данъчно третиране на придобит доход от продажба на права и имущество по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_753/25.04.2019 г.

ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 1 т. 5;
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 5;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6, т. 1 и т. 8;
ЗДДФЛ, чл. 34;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1

ОТНОСНО: данъчно третиране на придобит доход от продажба на права и имущество по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, на 09.03.2018 г. физическо лице придобива чрез покупко-продажба урегулиран поземлен имот (УПИ) за сумата от 2 500 лв., за който е приложен нотариален акт (НА). На 05.04.2018 г. с нотариален акт за учредяване право на строеж (суперфиция) учредява на „А“ ЕООД гр. С. право на строеж за сумата от 3 000лв., които е получило напълно и в брой от приемателя съгласно приложения нотариален акт.
Във връзка с горното е поставен въпросът през коя година подлежи на облагане полученият доход?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ определя видовете доходи в зависимост от източника им, като в т. 5 са посочени доходите от прехвърляне на права или имущество. Нормата на чл. 12, ал. 1 от същия закон регламентира, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Необлагаемите доходи са изчерпателно изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ. В настоящия случай доходът е от учредяване на право на строеж, поради което за физическото лице са неприложими разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. ”а” и б. „б“ от ЗДДФЛ, регламентиращи необлагаеми доходи от продажба или замяна на недвижими имоти.
Данъчното третиране на доходите от прехвърляне на права или имущество е уредено в глава пета, раздел V на ЗДДФЛ в разпоредбите на чл. 33 и 34 от закона.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ, като в общия случай съгласно т. 1 цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. Когато физическо лице е придобило поземлен имот и впоследствие е учредило право на строеж върху него, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж (чл. 33, ал. 6, т. 8 от ЗДДФЛ), като при последваща продажба на самия поземлен имот тази цена няма да се приспада отново.
На основание чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
Предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от закона, ако не е предвидено друго, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
3. получаването на престацията – за непаричен доход.
Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество е облагаемият доход по чл. 33, придобит през данъчната година (чл. 34 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода като се попълни приложение № 5, образец 2051 Доходи от прехвърляне на права или имущество, част І, таблица 1.
Предвид изложеното, в настоящия случай, за придобития доход от учредяване на право на строеж през 2018 г., следва да се подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019 г.

5/5

Вашият коментар