fbpx

Данъчно третиране при продажба на дружествен дял, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) .

Изх. №53-04-937/12.11.2019 г. ЗДДФЛ – чл. 12, ал. 1, във връзка с 10, ал. 1 т. 5; ЗДДФЛ – чл. 33, ал. 3; ЗДДФЛ – чл. 48; ТЗ – чл. 129

ОТНОСНО: Данъчно третиране при продажба на дружествен дял, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) ), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) .

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Еднолично дружество с ограничена отговорност има неразпределена печалба след облагане за 2018 г. На 27.03.2019 г. едноличният собственик с решение приема финансовия отчет и решава да не разпределя печалба. Годишният финансов отчет е публикуван в Търговския регистър. Впоследствие едноличният собственик на капитала на дружеството продава 100% от дяловете си на стойност 1 000,00 лв. (100 дяла х 10 лв. всеки) на друго местно физическо лице на цена 10 000,00 лв. Сумата е изплатена изцяло по банков път. Съгласно договора за покупко-продажба на дялове и изрично писмено споразумение след финализиране и обявяване на сделката бившият вече собственик е заявил, че няма финансови и/или други претенции към дружеството и новия собственик.
Счетоводното предприятие, обслужващо дружеството, настоява, че следва да бъде начислен ликвидационен дял на вече бившия едноличен собственик, като съответно се дължи и 5% окончателен данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ. В случай, че не се начисли ликвидационен дял, то следва счетоводно да се разпредели неразпределената печалба за 2018 г. и така отново се формира задължение към бившия собственик, като следва да се декларира и плати окончателен данък.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се начислява ликвидационен дял, когато има покупко-продажба на дялове на действащо предприятие?
2. Следва ли съгласно гореизложеното формално да се разпредели печалбата и дружеството да формира, декларира и плати окончателен данък за начислен дивидент?
По така установената фактическата обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Основни права на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, регламентирани в разпоредбата на чл. 123 от Търговския закон (ТЗ), са правото на част от печалбата и право на ликвидационен дял. Правото на дивидент е обусловено от волята на съдружниците и се поражда при наличие на определени предпоставки – изтичане на финансовата година, приемане на годишен отчет и баланс, наличие на решение на общото събрание за разпределяне на печалбата. Съдружникът има дружествен дял от имуществото на дружеството, чийто размер се определя съобразно дела му в капитала.
По принцип съдружникът в дружество с ограничена отговорност може да прекрати членството си в дружеството, както поради причини, които не зависят от волята му, така и по собствено желание, като в този случай той:
– прекратява членството си в дружеството (чл. 125, ал. 2 от ТЗ)
или
– прехвърля дела си на друг съдружник или на трето лице (чл. 129 от ТЗ).
В разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от ТЗ е предвидено, че съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването, а ал. 3 постановява, че имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
Според ЗДДФЛ паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на съдружник при прекратяване на членство в дружество, е ликвидационен дял (т. 6 от §1 на ДР на ЗДДФЛ). Доходите под формата на ликвидационен дял подлежат на облагане с окончателен данък в размер на 5 на сто на основание чл. 38, ал. 1 и чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ.
Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго (чл. 127 от ТЗ).
Разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ТЗ предвижда, че дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
Прехвърлянето се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.
В този случай е налице разпореждане с дружествен дял от един съдружник – физическо лице, на друг съдружник – физическо лице.
Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ определя видовете доходи в зависимост от източника им. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 5 от същия закон, доходите от прехвърляне на права или имущество се третират като отделен облагаем източник на доход.
Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка, по аргумент на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ. Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ). Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (ал. 5 на чл. 33 ЗДДФЛ).
Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ регламентира, че в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
На основание чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемите доходи от продажба на дялове, придобити от местни физически лица се декларират от тези лица в годишната данъчна декларация и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество се определя по реда на чл. 34 от ЗДДФЛ и участва при определяне на общата годишна данъчна основа, по аргумент на чл. 17 от ЗДДФЛ. Данъчната ставка за определяне на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10 на сто (чл. 48 от ЗДДФЛ).
Предвид гореизложеното, ако съдружник прекратява членството си в дружеството, прехвърляйки възмездно дела си, включително и на друг съдружник, е налице доход от прехвърляне на дялове, а не доход от ликвидационен дял. Затова данъчното третиране на дохода от възмездно прехвърляне (продажба) на дял по реда на чл. 129 от ТЗ, включително и прехвърлянето на друг съдружник, се различава от този при прекратяване на членство по реда на чл. 125, ал. 2 от ТЗ, описан по-горе.
По втори въпрос:
Предвид изложеното по първия въпрос, отпада разглеждането на втория въпрос.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на осигурителното и данъчното законодателство при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на физически лица от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат, регистриран в Централната избирателна комисия на основание чл. 152, т. 1, буква „б“ от Изборния кодекс (ИК)

Изх. № 24-39-136Дата: 20.09.2019 ДР на КСО, § 1, т. 3; КСО, чл. 4; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; КСО, чл. 4а, ал. 1; КСО, чл. 5, ал. 1; КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; КСО, чл. 5, ал. 4, т. 2; ЗЗО, чл. 40

Подаване на данни с декларация образец № 1 и № 6

КСО – чл. 5, ал. 4 и чл. 10;Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 4ОТНОСНО:Подаване на данни с декларация образец № 1 и № 6 Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.

данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

3_5015/11.11.2009 г.ЗДДС, чл. 21, ал. 2, т. 3, б. “в“;ЗДДС, чл. 24, ал. 3;ППЗДДС, чл. 8;ППЗДДС, чл. 79, ал. 2, т. 3 Относно: данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДССпоред изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и извършва стопанска дейност на територията на страната. За в бъдеще ще извършва

Становище на НАП с Изх. №23-30-9 от №53-03-11/ от 28.02.2017г.

Изх. №23-30-9№53-03-11/ 28.02.2017г. ЗДДС- чл.21, ал.2ЗДДС- чл.12, ал.1ЗДДС- чл.128 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” са постъпили писмени запитвания с вх.№53-03-11/17.01.2017 г. вх.№23-30-9/25.01.2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: На ………2016 г. е сключен договор с чуждестранно юридическо лице, по който

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3, буква а,ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗЗО, чл.40а

5_23-22-599/11.08.2008г.ЗЗО, чл.40а, чл.40, ал.5, чл.40, ал.1, т.3, буква „а”Фактическа обстановка: Лице е изключено от системата на здравното осигуряване до края на 2007г., на основание чл.40а. през същата година работи без трудово правоотношение и възложителят удържа здравноосигурителни вноски и ги внася по БУЛСТАТ;Въпрос:Лицето моли вноските да се възстановят по личната му банкова сметка;Съгласно чл. 40а. от

ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 2, т. 1,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 5,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 2, буква в

02_1407/09.10.2012ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.5ЗДДФЛ, чл.33, ал.3ЗДДФЛ, чл.13, ал.2, т.1ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.2, б.”в” Отправили степисмено запитванедоДирекция ОУИ-….. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте описали следната фактическа обстановка: С Решение напоземлените комисии за определяне правото на обезщетение на собствениците по реда на чл.10б, чл.10в и

право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009г. /ДВ бр.4/2009г.

Изх. № ………………..Дата, …………2008 г. ДО ДИРЕКЦИЯ “ОУИ” – …………………Относно: право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС,в сила от 01.01.2009г. /ДВ бр.4/2009г./ Във връзка с постъпили множество въпроси и с оглед единното прилагане на данъчното законодателство, на

Scroll to Top