данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на човешка тъкан за научни изследвания

Изх. № 24-39-42
Дата: 18.07.2019 год.
ЗДДС, чл. 12;
ЗДДС, чл. 39, т. 1;
ЗДДС, чл. 39, т. 2.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на човешка тъкан за научни изследвания

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 24-39-42/ 08.03.2019 г., е представена следната фактическа обстановка:
Дружество е регистрирано в Шотландия, притежава идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност, издаден във Великобритания, и няма постоянен обект на територията на Република България.
Дейността на дружеството включва виртуална биобанка, която осигурява снабдяване с човешка тъкан за научни изследвания. Партньори, с които си сътрудничи директно, включват болнични заведения, тъканни банки, благотворителни организации, както и потенциални агенции за снабдяване с органи и тъкани. Бизнес моделът обхваща доставки на тъкани предимно между партньори, установени в различни държави членки на Европейския съюз, но понякога дружеството купува от доставчици от една държава и продава на клиент със седалище в същата държава. Алтернативен сценарий е покупката на тъканта за целите на износ до клиенти, установени извън Европейския съюз.
Дружеството възнамерява да осъществява дейност на територията на Република България като получател по доставки на местни източници и да извършва доставки до клиенти, установени на територията на страната или установени в други държави членки на Европейския съюз.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Съгласно чл. 39, т. 2 от ЗДДС и като се има предвид практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) описаните случаи на доставки на човешка тъкан попадат ли в кръга на освободените доставки и съществуват ли критерии за освобождаване на тези доставки за целите на ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Освободените доставки, свързани със здравеопазване, са изброени в чл. 39 от ЗДДС. Съгласно т. 1 и 2 от цитираната правна норма освободена доставка е:
1. извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;
2. доставката на човешки органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма.
В ЗДДС и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) липсва легална дефиниция на понятията „човешки органи“, „тъкани и клетки“, „кръв“, „кръвни съставки“ и „кърма“. Такива понятия съществуват и могат да се извлекат от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК).
По смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗТОТК:
– „клетка“ е най-малката функционална единица, от която са изградени тъканите и органите (§ 1, т. 1 от ДР на ЗТОТК);
– „тъкан“ е група от еднородни по структура и функции телесни клетки, която е съставна част от орган или има възможност да регенерира (§ 1, т. 2 от ДР на ЗТОТК);
– „орган“ е част от човешкото тяло, съставена от различни тъкани, която поддържа своята структура и съдова система и може да изпълнява физиологични функции. Органи са и частите от органи, когато те са предназначени да се използват със същата цел като целия орган в човешкото тяло, при запазване на неговата структура и съдовата му система (§ 1, т. 3 от ДР на ЗТОТК).
По смисъла на § 1 от ДР на ЗККК:
– „кръв“ е човешка тъкан, съдържаща всички кръвни съставки (§ 1, т. 4 от ДР на ЗККК);
– „кръвни съставки“ са клетъчните елементи (левкоцити, еритроцити и тромбоцити) и плазмата, които се извличат чрез използване на стандартни методи за преработване на кръв, с изключение на стволовите клетки (§ 1, т. 5 от ДР на ЗККК).
Разпоредбата на чл. 39, т. 1 и 2 от ЗДДС транспонира в националното законодателство чл. 132, пар. 1, б. „б” и б. „г” от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), съгласно която държавите членки освобождават от данък върху добавената стойност следните доставки:
– болничната и медицинската помощ и тясно свързаните с тях дейности, извършвани от публичноправни субекти, или при социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти, от болници, терапевтични или диагностични медицински центрове и други надлежно признати заведения с подобен характер (чл. 132, пар. 1, б. „б” от Директива 2006/112/ЕО);
– доставката на човешки органи, кръв и кърма (чл. 132, пар. 1, б. „г” от Директива 2006/112/ЕО).
В разпоредбата на чл. 132, пар. 1, б. „г” от Директива 2006/112/ЕО доставката на тъкани не е изрично посочена като освободена доставка. Същевременно съгласно § 1, т. 2 от ДР на ЗТОТК „тъкан“ е група от еднородни по структура и функции телесни клетки, която е съставна част от орган или има възможност да регенерира. Доколкото доставката на човешки органи изрично е посочена като освободена в разпоредбата на чл. 132, пар. 1, б. „г” от Директива 2006/112/ЕО, то и доставката на тъкан като съставна част от човешки орган би попаднала в обхвата на освободените доставки по смисъла на тази разпоредба. Също така, видно от чл. 39, т. 1 и 2, законът не поставя условие доставките по т. 2 да са част от здравните услуги по т. 1. За сравнение подобна обвързаност е предвидена за доставките по т. 3 и 4 на чл. 39 от ЗДДС. В този смисъл, видно от цитираните разпоредби, може да се приеме, че всяка доставка на човешки органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма се счита за освободена доставка, независимо от обстоятелството за каква цел и дейност се използват или ще бъдат използвани.
Независимо от гореизложеното, приложимостта на разпоредбата на чл. 39, т. 1 и 2 от ЗДДС в настоящия случай следва да се съобрази с относимата практика на СЕС.
Според постоянната практика на СЕС формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, посочени в чл. 132 от Директива 2006/112/ЕО, подлежат на стриктно тълкуване, тъй като освобождаването от данък върху добавената стойност представлява изключение от общия принцип за облагаемост на всички възможни възмездни доставки на стоки и услуги, извършени от задълженото лице (решение по дело Future Health Technologies Ltd, С-86/09, т. 30). Въпреки това, правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил предвидените освобождавания от тяхното действие.
Понятието „предоставяне на болнична и медицинска помощ“ според СЕС обхваща услугите с цел диагностициране, терапия и доколкото е възможно успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето (вж. решение по дело Dornier, C 45/01, т. 48, решение по дело L.u.P., C-106/05, т. 27). Може да се счита, че една услуга е тясно свързана с „предоставяне на болнична и медицинска помощ“, когато наистина е предоставена като допълнение към болничната и медицинската помощ, получена от въпросните пациенти, която е основната помощ (решение по дело Dornier, С-45/01, т. 35). Само доставката на услуги, които са логична част от предоставяната болнична и медицинска помощ и които са неразделна част от процеса на доставка на тази помощ за постигане на терапевтичните цели, могат да бъдат „действия, тясно свързани“ по смисъла на чл. 132, пар. 1, б. „б” от Директива 2006/112/ЕО. Само тези услуги могат да повлияят на цената на здравната помощ, която въпросното освобождаване се стреми да направи достъпна (решение по обединени дела Diagnostico & Therapeftico Kentro Athinion-Ygeia AE, С-394/04 и С-395/04, т. 25).
Относно прилагането на чл. 39, т. 2 от ЗДДС следва да се има предвид решение на СЕС по дело TMD Gesellschaft f?r transfusionsmedizinische Dienste mbHq, C-412/15, съгласно което чл. 132, пар. 1, б. „г“ от Директива 2006/112/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че доставката на човешка кръв, която държавите членки са длъжни да освобождават съгласно тази разпоредба, не обхваща доставката на кръвна плазма, получена от човешка кръв, когато кръвната плазма е предназначена не пряко за терапевтични цели, а само за производството на лекарствени продукти.
В решението си СЕС припомня, че що се отнася до целта на всички разпоредби на чл. 132 от Директива 2006/112/ЕО, с този член се цели да бъдат освободени от данък върху добавената стойност някои дейности от обществен интерес, за да се улесни достъпът до някои услуги, както и доставката на някои стоки, като се избегнат допълнителните разходи, които биха възникнали в резултат на облагането им с данък върху добавената стойност (вж. в този смисъл решение по дело VDP Dental Laboratory и др., C?144/13, C?154/13 и C?160/13, т. 43 и т. 45).
Съгласно т. 31 от цитираното решение, що се отнася до чл. 132, пар. 1, б. „г“ от Директива 2006/112/ЕО, следва да се отбележи, че както букви „б“, „в“ и „д“ от същия параграф, тази разпоредба се отнася до дейности, които са пряко свързани със здравните услуги или имат терапевтична цел.
За доставката на човешки органи, кръв и кърма трябва се прилага режимът на освобождаване по чл. 132, пар. 1, б. „г“ от Директива 2006/112/ЕО, когато доставката допринася пряко за осъществяването на дейности от обществен интерес, тоест когато доставката се използва пряко за здравни услуги или за терапевтични цели (този извод се налага от т. 33 на горецитераното решение на СЕС по дело TMD Gesellschaft f?r transfusionsmedizinische Dienste mbHq, C-412/15).
Доколкото съгласно изложената фактическа обстановка дейността на дружеството включва виртуална биобанка, която осигурява снабдяване с човешка тъкан за научни изследвания, т.е. не се отнася до дейности, които са пряко свързани със здравни услуги или имат терапевтична цел и не допринасят пряко за осъществяването на дейности от обществен интерес, в този случай, съгласно практиката на СЕС, чл. 132, пар. 1, б. „г“ от Директива 2006/112/ЕО, съответно чл. 39, т. 2 от ЗДДС, не е приложим.
Предвид изложеното, посочените в запитването доставки на човешка тъкан за научни изследвания не попадат в освобождаването, предвидено в чл. 39, т. 2 от ЗДДС. Следователно за тези доставки е приложима разпоредбата на чл. 12 от ЗДДС и същите са облагаеми доставки.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ /

5/5

Вашият коментар