fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуги с получател международна организация

Изх. № ЕП-04-13-8
Дата: 17.02.2020 год.
ЗДДС, чл. 21, ал. 5, т. 1;
ЗДДС, чл. 21, ал. 5, т. 2, буква „а“;
ЗДДС, чл. 21, ал. 5, т. 2, буква „в“;
ЗДДС, чл. 86, ал. 3;
ЗДДС, чл. 111а, ал. 3;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „г“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуги с получател международна организация

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № … е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
През период 27-28 февруари 2020 г. в гр. …. ще се проведе Регионален форум по киберсигурност. Събитието се организира от Международния съюз по далекосъобщения (МСД), който е специализирана организация на ООН, а Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавна агенция „Електронно управление“ ще бъдат домакини на форума. Разходите за събитието ще бъдат разделени между МСД и българските домакини, като МСД ще поеме разходите за преводаческите услуги, както и тези по заснемането на събитието, които разходи следва да бъдат заплатени на … хотел …, в който ще бъде проведен форумът.
По повод издаването на фактури за плащане на горецитираните услуги от … хотел …, представителите на МСД са представили документ, според който МСД като международна организация е освободен от облагане с ДДС на доставките, по които са получател, съгласно Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС).
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли за получените от МСД доставки на услуги да бъде начислен ДДС и как следва да бъде отразено освобождаването от данъка във фактурите?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
МСД е международна организация, основана като Международен телеграфен съюз през 1865 г., а от 1947 г. е специализирана агенция на ООН, със седалище в гр. Женева, Швейцария.
По силата на чл. 151, параграф 1, б. „б“ от Директивата за ДДС държавите членки на ЕС са задължени да освободят от облагане с ДДС доставката на стоки и услуги, предназначени за международни организации, признати за такива от държавните органи на държавата-домакин, или предназначени за членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища. Разпоредбата на чл. 151 от Директивата за ДДС е транспонирана в българското законодателство в чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „г“ и т. 2 от ЗДДС. Съгласно същата в случаите, когато мястото на изпълнение на доставките на стоки и услуги е на територията на страната, се прилага нулева ставка на данъка, при едновременно изпълнение на следните условия:
– получатели са международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;
– Република България не е държава домакин на тези лица.
Предвид цитираната законова норма, за да се приложи нулева ставка от установен на територията на страната доставчик по отношение на доставка, по която получател е международна организация, освен изискването освобождаването да е предвидено в някой от визираните в нормата актове, следва самата доставка да е с място на изпълнение на територията на страната. В случая следва да се установи какво е мястото на изпълнение на доставките, по които МСД е получател.
Съгласно специалната разпоредба на чл. 21, ал. 5, т. 1 и 2, б. „а“ и „в“ от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз;
2. доставяните услуги са:
а) предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер;
в) услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер.
Посочените в запитването услуги попадат в хипотезите на чл. 21, ал. 5, т. 2 от ЗДДС, както следва:
* фотографските услуги попадат в хипотезата на буква „а“ от цитираната норма от ЗДДС, тъй като съгласно чл. З, ал. 1, т. 7 от Закона за авторското право и сродните му права фотографските произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския, са обект на авторското право;
* преводаческите услуги попадат в хипотезата на буква „в“ от цитираната норма от ЗДДС, тъй като са услуги, подобни на консултантските, като продукт на интелектуална дейност.
Видно от посоченото в запитването, МСД е получател на услугите във връзка с повеждането на форума в качеството си на данъчно незадължено лице, доколкото очевидно същите са свързани с изпълнение на официалните му цели. Предвид обстоятелството, че седалището на МСД е извън ЕС, а именно в Швейцария, мястото на изпълнение на доставките следва да се определи по реда на посочения чл. 21, ал. 5, т. 1 и 2, б. „а“ и „в“ от ЗДДС и същото е извън територията на страната – в Швейцария.
Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Предвид изложеното, доставката няма да подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 111а, ал. 3 от ЗДДС документирането на доставка на услуги с място на изпълнение на територията на трета страна се извършва по реда на ЗДДС, когато доставчикът е установил независимата си икономическа дейност на територията на страната. В издадената фактура като основание за неначисляване на ДДС следва да бъде посочен чл. 86, ал. 3 от ЗДДС – доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Поради обстоятелството, че доставката е с място на изпълнение извън територията на страната, в случая не е необходимо да се изследва подлежи ли тя на освобождаване на основание, че получател на същата е международна организация – в случая МСД, тъй като доставката ще бъде подчинена на данъчното третиране на държавата по седалището на тази организация.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛ. ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане съгласно СИДДО, ЗДДФЛ и ЗКПО при подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и по чл. 92 от ЗКПО

Изх. № 20-00-219Дата: 02.12.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 50; ЗКПО, чл. 92; СИДДО ОТНОСНО: прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане съгласно СИДДО, ЗДДФЛ и ЗКПО при подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и по чл. 92 от ЗКПО УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,С оглед на правилното установяване на дължимите данъци при деклариране

Здравно осигуряване на български гражданин, който е гражданин и на друга държава и не живее постоянно в България

ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 40а и § 19И от ПЗРОТНОСНО:Здравно осигуряване на български гражданин, който е гражданин и на друга държава и не живее постоянно в БългарияВ отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ……, Ви уведомяваме за следното:Според изложеното в запитването, Вашата дъщеря е с българско гражданство по рождение

Ваше писмено запитване, касаещо определяне качеството „местно лице“ на България

94-Б-229#1/16.09.2020 г. ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 50 СИДДО между България и Германия, чл. 4, чл. 14, чл. 22 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо определяне качеството „местно лице“ на България От представената във Вашето запитване фактическа обстановка е видно, че от около 7 години полагате труд на територията на Германия на основание сключен постоянен трудов договор

Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС В Дирекция ОДОПпостъпи Ваше запитване с вх. № …./ 25.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП……, Офис…… Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е с основна дейност в месопреработването. Притежава и недвижими имоти – търговски обекти, които отдава под наем. През 2016г. фирмата е

Становище на НАП с Изх. №23-22-549 от 24.04.2017 г.

Изх. №23-22-54924.04.2017 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-549 от 27.03.2017 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).Фактическа обстановка, изложената в запитването е следната: Представляваното от Вас дружество извършва транспортна дейност на товари. Дружеството е собственик на няколко

право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Общините за получените от същите стоки и/или услуги в изпълнение на водни проекти

Изх. № М-24-36-92Дата: 08.12.2015 год. ПЗР на ЗДДС, § 15гОтносно: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) от Общините за получените от същите стоки и/или услуги в изпълнение на водни проектиВна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-24-36-92/09.11.2015 г., в което поставяте въпроси,

Социално и здравно осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания – по трудово правоотношение и като застрахователен агент

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, чл. 6, ал. 7, т. 1 и ал. 8, чл. 157, ал. 6 и чл. 158 ;ЗЗО – чл. 40, ал.1, т. 2;НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 1, ал. 2 , ал. 5, т. 1 и чл. 4, ал. 2ОТНОСНО:Социално и здравно осигуряване на лице, което упражнява

Scroll to Top