Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени от продажба на инвестиционно злато.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на доходи, получени от продажба на инвестиционно злато.
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-2/13.05.2020 г., във връзка с облагане и деклариране на доход от продажба на инвестиционно злато.

Излагате следната фактическа обстановка:
Възнамерявате да инвестирате собствени средства в закупуване на инвестиционно злато. Същото ще бъде продадено при възникване на по-благоприятни условия и вдигане на цената му. Сделките, които ще извършвате няма да са повече от една или две за данъчната година. Няма да организирате дейността с цел регулярни печалби и постоянен доход. Не сте регистриран едноличен търговец
Задават се въпросите:
1. Облагаем ли е доходът, получен от продажба на инвестиционно злато?
2. Подлежи ли на деклариране и по кой начин?
3. Следва ли да се съхраняват документи по сделките и да се представят при деклариране?

С оглед на така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
За данъчни цели доход от движимо имущество, предвиден в чл. 13, ал.1, т. 2 от закона, е реализиран доход от продажба или замяна на лично движимо имущество, използвано от лицето в личното му качество и за лични нужди или домакинство.

Съгласно определението за инвестиционно злато в чл. 160а, ал. 1 от ЗДДС инвестиционно злато е:
1. е злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато, и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;
2. са златни монети, включени в заповедта по чл. 175, ал. 5, за които са налице едновременно следните условия:
а) чистотата им е равна на или е по-голяма от 900 хилядни;
б) изсечени са след 1800 г.;
в) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;
г) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто;
3. са златни монети, които не са включени в заповедта по чл. 175, ал. 5, но са включени в Списъка на златни монети, които отговарят на критериите, установени в член 344, параграф 1, точка 2 от Директива 2006/112/ЕС на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно Oбщата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕС) (специална схема за инвестиционно злато), публикуван до 1 декември на годината в серия „С“ на „Официален вестник“ на Европейския съюз (ЕС), валиден за календарната година, следваща годината на публикуване; за инвестиционно злато се считат и всички емисии на монети, включени в този списък за годината, за която се отнася списъкът;
4. са златни монети, които не са включени в списъка по т. 3 или в заповедта по чл. 175, ал. 5, но за които с документ, издаден от управителя на Българската народна банка, е удостоверено, че са налице едновременно условията по т. 2 за инвестиционно злато.
Предвид на така даденото определение, не може да се счита, че инвестиционното злато е движима вещ за лично потребление или употреба в домакинството.
Инвестиционното злато е инвестиционен актив и може да се определи, че притежава елементите на финансов актив. Доколкото в ЗДДФЛ не съществува специална дефиниция на понятието “финансов актив” на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, следва да се приложат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта – в случая за целите на ЗДДФЛ се използва дадената в § 1, т. 3 от ДР на ЗКПО легална дефиниция на “финансов актив”. Съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗКПО “финансов актив” е активът, определен в приложимите счетоводни стандарти, в това число компенсаторните инструменти по смисъла на чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти. Когато лицето не е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, за целите на изречение първо, приложимите счетоводни стандарти са международните счетоводни стандарти, приложими в страната за съответната година.
При условие, че покупката и продажбата на инвестиционно злато не е системна дейност и източник на регулярен доход и печалба, доходът от извършването на сделки, реализиран от Вас като физическо лице, ще попадне в облагане по реда на раздел V от ЗДДФЛ „Доходи от прехвърляне на права или имущество“.
На основание чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на финансови активи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Така определеният облагаем доход подлежи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, който е 10% и се декларира в приложение № 5 с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Всички съставени и подписани от Вас документи за възникналите правоотношения и изплатени суми следва да се съхраняват съгласно законовите срокове по чл. 38 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и представят пред контролните органи при поискване.

4.7/5

Вашият коментар