по договора възложи на подизпълнител част от материално-техническите действия, свързани с договора (т.40 от цитираното по горе Решение на СЕС).
В конкретния случай на запитването, за да се приеме, че са налице „услуги по договаряне“, които са освободени от облагане с данък върху добавената стойност по силата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от материалния закон, релевантен е фактът дали въпросните посреднически услуги, които извършва представляваното от Вас дружество към комитента по цитирания по-горе договор, са довели до сключването на договор за цесия между същото това лице и банката. Ако тази хипотеза е налице, доставката попада в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.
Обръщам внимание, че предоставянето консултации, организирането или тяхното уреждане, срещите с евентуалните страни по сделката, отчитането на резултатите или обработването на данни, свързани с проучване на самата сделка, които сами по себе си не са довели до крайният желан резултат, а именно, сключването на договор за цесия между комитента и банката, не следва да се третира като доставка по „договаряне“, няма характер на освободена доставка и следва да се облага по общите правила на закона.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар