Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател – лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател – лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка

В Дирекция ОДОП ,,,,, постъпи запитване с вх. № 96-00-231 от 01.10.2018г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на стоки до територията на друга държава членка, с получател – лице от трета страна, и последващ износ на същите стоки от територията на тази друга държава членка.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има предмет на дейност – инженерингови услуги и търговия с резервни части и оборудване. Същото има доставка на резервни части с възложител – „S“ Inc. – американска фирма без ДДС регистрация в страна от Европейския съюз (ЕС). По указание на възложителя, резервните части са доставени на „G“ GmbH, Дрезден, Германия, до адрес в Германия, посочен от възложителя. След окомплектовка стоките се изнасят в трета страна – Казахстан, където“S“ Inc. и „G“ GmbH изпълняват съвместен проект за „Националната електрическа компания“ на Казахстан.
Документите по сделката, с които представляваното от Вас дружество разполага към настоящия момент са следните:
-Възлагателно писмо от “S“ Inc. САЩ, с указан адрес на доставка;
-Фактура, издадена на възложителя – „S“ Inc. САЩ;
-Товарителница, удостоверяваща дестинацията на доставката;
-Потвърждение от превозвача, че стоката е доставена и получена от получателя на адреса в Германия.
Във връзка с гореизложеното, поставяте следния въпрос:
Може ли доставката да се третира като износ и да се прилага нулева ставка на данъка по чл.28 от ЗДДС, въпреки, че дружеството, което представлявате, няма митнически документ за износ на стоката, тъй като същата е доставена на територията на страна членка на ЕС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.28, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност, облагаема доставка с нулева ставка на данъка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика. Също така, по силата на т.2 на същата правна норма, облагаема доставка с нулева ставка на данъка е и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Предвид изложеното в горецитираното запитване, доколкото е посочено, че българското дружество не е износител на стоките (доколкото не е посочено, че лицето е вписано като износител в съответната митническа декларация), приемам, че българското дружество транспортира стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, а не до територията на третата страна – Казахстан. Поради което, считам, че в конкретния случай на запитването, не може да бъде приложена нормата на чл.28 от материалния закон. В допълнение на изложеното по-горе е и обстоятелството, че в притежаваната от Вас товарителница като дестинация на пристигане на стоката е територията на Германия, за което, българското дружество притежава и потвърждение от превозвача, че стоката е доставена и получена на адреса в Германия.
Във връзка с изложеното по-горе, в конкретната хипотеза на запитването, представляваното от Вас дружество не би могло да приложи нулевата ставка на данъка за извършваната от него доставка на резервни части до територията на Германия на основание чл.28, т.1 от ЗДДС във връзка с чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона.

5/5

Вашият коментар