Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки в Гърция на клиент с немски VIN номер

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки в Гърция на клиент с немски VIN номер

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-90/ 09.08.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки на територията на Гърция от българско данъчно задължено лице на клиент с немски VIN номер.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество търгува с фирма ….. с VIN номер DE …. с постоянен адрес в Германия, ….. Българското дружество продава бутилирано олио, което доставя на адрес в Гърция. За фактурирането на продажбите, клиентът посочва немския си ДДС номер. Сделката към настоящия момент е на стойност 58 113 евро, като плащането на инвойсите е направено в брой по банковата сметка на българското дружество.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
В случай, че клиентът по доставката на бутилирано олио има или би следвало да има гръцки ДДС номер, а е посочил немския си такъв, това ще доведе ли до неблагоприятни последици за представляваното от Вас дружество?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя по доставката, от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от изложеното по-горе, материалният закон, както и от нормата на чл.45 от Правилникът за неговото прилагане, в случаите в които е налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл.7, ал.1 от Закона, не поставят изискване по отношение на обстоятелството – къде е мястото на регистрация по ДДС на получателя по доставката, а единствено, същият да е данъчно задължено лице и да е регистриран по ДДС в друга държава членка, както и не поставят изискване, същата тази държава членка да е мястото, където пристигат стоките.

  

5/5

Вашият коментар