fbpx

Данъчно третиране на посредничеството при договор за цесия по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на посредничеството при договор за цесия по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-14 от 20.01.2021г., относно третиране на получено възнаграждение като посредник за сключване на договор за цесия по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, дружеството е комисионер по договор с предмет извършване на посредничество срещу възнаграждение за прехвърляне на вземане и сключване на договор за цесия между комитента и друго лице (посочен като „БАНКАТА“) за продажбата на цялото вземане срещу трети лица – длъжник и съдлъжник, възникнало на основание договор за кредит и анекси към него, ведно с всички обезпечения, лихви, неустойки и други.
Съгласно цитирания договор, комисионерът има задължение да съдейства на комитента при провеждането на преговори между него и цедента, при провеждането на консултации по сделката, да уговори всички съществени условия на самата сделка – срокове, цена, начин на плащане и други, без да е упълномощен да сключва самата сделка по прехвърлянето на вземането.
В случай, че като изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, представляваното от Вас дружество – комисионер договори с цедента сключването на договора за цесия на определена цена, ведно с всички разноски по сключване на договора за цесия и възнаграждението на комисионера, комитентът или цесионерът следва да сключи договор за цесия в посочен от цедента срок.
Посочвате, че в резултат на договорени изгодни условия за сключването на договора за продажбата на вземанията, комитентът и цедента (БАНКАТА) са сключили договор за цесия.
Във връзка с гореизложеното сте поставили следния въпрос:
Полученото възнаграждение от комисионера по договора за посредничество представлява ли възнаграждение по освободена доставка по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, а именно – „..договаряне, свързано с ….дългове“?
Предвид поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
Съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз, обективирано в параграф 23 от Решение С-435/05, терминът „договаряне“, съдържащ се в чл. 13, Б, буква „г“, т. 1-5 от Шеста директива, няма определение в същата. Съдът, обаче, се е произнесъл в контекста на т.5 от същата разпоредба, че това понятие има предвид дейност, извършвана от посредник, който не притежава качеството на страна по договор във връзка с финансов продукт и чиято дейност е различна от типичните договорни престации, извършвана от страните по такива договори. Всъщност, дейността по договарянето е услуга, извършвана в полза на една от страните по договора и заплащана от тази страна като една отделна посредническа дейност. В този смисъл, съгласно решението, целта на една такава дейност е да направи необходимото, за да сключат договор две страни, без договарящият да има някакъв собствен интерес що се отнася до съдържанието на договора. В този смисъл е и Решение от 13 декември 2001 г. по дело CSC Financial Services, С-235/00 г., Recueli, стр. I-10237, т.39). Обратно, няма да сме изправени пред дейност по договаряне, когато една от страните по договора възложи на подизпълнител част от материално-техническите действия, свързани с договора (т.40 от цитираното по горе Решение на СЕС).
В конкретния случай на запитването, за да се приеме, че са налице „услуги по договаряне“, които са освободени от облагане с данък върху добавената стойност по силата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от материалния закон, релевантен е фактът дали въпросните посреднически услуги, които извършва представляваното от Вас дружество към комитента по цитирания по-горе договор, са довели до сключването на договор за цесия между същото това лице и банката. Ако тази хипотеза е налице, доставката попада в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.
Обръщам внимание, че предоставянето консултации, организирането или тяхното уреждане, срещите с евентуалните страни по сделката, отчитането на резултатите или обработването на данни, свързани с проучване на самата сделка, които сами по себе си не са довели до крайният желан резултат, а именно, сключването на договор за цесия между комитента и банката, не следва да се третира като доставка по „договаряне“, няма характер на освободена доставка и следва да се облага по общите правила на закона.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредба №5 от 29.12.2002 г.

Изх. №20-00-35928.09.2017 г.КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7КСО – чл. 6, ал. 3ДОПК – чл. 77, ал. 1ЗДДФЛ – чл. 42В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-359/04.09.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху доходите на

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г.Дружество има отчетени несъбрани вземания от други предприятия.Приложени са документи, които отразяват кореспонденция и действия от страна на питащото дружество с Икономическа полиция, Прокуратура, Районен съд и други във връзка със събирането на вземанията.Зададен е общ

Прилагане на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-57/ 19.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата осъществява

Писмо с Изх. Ваше запитване относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Чл. 142а и чл. 142т от ДОПК М-17-00-256/09.06.2020 г. ОТНОСНО: Ваше запитване относно прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки съгласно раздел III а на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) Във Вашето запитване поставяте различни практически въпроси във връзка извършването на комплексната проверка и прилагането на автоматичния обмен на информация за финансови сметки, предвидени

Изх.№ М-26-Е-250

Изх.№ М-26-Е-250Дата: 19.07.2019 год. ДР на ЗДДС, §1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 7;ДР на Наредба № Н-18, §1, т. 19;Наредба № Н-18, Приложение № 29. ОТНОСНО: Въпроси във връзка с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки по договор за лизинг, за които е приложена глава седемнадесета „Специален ред на облагане на маржа на цената”

Изх. № 24-39-105 Дата: 03.01.2019 год. ЗДДС, чл. 6; ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 1; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 5, т. 3; ЗДДС, чл. 72, ал. 1; ЗДДС, чл. 82, ал. 2; ЗДДС, чл. 82, ал. 3; ЗДДС, чл. 82, ал.

ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 31 – Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услуги

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 31Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услугиПРЕПРАТКИ– МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки– МСС 18 ПриходиВЪПРОС1. Дадено предприятие (продавач) може да сключи бартерна сделка за предоставяне на рекламни услуги срещу получаване на рекламни услуги от своя клиент (клиент). Рекламата може

начин за данъчно облагане и социално осигуряване на физическо лице, предоставящо машинописни услуги.

3_3722/19.06.2007 г.КСО, чл. 4, ал.3, т.1ЗЗО, чл.40, ал.1, т.2Относно: начин за данъчно облагане и социално осигуряване на физическо лице, предоставящо машинописни услуги.Според изложеното в запитването възнамерявате да извършвате машинописни услуги. Интересувате се как извършваната от Вас дейност ще бъде данъчно облагана и какви задължителни осигурителни вноски следва да внасяте за себе си.При така изложената фактическа

Scroll to Top