Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по реда на чл.173 от същия

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по реда на чл.173 от същия

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-173 от 02.09.2019 г., препратено от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на услуга по реда на чл.173 от същия.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество е с нестопанска цел и извършва дейност в обществена полза. Същото е регистрирано лице на основание чл.96, ал.1 от ЗДДС, считано от 16.08.2019 г. в следствие на изпълнение на услуги по Договор №…./2018, сключен между Международна организация по миграция (МОМ)/ International Organization for Migration (IOM) и Сдружение „Ю“ като основен изпълнител.
По силата на сключения договор, българското сдружение предоставя услуги по обучения по български език на законни мигранти и лица, търсещи/ получили международна закрила.
Договорът е сключен в изпълнение на ПРОЕКТ BG…. „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/ получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България. Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила или получили международна закрила, за улесняване на социалната, икономическата и културната им интеграция. Гражданите от трети страни ще получават информация за законните им права и задължения, свързани с пребиваването им в България и ще повишават знанията си за услугите и компетентните органи в социалната, образователната, здравната, трудовата и други области.
Проектът ще подпомогне гражданите на трети страни за преодоляване на интеграционните предизвикателства в областта на заетостта, образованието и културната адаптация. Ще се предоставя подкрепа за професионално ориентиране за улесняване на заетостта. Специално внимание ще бъде обърнато на потребностите на уязвимите граждани, като непридружени деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени и др.
Международната организация по миграция (МОМ) е водеща междуправителствена организация в сферата на миграцията към ООН. Същата е със седалище и адрес на управление: ……..
България е основен член на МОМ от 1994 година. На 13.06.2000 г. влиза в сила Споразумение за сътрудничество между България и МОМ, подписано на 12 ноември 1999 г. в Будапеща, ратифицирано със закон от Народното събрание, обнародван в ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.
Международната организация по миграция, Мисия за България е с идентификационен номер …… и е координиращ орган по смисъла на чл.107, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и получател на доставки на услуги по ал.3, т.3 от договора и изпълнява програма/ проект, финансиран със средства в изпълнение на споразумение.
Основен изпълнител по смисъла на чл.107, ал.7 от ППЗДДС е Сдружение с нестопанска цел „Ю“, което е доставчик на услуги по ал.3, т.3 от договора, по който координиращият орган е Международната организация по миграция, Мисия за България е възложител.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следния въпрос:
Дали доставките на услуги, които Сдружение „Ю“ предоставя по цитирания по-горе договор, може да бъдат освободени от данък върху добавената стойност, съгласно Глава двадесет и трета от ЗДДС и има ли каквото и да е друго законово основание за прилагането на нулева ставка на данъка върху добавената стойност?
Към запитването е приложено копие на договор за услуги – обучение по български език на законно пребиваващи граждани на трети страни, включително лица търсещи и получили международна закрила, в сила от 31.01.2019 г. и приложения към същия.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл.173 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
За изясняване прилагането на режима по чл.173, ал.1 от закона, правилникът за неговото прилагане въвежда две понятия „основен изпълнител“ и „координиращ орган“, като определянето кое лице може да бъде „координиращ орган“ и кое лице – „основен изпълнител“ е от значение.
Съгласно чл.107, ал.5 от ППЗДДС, „координиращ орган“ е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/ или услуги по международния договор и изпълнява програма или проект, финансирани със средства в изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. Статутът на координиращ орган се удостоверява в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.
Съгласно чл.107, ал.7 от ППЗДДС, „Основен изпълнител“ е лице, което е доставчик на стоки и/ или услуги по договор, по който координиращият орган е възложител и който е сключен в изпълнение на международен договор. Следва да имате предвид, че нулевата ставка на данъка по чл.173, ал.1 от материалния закон се прилага само и единствено по отношение на доставки по договора, извършени от основния изпълнител, като същият следва да ги документира с издаването на данъчен документ – фактура, като в същата задължително следва да бъде вписано основанието за прилагането на нулевата ставка на данъка върху добавената стойност.
По отношение на доставчиците на основния изпълнител, техните контрагенти или трети лица се прилагат общите разпоредби на закона и освобождаването на основание чл.173, ал.1 от същия нормативен акт за тези доставки не се прилага.
За да приложи нормата на чл.173, ал.1 от ЗДДС, доставчикът, в качеството му на основен изпълнител по съответния договор, е длъжен да поиска писмено становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Процедурата за получаване на становище за прилагането на нулевата ставка на данъка по чл.173, ал.1 от закона е уредена с текстовете на чл.107 от правилника за прилагане на материалния закон. Регистрираното по закона лице – основен изпълнител следва да подаде искане до ТД на НАП – София, което трябва да съдържа:
1. Наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен да косвен данък ефект;
2. Наименование на програмата или проекта, във връзка с който се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл.173, ал.1 от закона;
3. Заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програмата или проекта по т.2 (по-горе), съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
4. Наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето – основен изпълнител по договора;
5. Наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган, а когато същият е чуждестранно лице – наименование, седалище и адрес на управление.
В 14-дневен срок от получаването на искането Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
По отношение на поставения от Вас въпрос за наличие на друго основание за освобождаване от данък върху добавената стойност на осъществяваните от Вас доставки на услуги по обучение по горецитирания договор, Ви обръщам внимание, че доставките, за които са налице условията за освобождаване от данък по смисъла на материалния закон, са посочени в Глава четвърта от същия.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, съгласно която, когато задълженото лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

5/5

Вашият коментар