данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на доставки на услуги по смисъла на т. 7 от част първа на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС

Изх. № М-24-37-48 Дата: 24.09.2020 год.ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 6, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 4; ЗДДС, чл. 25, ал. 6; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 71, т. 2; ЗДДС, чл. 71, т. 4; ЗДДС, чл. 71, т. 5; ЗДДС, чл. 71, т. 10; ЗДДС, чл. 72; ЗДДС, чл. 72, ал. 1; ЗДДС, чл. 73а; ЗДДС, чл. 73а, ал. 1; ЗДДС, чл. 73а, ал. 2; ЗДДС, чл. 73а, ал. 1; ЗДДС, чл. 82, ал. 1; ЗДДС, чл. 82, ал. 5; ЗДДС, чл. 86, ал. 1;ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 88; ЗДДС, чл. 89, ал. 1; ЗДДС, чл. 114, ал. 4; ЗДДС, чл. 116; ЗДДС, чл. 116, ал. 3; ЗДДС, чл. 117; ЗДДС, чл. 117, ал. 2; ЗДДС, чл. 117, ал. 3; ЗДДС, чл. 117, ал. 4; ЗДДС, чл. 126, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 163а, ал. 1; ЗДДС, чл. 163а, ал. 2; ЗДДС, чл. 163б, ал. 1, т. 1; ППЗДДС, чл. 81, ал. 5; ДОПК, чл. 103, ал. 1; ДОПК, чл. 106; ДОПК, чл. 108; ЗЛВДТДПДВ, чл. 1.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на доставки на услуги по смисъла на т. 7 от част първа на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………….2020 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……………… и във връзка с извършвана ревизия, е изложена следната фактическа обстановка:
На …………….2016 г. между община ……………, в качеството на възложител, и ДЗЗД „Регионално депо – ……………..“, в качеството на изпълнител, е сключен договор за възлагане на обществена поръчка (договора). Предмет на договора е изпълнителят да осъществява експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион ……………… за общините …………………………………… и Сдружение „Регионално управление на отпадъците – ………………..“, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране.
За извършените услуги ДЗЗД „Регионално депо – ……………..“ ежемесечно издава акт за установяване на изпълнени услуги към всяка от общините и една обща фактура на община ……………….. с посочена данъчна основа без начислен данък върху добавената стойност (ДДС), като основание за това е посочен чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, тъй като се отнася за доставка на услуги по т. 7 от част първа на Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ „Доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя“.
Община …………………., от своя страна, префактурира услугите към всяка от общините……………………………………….., в съответствие с полагащата им се част от разходите за извършените от ДЗЗД „Регионално депо – ……………………….“ услуги по чл. 163а, ал. 1 от ЗДДС. Във фактурите, издадени от община …………………. към отделните общини, не е приложен режимът за „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС“, а общият ред по чл. 82, ал. 1 от ЗДДС – върху посочената данъчна основа (ДО) на отделен ред е начислен ДДС. Данъкът от фактурите е посочен в дневника за продажби и участва при формирането на резултатите за съответните данъчни периоди, съгласно чл. 88 от ЗДДС. Получателите на услугите, общини…………………………….., включват фактурите в кл. 30 на дневника за покупките с цялата стойност (ДО и ДДС) и не упражняват право на приспадане на данъчен кредит. Цитираните общини не издават протоколи по чл. 117 от ЗДДС и не прилагат режима за „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС“ на ДДС, заложен в чл. 82, ал. 5 от ЗДДС.
Възложени са ревизионни производства на общините…………………………………………………, в хода на които е установено, че извършеното фактуриране на услуги по чл. 163а, ал. 1 от ЗДДС от община ……………….. към останалите общини в сдружението е осъществено в условията на неправилно данъчно третиране на доставките по смисъла на ЗДДС.
През м. ………. 2020 г. от община ………………… е извършена корекция на издадените в условията на неправилно данъчно третиране документи, като са събрани от отделните общини – получатели всички погрешно съставени фактури, издадени са протоколи за анулирането им по реда на чл. 116 от ЗДДС и нови фактури, без начислен ДДС, на основание чл. 82, ал. 5 във връзка с чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС. Анулираните фактури се отнасят за периода от м. …………. 2016 г. до м. ………….. 2020 г. От така извършената корекция за община ………………….. се явява резултат за периода – ДДС за възстановяване, а за останалите общини в сдружението възниква задължение за начисляване на данъка по смисъла на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС чрез издаване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Към кой момент настъпва данъчно събитие по гореописаните доставки? Моментът, в който е издаден Акт за установяване на изпълнени услуги по чл. 163а, ал. 1 от ЗДДС, контролен лист за извършване на предварителен контрол, за които са били издадени и съответните данъчни документи с неправилно данъчно третиране, или моментът на издаване коректния данъчен документ през данъчен период м. ……… 2020 г.?
2. Към кой момент е изискуем данъкът от получателя по доставката? Моментът на възникване на данъчното събитие по смисъла на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС по всяка една доставка на услуга – издаването на Актовете за установяване на изпълнени услуги, контролен лист за извършване на предварителен контрол и съответно получаването на грешно съставената фактура или моментът на издаване на коректния данъчен документ, с който след извършването на анулирането на грешно съставените документи е начислен ДДС през м. …………. 2020 г.?
3. В конкретния случай приложим ли е редът по чл. 73а от ЗДДС по процесните доставки на услуги по чл. 163а, ал. 1 от ЗДДС между община ……………. и останалите общини в сдружението, така както е посочено в т. 2.3. на становище с изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. на изпълнителния директор на НАП?
4. Дължими ли са лихви от страна на общините – получатели по фактурите от момента на настъпване на данъчното събитие по смисъла на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС до момента на издаване на протоколите по чл. 117 от ЗДДС, с които е начислен ДДС по реда на чл. 82, ал.5 от ЗДДС? Следва ли да се прилага редът по т. 4 на становище № 20-00-125/24.06.2016 г. на изпълнителния директор на НАП?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:

1. Характер на доставките между ДЗЗД „Регионално депо – ……………………“, общини ……………………………………………………………………………………………………
На ……………….2016 г. между община ……………., в качеството на възложител, и ДЗЗД „Регионално депо – ………………….“, в качеството на изпълнител, е сключен договор за възлагане на обществена поръчка (договора) с предмет „Експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион ………………. за общините………………………………………………………, както и Сдружение „Регионално управление на отпадъците – …………………….“, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране“.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от договора изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши следните дейности:
– предварително третиране чрез сепариране на неопасни отпадъци, съгласно КР – сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон) – за определена в лева цена за тон отпадък, без вкл. ДДС;
– оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в инсталацията за компостиране на „зелени отпадъци“ – за определена в лева цена за тон отпадък, без вкл. ДДС;
– депониране на отпадъци в клетка № 1 (нова) – за определена в лева цена за тон отпадък, без вкл. ДДС.
За извършените дейности по чл. 4, ал. 1 от договора изпълнителят има право на ежемесечни плащания, изчислени на база количеството отпадъци, приети за депониране/предварително третиране чрез сепариране/оползотворяване чрез компостиране (чл. 5, ал. 1 от договора).
Съгласно чл. 6, ал. 1 на цитирания договор изпълнителят предоставя на възложителя ежемесечно, в срок до 10-то число на месеца, протокол с приложена справка по дни за приетите за депониране/сепариране/компостиране отпадъци и кантарни бележки от измерванията с автовезна. В срок до 5 дни от предоставянето на протокола по ал. 1 възложителят има право да поиска от изпълнителя допълнителни данни, документи и информация, преди подписването на протокола (ал. 2 на чл. 6 от договора). След подписване от възложителя на протокола по ал. 1 изпълнителят представя фактура за отчетния период (ал. 3 на чл. 6 от договора).
Във връзка с чл. 6 от договора на ………………2016 г. е сключено Споразумение за сътрудничество (споразумение) между общините…………………………………………., съгласно чл. 1, ал. 1 от което след получаване на протокола по чл. 6, ал. 1 от договора община ………………. следва да изпрати на останалите общини за потвърждаване на включените в протокола количества отпадъци за всяка от дейностите по чл. 4, ал. 1 от договора за съответната община. След потвърждаването на количествата отпадъци, в 5-дневен срок от потвърждаването, общините заплащат на община …………………. и получават фактура, придружена с копие от протокола и справката за количествата на отпадъците за съответната община.
Съобразявайки изложеното община ………………. е получател на услуги по смисъла на т. 7 от част първа на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС – услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6, които от своя страна префактурира на общините …………………………………………в съответствие с полагащата им се част от разходите за извършените услуги.

2. Данъчно третиране на доставките
Облагането на доставките на стоки и услуги по приложение № 2 и прилагането на системата на т.нар. „обратно начисляване“ на ДДС е регламентирано в глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, като в т. 7 на част първа са включени услугите по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6 (битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и отпадъци от черни и цветни метали с битов характер).
Съгласно чл. 163а, ал. 1 от ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила на закона.
По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС (редакцията, в сила до 31.12.2019 г.) данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена, съответно по силата на настоящата редакция, в сила от 01.01.2020 г. – на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху стоката или друго вещно право, както и всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, или на датата, на която услугата е извършена.
Съгласно изречение първо на ал. 4 от същата норма при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. На датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли (ал. 6 на чл. 25 от ЗДДС).
По силата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС данъкът за доставките по ал. 1 от същата норма е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Съгласно чл. 163б, ал. 1, т. 1 от ЗДДС начисляването на данъка от получателя се извършва с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по ал. 3 на същата норма от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице. Издаденият протокол, с който получателят сам е начислил данъка, се отразява в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден. Получателят има право на приспадане на данъчен кредит за данъка, който сам си е начислил при общите правила на закона. Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъкът, и в дневника за покупките в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС.
Когато получател по доставката е община, регистрирано по ЗДДС лице, данъкът за доставката е изискуем именно от общината. Следва да се има предвид, че за начисления от общината данък не възниква право на приспадане на данъчен кредит. Това е така, тъй като закупените стоки (отпадъци) или получените услуги по приложение № 2 от ЗДДС не се използват за извършване на облагаеми доставки от общината. Общината осъществява дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, за които лицата – собственици на имотите, а при учредено вещно право на ползване – ползвателите, заплащат такса битови отпадъци. За тези си дейности общината не е данъчно задължено лице и действа в качеството си на орган на местната власт съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС. В тази връзка стоките и услугите по приложение № 2, които общината закупува, се използват за дейности извън рамките на икономическата дейност на съответната община, във връзка с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за данъка, който общината сама си начислява по реда на специалната система, не възниква право на приспадане на данъчен кредит.
Когато получателят по доставките на стоки и услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС не е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът върху добавената стойност съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице и същият следва да начисли данъка по реда на чл. 86, ал. 1 от закона.
В случая, за извършените от ДЗЗД „Регионално депо – ……………………….“ услуги по депониране/сепариране/компостиране на отпадъци през периода от м. ………….. 2016 г. до м. ……………. 2020 г. дружеството е издало на община ………………., регистрирана по ЗДДС, фактури с приложена система на т.нар. обратно начисляване, а община …………………. е разпределила получените услуги на общини…………………………………………………….., също регистрирани по ЗДДС, в съответствие с полагащата им се част от разходите за извършените услуги и е документирала доставките като е издала фактури с начислен данък по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗДДС за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е трябвало да бъде начислен.
В случая община ……………… е допуснала грешно данъчно третиране на доставките на услуги по т. 7 на част първа от приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, получени от ДЗЗД „Регионално депо – …………………..“. Грешното данъчно третиране е установено в хода на възложени ревизионни производства на община ………………. и на останалите общини…………………………………………………………. По реда на чл. 116 от ЗДДС през м. ………… 2020 г. община …………………. е извършила корекция на грешките като е анулирала погрешно издадените документи и е издала нови.
По силата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, доколкото съответните общини са регистрирани по ЗДДС, данъкът за доставките е изискуем от получателите – община…………………………………………………………………………, изчислен на база полагащата им се част от разходите за извършените услуги.

2.1. Данъчно събитие и изискуемост на данъка
Анализирайки клаузите на приложения към запитването договор от ………..2016 г. между община и ДЗЗД „Регионално депо – ……………………………..“ и споразумение от ……………..2016 г. между общините……………………………………….., се установи, че между страните по доставките е налице договореност за ежемесечни плащания за извършените дейности, изчислени на база количеството отпадъци, приети за депониране/предварително третиране чрез сепариране/оползотворяване чрез компостиране от всяка една община.
Съгласно чл. 2 от споразумението общините ………………………………………………….заплащат на община ……………………. в петдневен срок от месечното потвърждаване на количествата, а съгласно ал. 4 – за преведените суми община ………………….. се задължава да издаде фактура на съответната община, придружена с копие от протокола и справката за количествата на отпадъците за всяка отделна община.
Съобразявайки клаузите на договора и споразумението, в случая по силата на чл. 25, ал. 4, изречение първо от ЗДДС, е налице доставка с непрекъснато изпълнение, при която всеки месец с уговорено плащане се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. На датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли (ал. 6 на чл. 25 от ЗДДС). Съгласно чл. 163а, ал. 2 и чл. 82, ал. 5 от ЗДДС данъкът за цитираните доставки е изискуем от съответните общини – получатели, регистрирани по този закон, като начисляването на данъка се извършва с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 в срока по ал. 3 от същата норма.
Издадените през м. …………… 2020 г. от община ………………… нови фактури във връзка с коригирането на допуснатото грешно данъчно третиране не променят датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка, съгласно чл. 25, ал. 4 и чл. 163а от ЗДДС.

2.2. Приложение на чл. 73а от ЗДДС
Съгласно чл. 73а, ал. 1 от ЗДДС при доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, правото на приспадане на данъчен кредит е налице и когато получателят не е спазил изискванията на чл. 72 и/или доставчикът на стоката не е издал документ, и/или получателят не разполага с документ по чл. 71, т. 2, 4, 5 и 10, ако доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя.
В случаите по ал. 1 правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага съответно чл. 126, ал. 3, т. 2 (ал. 2 на чл. 73а от ЗДДС).
Съобразявайки цитираната норма, за доставките на услуги по т. 7 на част първа от приложение № 2, получени от общини…………………………………………………………….., следва да намери приложение разпоредбата на чл. 73а от ЗДДС.
Община ……………… в качеството си на доставчик на услуги, попадащи в обхвата на чл. 163а от ЗДДС, е допуснала грешно данъчно третиране. В противоречие с разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС общината е издала фактури с начислен данък, вместо във фактурите да впише „обратно начисляване“, както и основанието за това.
В случая няма спор, че документираните от община …………….. доставки са реално извършени и попадат в обхвата на услугите по приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя. И този факт е бил известен както на община …………………. в качеството си на доставчик, така и на останалите общини получатели на доставките – общини………………………………………………. В качеството си на получатели на доставки на услуги по приложение № 2, по силата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС данъкът е изискуем от цитираните общини. На основание чл. 82, ал. 5 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗДДС в качеството си на получатели по доставките общините е следвало да начислят данъка като издадат протоколи по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, като издаденият протокол следва да съдържа реквизитите, посочени в ал. 2 на същата норма от закона. В случая доколкото в издадените от община ………………………… фактури е начислен неправомерно ДДС поради допуснато грешно данъчно третиране, за данъчна основа на доставката е следвало да се приеме цялата сума, документирана от доставчика. Когато стойността на неправомерно начисления ДДС впоследствие се възстанови като недължимо платена, следва да се извърши корекция като се издаде протокол по чл. 117, ал. 4 от ЗДДС, въз основа на издаден от доставчика община ………………… коректен документ. Съгласно изложеното в писменото запитване, от общините ……………………………………………….не са издавани протоколи по чл. 117, ал. 2 в срока по чл. 117, ал. 3 от ЗДДС на база получените грешни фактури от община …………………..
Не на последно място спорните доставки не са укрити, налице са данни за тях в счетоводството на получателите – общините………………………………………………………………..
