fbpx

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-88 от 18.04.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС във Великобритания.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – преработка и търговия със замразени плодове, предимно за външни пазари. През месец април 2019 година Ви предстои сключване на сделка – доставка на стоки с контрагент от Великобритания, който предоставя VAT номера си. Стоките ще бъдат платени от същото лице, но няма да бъдат доставени във Великобритания. По инструкция от клиента, същите ще бъдат транспортирани до приемащия склад в страна от ЕС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка сте поставили следния въпрос:
Как следва да се декларира сделката в месечната справка-декларация – като износ или като вътреобщностна доставка?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:

По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Предвид изложената фактическа обстановка, считам, че предстоящата доставка, предмет на запитването, представлява вътреобщностна доставка по смисъла на чл.7, ал.1 от закона.
На основание чл.53, ал.1 от ЗДДС, облагаеми доставки с нулева ставка на данъка са вътреобщностните доставки по чл.7, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от същия нормативен акт.
Във връзка с изискванията на чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), за доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага с документите, предвидени в т.1 и т.2 на същата правна норма.
Във връзка с изложеното по-горе, Ви обръщам внимание, че регистрирано лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, заедно със справката-декларация за съответния данъчен период, подава и VIES – декларация за тези доставки.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

облагане с данък върху превозните средства по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

5.Изх. № 07-00-2/16.04.2010г.ЗМДТ чл. 54, ал.1 и 4;чл. 55, ал.7; относно: облагане с данък върху превозните средства по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).Според изложеното в запитването става въпрос запритежавано пътно превозно средство – седлови влекач, марка Волво, модел ФХ 12380, с № на рама ………. В свидетелството за

данъчното облагане и осигуряване на гръцкия гражданин, Ви уведомявам следното:

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02)Изх. №26-А-206Дата:01.11.2012 год. Регламент № 883/2004, чл. 13(1); Регламент 987/2009, чл. 16; ЗДДФЛ, чл. 4; ЗДДФЛ, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 24; ЗДДФЛ, чл. 42; ЗДДФЛ, чл. 49; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква „з”.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № ………………г. по описа

прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осиг

Изх. №21-04-906.12.2017 г.КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4НАРЕДБА №Н-8/2005 г. – чл. 4, ал. 1НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-9/17.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието,

отменен акт за прихващане и възстановяване (АПВ), с който са прихванати суми в полза на публични взискатели

Изх. № 24-03-439Дата:28.07.2016 год. ДОПК, чл. 171, ал. 2; Закон за публичните финанси, чл. 42. ОТНОСНО: отменен акт за прихващане и възстановяване (АПВ), с който са прихванати суми в полза на публични взискателиВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП е изложена следната фактическа обстановка: С АПВ от надвнесен данък на задължено лице са прихванати

ЗДДС, чл.6, aл. 4,ЗКПО, чл.78

Изх. №20-00-202…………. 2016 г. чл. 6, ал. 4 от ЗДДСчл. 78 от ЗКПОВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е местно юридическо лице, собственост наКооператив Ю.А., Холандия и е част от международна корпоративна група. Дейността на дружеството включва реклама и маркетинг на електронни стоки и оборудване, компютри и телекомуникационни техники и технологии наЛимитед.

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чр

Изх. № 20-00-349/01.09.2016 г.ЗДДС- чл.118, ал.1;Наредба № Н-18/2006 г. – чл.3, ал.1; чл.26, ал.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-349/…08.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за

КСО, чл.5, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, чл.4, aл. 4,КСО, чл.6, aл. 8,НООСЛБГРЧ, чл.11,ТЗ, чл.56

Изх. №М-24-31-73Дата:16.10.2013 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4; КСО, чл. 4, ал. 4; КСО, чл. 5, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 7; КСО, чл. 6, ал. 8; НООСЛБГРЧМЛ, чл. 11; ТЗ, чл. 56.Във връзка с полученото в ЦУ на НАП писмо вх. ………………., с оглед относимите нормативни разпоредби и в съответствие с

сумите /хонорари и пътни разходи/, които сдружението плаща на съдии и делегати на всеки мач е необходимо да изясните конкретната фактическа обстановка предвид нормативните актове, които регламентират

2_1711/13.10.2010г.ЗДДС – чл.69ЗДДС- чл.3, ал.1ЗДДС- чл.70, ал.1, т.1ЗДДС- чл.70, ал.1, т.2ЗДДС- чл.41, т.4ЗКПО – чл.1, т.2ЗКПО – §1, т.34 от ДРЗКПО – чл.205ЗДДФЛ – чл.24, ал.1 Във Ваше писмено запитване, заведено с вх…………….. по регистъра на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – , пояснявате, че Сдружение „Футболен клуб ………………….” е регистрирано като ЮЛНЦ, извършващо

Scroll to Top