Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени доходи по извънтрудови правоотношения за работа по проекти на програма „Еразъм +“.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-34/18.02.2019 г., относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Излагате следната фактическа обстановка:
От 2018 г. работите по проекти по Програма „Еразъм+“. По тези проекти сте изплатили възнаграждения по сключени граждански договори с Ваши учители, директор и счетоводител.
Задавате въпросите:
1. Следва ли така изплатения доход по гражданските договори да се облага с данък общ доход ?
2. Счита ли се, че това са необлагаеми доходи на основание чл.13, ал.1 т.28 от ЗДДФЛ и като такива подлежат ли на деклариране от лицата?
С оглед на така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно чл. 2 от ЗДДФЛ обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранни физически лица, независимо от източника на получаването им.
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Необлагаемите доходи са изброени в чл. 13, ал. 1 и чл. 24, ал. 2 от същия закон.
С новата т. 28 на чл.13, ал. 1 от ЗДДФЛ от 01.01.2016 г. към необлагаемите доходи са добавени средствата, получени по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Промяната е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Еразъм +“, който се изпълнява през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз за студентски обмен, с цел обучение и стаж в чужбина, оказва подкрепа в постигането на модерно висше образование, поддържащо по-тесни връзки между академичните институции и работодателите. Програмата е част от стратегията за борба с младежката безработица в Европейския съюз и подпомага усилията на участващите държави да оползотворяват ефективно потенциала на европейския човешки талант и социален капитал, като утвърждава принципа на учене през целия живот посредством предоставяне на подкрепа за формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и младежта. Едновременнно с това програмата е насочена в подкрепа на академичната мобилност и гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Целта е изграждането на стабилни партньорства между образованието и бизнеса, насърчаване на иновациите и заетостта, като специално се акцентира върху борбата с младежката безработица.
Съгласно параграф 40 от въведението към регламента с цел насърчаване на достъпа до програмата, безвъзмездните средства, предоставяни в подкрепа на мобилността на физически лица, следва да бъдат съобразени с издръжката за живот в приемащата държава. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези средства от всякакви данъци и социални плащания.
Член 2, ал. 7 от цитирания регламент визира, че „образователната мобилност” означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или самостоятелно учене; тя може да бъде под формата на стажове, младежки обмен, доброволчество, преподаване или участие в дейност за професионално развитие и може да включва подготвителни дейности, като курс за обучение по езика на приемащата държава, както и дейности по изпращане и приемане и последващи дейности.
Предвид ангажиментите на страната за осигуряване на адекватни условия за академична мобилност и посоченото в цитирания Регламент е нововъведената разпоредба на чл. 13, ал.1, т. 28 от ЗДДДФЛ.
Видно от изложеното само средствата, предоставени с цел да подпомогнат допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина попадат в обхвата на необлагаемите доходи. В случая по чл. 13, ал.1, т. 28 от ЗДДФЛ става въпрос за освобождаване от облагане на средства, получени за подпомагане на студентската, преподавателската и административната мобилност, а не за възнаграждения за положен труд по извънтрудови правоотношения уредени с граждански договор.
В разпоредбата на чл. 29, ал. 1 на ЗДДФЛ са регламентирани облагаемите доходи от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, като съгласно т. 3 от посочената разпоредба придобитият доход от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения се намалява с разходи за дейността в размер на 25 на сто.
Следователно когато изплащането на посочените в запитването доходи не е свързано с покриване на пътни, дневни и други допустими разходи по време на престоя на лицата в чужбина съобразно одобреното ръководство от Европейската комисия, същите не са свързани с подкрепа на мобилноста, поради което не попадат в обхвата на освобождаването, визирано в чл 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ.

Изплатените възнаграждения по граждански договори на учители, директор и счетоводител са облагаеми доходи по реда на чл. 29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ и подлежат на авансово облагане съгласно чл. 43 от закона. Данъкът се удържа от платеца на дохода, когато същият е предприятие или самоосигуряващо се лице и при условие, че лицата не са декларирали, че са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО /чл. 43, ал. 4 и 5 ЗДДФЛ/.
Следователно Вие ще имате задължение за удържане на авансов данък при изплащане на дохода при условие, че посочените от Вас лица – учители, директор и счетоводител не са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО.
Внасянето и декларирането на удържания авансов данък се извършва за тримесечие, като декларацията се подава до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода /чл. 55 и чл. 65, ал. 12 от ЗДДФЛ/. За четвърто тримесечие авансов данък не се удържа на основание чл. 65, ал. 13 от същия закон, освен ако лицето писмено не декларира, че желае данъкът да се удържи.
Независимо от удържания авансов данък, лицата получатели на доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ задължително декларират същите с подаване на годишна данъчна декларация /ГДД/ и приложение № 3. ГДД се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

5/5

Вашият коментар