fbpx

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки в Гърция на клиент с немски VIN номер

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки в Гърция на клиент с немски VIN номер

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-90/ 09.08.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки на територията на Гърция от българско данъчно задължено лице на клиент с немски VIN номер.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество търгува с фирма ….. с VIN номер DE …. с постоянен адрес в Германия, ….. Българското дружество продава бутилирано олио, което доставя на адрес в Гърция. За фактурирането на продажбите, клиентът посочва немския си ДДС номер. Сделката към настоящия момент е на стойност 58 113 евро, като плащането на инвойсите е направено в брой по банковата сметка на българското дружество.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
В случай, че клиентът по доставката на бутилирано олио има или би следвало да има гръцки ДДС номер, а е посочил немския си такъв, това ще доведе ли до неблагоприятни последици за представляваното от Вас дружество?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя по доставката, от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от изложеното по-горе, материалният закон, както и от нормата на чл.45 от Правилникът за неговото прилагане, в случаите в които е налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона, не поставят изискване по отношение на обстоятелството – къде е мястото на регистрация по ДДС на получателя по доставката, а единствено, същият да е данъчно задължено лице и да е регистриран по ДДС в друга държава членка, както и не поставят изискване, същата тази държава членка да е мястото, където пристигат стоките.

  

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ В Дирекция ОДОП ….. е постъпило с вх. № 94-00-156/19.12.2018 г. Ваше запитване, с което поставяте въпроса налице ли е законова възможност за ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност след изтичане на срока на решението на

облагане с данък върху недвижимите имоти на незастроени поземлени имоти /земеделски земи/, Ви уведомяваме:

Изх. № 26-T-83София 25.01.2006 ДО…………….. В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък върху недвижимите имоти на незастроени поземлени имоти /земеделски земи/, Ви уведомяваме: Принципното положение е, че за имоти, които не се облагат с данък върху недвижимите имоти, не се подава декларация. За имоти, които са облагаеми по смисъла на чл. 10 ЗМДТ,

ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.13,ЗДДС, чл.15

5_20-00-690/01.03.2011г.ЗДДС, чл.13ЗДДС, чл.15ЗДДС, чл.17, ал.2В запитването еизложена следната фактическа обстановка:На китайско дружество е възложено изработването на определено оборудване, което представляваното от Вас дружество ще внесе на територията на страната. За целта сте намерили елементи за него на много по изгодна цена, отколкото те Ви предлагат. Тези елементи се намират в Хон-Конг и ще бъдат транспортирани

легалното определение на «търговски обект». Цитираната разпоредба регламентира, че търговски обект е всяко място, помещение или съоръжение/ например маси, сергии и други подобни/ на открито или под на

2_2248-1/14.06.2007Наредба №Н-18/13.12.2006 г. на МФ, чл.3, чл.4, т.2В запитването е поставен въпроса, следва ли да има касов апарат земеделския производител? Предвид, че в запитването си не сте уточнили по какъв начин реализирате произведената от вас продукция, на основание на разпоредбите на Наредба Н-18/2006 година изразяваме следнотопринципно становище: Наредба Н-18 от 13.12.2006 година за регистриране и

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 21-04-5 от 09.11.2012 г.чл. 2, т. 1 от ЗДДС чл. 80, ал.1, т. 1 от ЗДДС,чл. 6, ал. 4, т. 2В дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” ..е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 21-04-5/03.08.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната

облагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: облагане на доставки по ЗДДС В Дирекция «ОУИ»- постъпи Ваше запитване, подадено в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност, с вх. № 07-00-302/ 10.08.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:Предстои преустройство на стара сграда с производствено предназначение „Битов комбинат” в жилищна сграда с апартаменти с цел продажба. Сградата при закупуването през 2009г.

Становище на НАП с Изх. №53-04-873 от 21.08.2019 г.

Изх. №53-04-87321.08.2019 г. чл. 79, ал. 1 от ЗДДСчл. 79, ал. 2 от ЗДДСчл. 79, ал. 3 от ЗДДСчл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДСчл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Дружеството придобива през месец октомври 2015 г. лек автомобил: марка …., модел: …….., рег. №CB…………….На …08.2016

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер

.№ 24-М-118 Дата,13.02.2012 г.ЗДДС, чл. 47Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-М-118/01.08.2011 г. е посочено, че дружеството е застрахователен брокер, регистрирано е по ЗДДС и извършва предимно

Scroll to Top