Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-7 от 15.01.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по автомобилен превоз на стоки в рамките на ЕС, предоставена на българско данъчно задължено лице.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има основен предмет на дейност – транспорт в страната и чужбина и притежава валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане. Дейността се осъществява със собствени транспортни средства – влекачи, закупени на финансов лизинг.
В края на месец октомври 2018 година, дружеството получава заявка от „……. БЪЛГАРИЯ“ ООД да извърши превоз на товари. В изпълнение на заявката на 07.11.2018 г., влекач на представляваното от Вас дружество закачва ремарке с чужда (турска) регистрация в с. …., област Пазарджик и го транспортира до гр. ….., Германия, където са разтоварени стоките на 15.11.2018г. Транспортирането на стоките е съпроводено с международна товарителница, на нея е посочено, че товаренето на стоките е извършено в Турция, а разтоварването в Германия.
Извършеният транспорт на стоките е част от международен транспорт с релация Турция – Германия, като друг превозвач поема маршрута Турция – България, а „И“ ЕООД извършва транспорта от България до Германия и се явява последователен превозвач по същия и поставя печата си на ЧМР товарителницата в съответната графа (изрично определена за последователен превозвач в ЧМР конвенцията).
Превозваната стока преминава транзитно през територията на България и се обмитява от митническата служба на Германия.
За извършената от Вашето дружество транспортна услуга е издадена на получателя фактура на стойност 3 499,47 лв, като данък върху добавената стойност не е начисляван на основание чл.30 от ЗДДС. Описаният предмет на доставката по тази фактура е „извършен международен транспорт по релация Турция – Германия; модален транспорт от България до Германия с влекач РВ … и ремарке 34 DN …..
След като товара е транспортиран до Германия, отново по поръчение от същия спедитор – „…. БЪЛГАРИЯ“ ООД, дружеството получава заявка да извърши превоз на товари със същия влекач и ремарке. В изпълнение на заявката „И“ ЕООД натоварва стоките от четири различни населени места в Германия и ги транспортира до гр. …., България. Транспорта е осъществен със същия влекач с рег. № РВ … и същото ремарке с чужда (турска) регистрация 34 DN …, и е приключен на 21.11.2018 г. На същата дата ремаркето е откачено от влекача.
Транспортирането на стоките е съпроводено с четири международни товарителници, на всяка една от тях е описано, че товаренето на стоките е извършено в Германия, а разтоварването в Турция.
Извършеният от дружеството, което представлявате, транспорт е част от международен транспорт с релация Германия – Турция, като същото дружество извършва транспорта от Германия до България, а друг превозвач поема маршрута България – Турция. Влекачите са различни, а ремаркето в което е натоварена стоката е едно и също по целия маршрут Германия – Турция.
Превозваната стока преминава транзитно през територията на България и се обмитява от митническата служба на Турция.
За извършената транспортна услуга е издадена фактура на стойност 3 834.70 лв, като данък върху добавената стойност не е начисляван на основание чл.30 от ЗДДС. Описаният предмет на доставка по фактурата е „извършен международен транспорт по релация Германия – Германия; модален транспорт от Германия до България с влекач РВ … и ремарке 34 DN ……
Във връзка с изложената фактическа обстановка сте поставили следните въпроси:
1.Как следва да се третира съгласно ЗДДС услугата по транспорт, извършена от „И“ ЕООД на „….. БЪЛГАРИЯ“ ООД, къде е мястото на изпълнение, облагаема ли е доставката, и ако е облагаема, с каква данъчна ставка?
2.В издадените фактури данък върху добавената стойност не е начисляван. Правилно ли е това данъчно третиране на доставката?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Основният принцип за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки с получател – данъчно задължено лице е посочен в текста на чл.22, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност. Съгласно същата, при транспорт на стоки в рамките на Общността или извън нея, предоставена на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя по реда на чл.21, ал.2 и 3 от същия закон. Това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност; когато услугата се предоставя на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независимата икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на услугата е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
От казаното по-горе, следва, че когато се извършва транспортна услуга по превоз на стоки, получател по която е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, мястото на изпълнение ще е извън територията. В този случай данък върху добавената стойност не се начислява на основание чл.86, ал.3 от материалния закон, включително и чрез прилагане на нулевата ставка на данъка.
Предвид обстоятелството, че във фактическата обстановка на запитването е посочено, че получател по услугата е друго българско данъчно задължено лице – „….. България“ ООД, на основание чл.21, ал.2 от закона, мястото на изпълнение се определя като място на територията на страната. На основание чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), когато и получателят, и доставчикът на услугата са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по същия закон лице, независимо дали получателят е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Това означава, че за доставчикът на услугата или представляваното от Вас юридическо лице възниква задължение за начисляване на данъка, като:
-издаде данъчен документ, в който данъкът е посочен на отделен ред;
-включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка – декларацията за същия този период;
-посочи данъчния документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Коя е приложимата данъчна ставка в конкретния случай на запитването?
В тази връзка, за да се приложи нулевата ставка на данъка върху добавената стойност, е необходимо направлението по което се превозват стоките да се определи като международен транспорт на стоки по чл.30, ал.1 от ЗДДС или чл.23, ал.3 от ППЗДДС. Видно от цитираните разпоредби е, че доставката ще подлежи на облагане с нулева ставка на данъка, когато транспортната услуга се оказва:
-от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра (чл.30, ал.1, т.1 от ЗДДС);
-от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната (чл.30, ал.1, т.2 от ЗДДС);
-между трета страна/ територия и трета страна/ територия (чл.23, ал.3, т.1 от ППЗДДС);
-между трета страна/ територия и друга държава членка (чл.23, ал.3, т.2 от ППЗДДС);
-между друга държава членка и трета страна/ територия (чл.23, ал.3, т.3 от ППЗДДС);
-между две точки на територията на една трета страна/ територия (чл.23, ал.3, т.4 от ППЗДДС);
-между две места на територията на страната, когато е част от превоз по чл.30, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДДС или част от превоз по чл.23, ал.3 от ППЗДДС (чл.30, ал.1, т.3 от ЗДДС и чл.23, ал.4 от ППЗДДС).
В случай, че направлението, по което се превозват стоките не би могло да се определи като международен транспорт на стоки по смисъла на закона, за доставката следва да бъде приложена ставката на данъка от 20 на сто. Такива направления са:
-между две точки на територията на страната;
-между две точки на територията на друга държава членка;
-от територията на страната до територията на друга държава членка;
-от територията на друга държава членка до територията на страната;
-от територията на една държава членка до територията на друга държава членка.
Видно от изложеното по-горе е, че в конкретния случай на запитването, дружеството, което представлявате извършва услуга по транспорт на стоки между две държави членки (територията на страната и територията на Германия, и обратно) или между места на територията на друга държава членка ( населените места на територията на Германия), като получателят по доставката е друго българско данъчно задължено лице. Ето защо, мястото на изпълнение на тази доставка е на територията на страната, като данъкът е изискуем от доставчика по същата. С оглед на обстоятелството, че услугата по транспорт на стоки не попада в хипотезите на чл.30, ал.1 от ЗДДС и чл.23, ал.3 от ППЗДДС, считам, че приложимата ставка на данъка на основание чл.66, ал.1, т.1 от закона е 20 на сто.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар