Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

Изх. № 91-00-151
Дата: 12.11.2018 год.
ЗКПО, чл. 1, т.7;
ЗКПО, чл. 248;
ТЗ, чл. 1.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили писмени запитвания по повод на получените от учебни заведения на бюджетна издръжка покани с които лицата се приканват да подадат годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. Поканите са изпратени във връзка с писмо изх. № 20-00-159/04.09.2018 г. на изпълнителния директор на НАП относно програма за насърчаване на доброволното спазване на данъчно и осигурителното законодателство от земеделските стопани. Въз основа на запитванията може да се формулира следният въпрос:
Следва ли учебните заведения – бюджетни предприятия да подават годишни данъчни декларации (ГДД) по ЗКПО за доходи, получени под формата на субсидии и по-конкретно по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по зададения въпрос:
Съгласно чл. 1, т. 7 от ЗКПО обект на облагане по реда на този закон са приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните организации. На основание чл. 248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от ТЗ, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на глава тридесет и трета.
При определяне на приходите, които са обект на облагане по смисъла на чл. 1, т. 7 от ЗКПО, следва да се има предвид, че ТЗ не абсолютизира изискването да се извършва дейност в разновидностите, посочени в чл. 1, ал. 1 от закона, тъй като изброяването на търговските сделки и дейности в нормата не е изчерпателно.
В този смисъл, за да се определи една дейност, осъществявана от бюджетното предприятие, като търговска, тази дейност трябва да отговаря едновременно на следните примерни критерии:
1. да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и да се осъществява с цел печалба или да се осъществява в частен интерес на бюджетното предприятие;
2. цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ се осъществяват по ред, определен в нормативен акт. Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ (Наредбата), приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., урежда условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Държавен фонд „Земеделие“ одобрява заявителите и изплаща помощите.
Заявители на финансова помощ по схемите могат да бъдат учебни заведения, общини, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, земеделски производители. Доставчици по схемите могат да бъдат общини, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, земеделски производители.
Финансовата помощ се изразява във възстановяване на разходите за доставка на продукти, отговарящи на изискванията на чл. 9 или 10, и на разходите за съпътстващи мерки, посочени в приложение № 6 към Наредбата. Разходи за съпътстващи мерки се възстановяват в размер до 15 на сто от размера на годишните разходи за доставка на съответните продукти на дете и ученик (чл. 17 от Наредбата).
Когато учебно заведение е бенефициент на помощта, разходът за доставка се изразява в заплатената от учебното заведение цена на доставчика. Някои от разходите за съпътстващи мерки, посочени в приложение №6 към Наредбата, се отнасят единствено до учебни заведения.
В случая учебните заведения са получили субсидии по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко“, които в касовия отчет на бюджета се отчитат като трансфери, съгласно получени указателни писма от Държавен фонд „Земеделие“.
От гореизложеното се налага изводът, че бюджетните предприятия – участници в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, не са страни по търговски сделки, като това се отнася както за взаимоотношенията им с доставчиците на плодовете и зеленчуците (одобрени заявители – еднолични търговци или юридически лица), така и с учениците, на които плодовете и зеленчуците се предоставят безвъзмездно. На практика като участници в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ учебните заведения единствено опосредстват процеса по безвъзмездно предоставяне на плодове и зеленчуци и на млечни продукти на учениците като не получават възнаграждение за това.
Във връзка с прилагането на ЗКПО е необходимо да се има предвид, че за бюджетните предприятия, участници в схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, не възниква основание за облагане по реда на чл. 248 и следващите от глава тридесет и трета на ЗКПО.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛEКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар