fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посреднически и агентийски услуги свързани с извършвани от дружество доставки по снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца

Изх. № 24-39-24
Дата: 12.08.2019 год.
ЗДДС: чл. 17, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 2;
ЗДДС: чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 2;
ЗДДС: чл. 31, т. 2;
ЗДДС: чл. 36, ал. 1;
ЗДДС: чл. 86, ал. 3;
ППЗДДС: чл. 38, ал. 1;
ППЗДДС: чл. 54, ал. 2.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посреднически и агентийски услуги свързани с извършвани от дружество доставки по снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца

В Централно управление на НАП, с вх. № ………….. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество, установено на територията на страната и регистрирано по ЗДДС лице, е с основна дейност снабдяване на морски и речни транспортни средства с нефтопродукти: горива и смазочни материали, предназначени за потребление на плавателните съдове (бункероване).
За осъществяване на дейността си дружеството разполага с два собствени моторни кораба, предоставени за управление на друго българско дружество.
Бункероването се извършва съгласно приложимото законодателство чрез притежаваните от дружеството моторни кораби или друг, транспортиращ горивото, плавателен съд – бункеровчик.
Дружеството е разширило дейността си чрез извършване на бункеровки в Румъния – Констанца. Описано е, че същото е получило отговор от приходната администрация на Румъния, съгласно който дружеството във връзка с извършваните от него доставки, свързани със снабдяване на плавателни съдове с гориво на територията на Румъния – Констанца, няма задължение за регистрация за целите на данък върху добавената стойност в Румъния. В отговора на приходната администрация в Румъния, допълнително изпратен по електронна поща, е посочено, че при обстоятелства като тези по дело С-526/2013 UAB „Fast Bunkering Klaipeda“, съответно при случай, аналогичен на случая, разгледан в същото, при снабдяване с гориво на плавателни съдове, които отговарят на условията за освобождаване, предвидени в чл. 294, ал. 1, б. „h”, т. 2 от Данъчния кодекс на Румъния, който транспонира чл. 148, пар. 1, б. „а“ от Директива 2006/112/ЕО, освобождаването се прилага и за доставките, извършвани от дружеството.
Фактурите, които дружеството издава при бункероването на територията на Румъния – Констанца, са без начислен данък върху добавената стойност на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 17 от ЗДДС.
За снабдяването на плавателните съдове с гориво на територията на Румъния дружеството наема посредници и агенти – български и чуждестранни дружества, които ще издават фактури на дружеството.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли фактурите, които дружеството ще получава от българските дружества за извършените от тях доставки на посреднически и агентийски услуги, свързани с извършваните от дружеството доставки по повод снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца, да бъдат с начислен данък върху добавената стойност с данъчна ставка в размер на 20 на сто или може да се приложи чл. 36 от ЗДДС във връзка с чл. 31, т. 2 от същия закон, т.е. доставките да бъдат обложени с нулева ставка на данъка?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Тъй като получател по доставките на посреднически и агентийски услуги е дружеството, което е данъчно задължено лице и е установено на територията на страната, тези доставки са с място на изпълнение на територията на страната, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, доколкото в отправеното запитване няма данни дружеството да разполага с постоянен обект на територията на Румъния и тези услуги да са предоставени на този обект.
Съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Поради обстоятелството, че мястото на изпълнение на тези услуги ще е на територията на страната, за да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на тях, е необходимо да са изпълнени условията на чл. 36, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, нулева ставка на данъка върху добавената стойност се прилага за доставката на услуги, предоставени от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките по глава трета от същия закон.
За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37 от ППЗДДС, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона (чл. 38, ал. 1 от ППЗДДС).
Следователно, за да бъде приложена нулева ставка на данъка за доставяните от българските дружества посреднически и агентийски услуги, свързани с извършваните от дружеството доставки по повод снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца, следва да са изпълнени кумулативно двете условия:
– да се предоставят от агенти, брокери и други посредници, които да действат от името и за сметка на дружеството, и
– да са свързани с доставките по глава трета от ЗДДС.
В случая, за да е изпълнено второто условие, доставката, която дружеството извършва, следва да е облагаема с нулева ставка на данъка по реда на глава трета от ЗДДС.
Глава трета (по-конкретно чл. 31, т. 2 от ЗДДС), която транспонира чл. 148, пар. 1, б. „а“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), определя като облагаема доставка с нулева ставка доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на:
а) плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
б) плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море;
в) плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море;
г) плавателни съдове с военно предназначение, попадащи в Комбинираната номенклатура под Код по КН 8906 10 00, напускащи територията на страната и плаващи по направление за пристанища или закотвяне извън територията на страната;
д) плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с изключение на зареждането им с провизии.
От изложеното следва, че за да приложи дружеството нулева ставка на данъка за доставки, свързани със снабдяване с горива на плавателни съдове, същите следва да са с място на изпълнение на територията на страната и да са изпълнени условията на чл. 31, т. 2 от ЗДДС, както и дружеството да удостовери наличието на обстоятелствата за прилагане на нулева ставка на данъка с документите, посочени в чл. 26 от ППЗДДС.
Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от закона, а когато се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ? към получателя съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС. Предвид това и т.к. снабдяването с горива на плавателни съдове се извършва на територията на Румъния – Констанца, извършваната от дружеството доставка е с място на изпълнение извън територията на страната.
Съгласно изложената фактическа обстановка, за извършваните от дружеството доставки, свързани със снабдяване с горива на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца, както е посочено в отговора на приходната администрация в Румъния, се прилага освобождаването (нулева ставка на данъка), предвидено в чл. 148, пар. 1, б. „а“ от Директива 2006/112/ЕО.
В случая, изложен в запитването, независимо че за извършваните от дружеството доставки, свързани със снабдяване с горива на плавателни съдове, се прилага нулева ставка на данъка, същите са с място на изпълнение извън територията на страната, предвид което за извършваните от българските дружества доставки на посреднически и агентийски услуги няма да е изпълнено второто условие по чл. 36, ал. 1 от ЗДДС. В тази връзка за тези доставки не е приложима нулева ставка на данъка върху добавената стойност.
Предвид гореизложеното фактурите, които дружеството ще получава от българските дружества за извършените от тях посреднически и агентийски услуги, свързани с извършваните от дружеството доставки по снабдяване с горива и смазочни материали на плавателни съдове на територията на Румъния – Констанца, следва да бъдат с начислен данък върху добавената стойност, прилагайки ставка на данъка в размер на 20 на сто.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин.

Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(а)Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие, установено на територията на България Във връзка с Ваше писмо относно приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо австрийски гражданин, който полага труда си на територията на Австрия за предприятие,

Писмо с Изх. №20-00-163; 09.04. 2021 г.; ЗКПО – чл.46 ; чл. 16, ал. 1

Изх. №20-00-16309.04. 2021 г. ЗКПО – чл.46 ; чл. 16, ал. 1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-163/17.03.2021 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е учредено на 01.03.2021 г., с основен капитал

Задължителни осигурителни вноски за времето на неплатен отпуск.

Изх. № 94-E-216Дата: 26.11.2012 год. КТ, чл. 160; КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3; ДР на КСО, § 1, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”; ЗЗО, чл. 40а.ОТНОСНО:Задължителни осигурителни вноски за времето на неплатен отпуск.В отговор на поставени въпроси във Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за

вписване на погасени по давност задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци в удостоверенията по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изразяваме следното становище

Изх. № 94-00-34София 03.08.2006ДО ……………ДО………………. В отговор на молбата Ви относно вписване на погасени по давност задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци в удостоверенията по чл. 264, ал. 1 ДОПК, изразяваме следното становище: Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на

попълването на касови книги при използването на касови апарати и по-точно визирате ежедневното попълване на данните в тях. Имайки предвид смяната от 2011 година и въвеждането на свързаност между НАП и

2_1033/21.12.2016 г.Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 39, ал. 5, ал.6 и ал.7 Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 35, ал. 2 Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 41, ал. 1 и ал.2Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 33, ал. 1 и ал.2Наредба № Н -18/2006г. от МФ чл. 40, ал.

Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

3_248/06.02.2018 г. ЗКПО, чл. 18, ал. 1 и ал. 2;ЗКПО, чл. 22;ЗКПО, чл. 23, ал. 1;ЗКПО, чл. 23, ал. 2, т. 1;ЗКПО, чл. 25;ЗКПО, чл. 92 Относно: Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Според изложеното в запитването, фирма декларира скрито разпределение на печалбата, посочвайки

Деклариране на авансови вноски за корпоративен данък, от лице което не е задължено да прави авансови вноски, но е избрало да прави авансови вноски, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-470/15.05.2019 г. ЗКПО – чл. 83, ал. 3; ЗКПО – чл. 89; ЗКПО – чл. 92 ОТНОСНО: Деклариране на авансови вноски за корпоративен данък, от лице което не е задължено да прави авансови вноски, но е избрало да прави авансови вноски, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

1_ИТ-00-98#1/10.07.2018 г.

1_ИТ-00-98#1/10.07.2018 г.НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1, ал. 2, ал. 5, т. 1КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, чл.10, ал. 1ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2 Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №/2018 г. е описана следната фактическа обстановка:Пенсионер работи по трудово правоотношение. В качеството на самоосигуряващо се лице –

Scroll to Top