По силата на чл. 81, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) в случаите по чл. 73а от ЗДДС, когато данъкът е начислен извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, издаденият протокол не се отразява в дневника за продажбите за периода, през който е издаден. Същият следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
Съгласно чл. 126, ал. 3, т. 2 при установяване на грешката относно декларирането лицето писмено следва да уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период. Тези действия биха могли да се изразят в даване на възможност за подаване на нова справка-декларация съгласно чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), издаване на акт за предварително установяване на задължението по чл. 106 от ДОПК или извършване на ревизионно производство за установяване на задължението по чл. 108 от ДОПК.
В случая са възложени ревизионни производства на община ………………… като доставчик и на получателите по съответните доставки – общини…………………………………………………………..
При наличие на издадени от цитираните общини – получатели протоколи за начисляване на дължимия данък по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, същите следва да бъдат отразени в дневниците за продажби за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
При липса на издадени протоколи, в хода на ревизията задълженията на съответните общини – получатели следва да бъдат определени по аналогичен начин – чрез включване на дължимия по реда на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС данък при определяне на резултата съгласно чл. 88 от ЗДДС за данъчните периоди, през които данъкът е станал изискуем.
Следва да се има предвид, че за начисления от общините данък в изложения в запитването случай не възниква право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, доколкото получените услуги по приложение № 2 от ЗДДС не се използват за извършване на облагаеми доставки, а за дейности извън рамките на икономическата дейност на съответната община. Общините осъществяват дейности по сметосъбиране и сметоизвозване, за които лицата – собственици на имотите, а при учредено вещно право на ползване – ползвателите, заплащат такса битови отпадъци. За тези си дейности общините не са данъчно задължени лица и действат в качеството им на орган на местната власт съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС.

2.3. Начисляване на лихви
По отношение на лихвите следва да се има предвид указание на изпълнителния директор на НАП изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. относно приложение на чл. 72 от ЗДДС при допуснато грешно данъчно третиране. Според т. 4 от цитираното указание, в случаите на грешно данъчно третиране, включително тези по т. 3 от указанието, за невнесен в законоустановения срок данък, съответно за преждевременно (преди лицето да разполага с изискуемия данъчен документ или преди данъчния период, в който данъкът става изискуем) упражняване на правото на данъчен кредит, както и за неначислен данък от задълженото по закона лице, съответно приспаднат данъчен кредит от лицето, което не е правоимащото в съответните хипотези, съответните лица дължат лихва по силата на чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания (ЗЛВДТДПДВ). Аргументи и съдебна практика в тази връзка са посочени в писма с изх. № 24-00-47 от 08. 11.2007 г. и № 91-00-25 от 02.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП.
Когато обаче е приложим чл. 73а от ЗДДС, получателят по доставката поначало не дължи лихва за забава, тъй като правото на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който данъкът става изискуем, какъвто настоящият случай не е, доколкото за общините не е налице право на данъчен кредит за получените доставки на услуги по т. 7 на част първа от приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС. В случая възниква реално задължение на общините към бюджета, съответно налице е загуба от ДДС за фиска. За невнесения в срока по чл. 89, ал. 1 от ЗДДС данък съответните общини дължат лихва по силата на чл. 1 от ЗЛВДТДПДВ. Обстоятелството, че доставчикът (в случая община …………………..) погрешно е начислил и внесъл ДДС за същата доставка, за което му се дължи връщане, няма пряко отношение към/не санира неприлагането на съответното данъчно третиране от страна на получателя. В случая може да се говори по-скоро за частноправни отношения между доставчика, който грешно е начислил и събрал от получателя по доставката ДДС и самия получател. Считам, че в случая получателят разполага с правната възможност да поиска връщане на недължимо платеното на доставчика в размер на погрешно събраното от него ДДС, ведно с лихвите.
В тази връзка следва да се посочи, че лихвите за забавено начисляване на ДДС се дължат върху определения съгласно чл. 88 от ЗДДС резултат за данъчния период, а не върху сумата на данъка по конкретната облагаема доставка, както е посочено в четвърти въпрос от писменото запитване.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар