Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Изх. № 24-39-170#2
Дата: 03.06.2020 год.
ЗКПО, чл. 1, т. 2

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

В допълнение към писмо изх. № 24-39-170/28.04.2020 г., с което Ви е предоставен отговор на поставени от Вас въпроси, свързани с данъчното третиране по реда на ЗКПО на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел, моля да имате предвид следното уточнение:
Както е отбелязано в горепосоченото писмо, в случай че недвижимият имот е продаден от Фондацията на основателя на занижена цена, би могло да се касае за прикриване на възнаграждение. В тази хипотеза, при наличие на разлика между пазарната цена и цената на отчуждаването на имота, основателят получава имущество по-скъпо от цената, която е заплатил на ЮЛНЦ, като следва да се има предвид, че за данъчни цели това се квалифицира като скрито разпределение на печалбата, при условие че ЮЛНЦ е осъществявало стопанска дейност, подлежаща на облагане с корпоративен данък по чл. 1, т. 2 от ЗКПО (сделки по чл. 1 от ТЗ и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество), и отчужденият имот е бил използван за целите на тази стопанска дейност. Когато имотът е бил използван за осъществяване на нестопанската дейност, при наличие на посочената разлика между пазарната цена и цената на отчуждаването му, доходът следва да се квалифицира като доход от други източници по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар