Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-88 от 18.04.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС във Великобритания.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – преработка и търговия със замразени плодове, предимно за външни пазари. През месец април 2019 година Ви предстои сключване на сделка – доставка на стоки с контрагент от Великобритания, който предоставя VAT номера си. Стоките ще бъдат платени от същото лице, но няма да бъдат доставени във Великобритания. По инструкция от клиента, същите ще бъдат транспортирани до приемащия склад в страна от ЕС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка сте поставили следния въпрос:
Как следва да се декларира сделката в месечната справка-декларация – като износ или като вътреобщностна доставка?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:

По смисъла на чл.7, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по същия закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Предвид изложената фактическа обстановка, считам, че предстоящата доставка, предмет на запитването, представлява вътреобщностна доставка по смисъла на чл.7, ал.1 от закона.
На основание чл.53, ал.1 от ЗДДС, облагаеми доставки с нулева ставка на данъка са вътреобщностните доставки по чл.7, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал.2 от същия нормативен акт.
Във връзка с изискванията на чл.45 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), за доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага с документите, предвидени в т.1 и т.2 на същата правна норма.
Във връзка с изложеното по-горе, Ви обръщам внимание, че регистрирано лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, заедно със справката-декларация за съответния данъчен период, подава и VIES – декларация за тези доставки.

5/5

Вашият коментар