fbpx

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Изх. № М-26-М-108
Дата: 07.04.2020 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 2;
ЗДДС, чл. 13, ал. 1.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ……………….2020 г., e поставен следният въпрос:
1) Какво е данъчното третиране на доставките на стоки от Обединеното кралство до Република България през обявения преходен период до 31.12.2020 г. – като вътреобщностна доставка (ВОД)/вътреобщностно придобиване (ВОП) или като износ/внос?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, с оглед поставения въпрос и относимите нормативни уредби, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 127, § 1 от Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението) от 13.04.2019 г., обнародвано в CI ОВ, бр. 144 от 25.04.2019 г., освен ако в Споразумението не е предвидено друго, по време на преходния период правото на Съюза е приложимо по отношение на и в Обединеното кралство. Преходният период/периодът на изпълнение започва да тече от датата на влизане в сила на Споразумението и приключва на 31.12.2020 г., по силата на чл. 126 от същото.
С чл. 51 от Споразумението са предвидени следните изключения:
„1. Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) се прилага по отношение на стоки, изпратени или превозени от територията на Обединеното кралство до територията на държава членка и обратно, при условие че изпращането или превозът са започнали преди края на преходния период и са приключили след това.
2. Директива 2006/112/ЕО продължава да се прилага до 5 години след края на преходния период по отношение на правата и задълженията на данъчно задълженото лице във връзка със сделки с трансграничен елемент между Обединеното кралство и държава членка, които са била осъществени преди края на преходния период, както и във връзка със сделки, попадащи в обхвата на параграф 1.
3. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 15 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка заявленията за възстановяване, които се отнасят до ДДС, платен в държава членка от данъчно задължено лице, установено в Обединеното кралство, или платен в Обединеното кралство от данъчно задължено лице, установено в държава членка, се подават съгласно условията на посочената директива най-късно до 31 март 2021 г.
4. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 61, параграф 2 от Регламент за изпълнение № 282/2011 на Съвета на Европейския съюз от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност измененията на справки-декларации за ДДС, подадени в съответствие с член 364 или член 369е от Директива 2006/112/ ЕО или в Обединеното кралство по отношение на услуги, предоставени в държави членки по потребление преди края на преходния период, или в държава членка по отношение на услуги, предоставени в Обединеното кралство преди края на преходния период, се представят най-късно до 31 декември 2021 г.“.
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да се приложи режимът на ВОП, регламентиран с чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, е необходимо кумулативно да са изпълнени следните условия:
– доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие;
– предмет на вътреобщностното придобиване да е стока, като ВОП включва придобиване право на собственост или всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическо получаване на стоката в случаите на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС;
– придобиването да е възмездно;
– стоките да са транспортирани до територията на страната от територията на друга държава членка.
Предвид цитираната нормативна уредба за дружеството би възникнало вътреобщностно придобиване през преходния период до 31.12.2020 г., когато са налице посочените по-горе условия, сред които е и условието доставчикът да е регистрирано за целите на ДДС лице в Обединеното кралство.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.118, aл. 2,ЗДДС, чл.118, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.27, aл. 1

5_ 53-02-421/11.07.2008г. чл. 118, ал. 1 и 2 от ЗДДСчл. 27, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФФактическа обстановка: Дейността на фирмата е услуги в областта на информационните технологии, програмни услуги и консултантски услуги.Поставени въпроси: 1.Задължителна ли е регистрацията на всички групи във фискалното устройство? 2.Ако не всички, то кои трябва, имайки предвид дейността

извършен превод по запорирана сметка на ……..“ ЕООД в търговска банка ………………………..“ АД

Изх. № 26-Б-104Дата:18.07.2017 год.ДОПК, чл. 202;ДОПК, чл. 269.ОТНОСНО: извършен превод по запорирана сметка на „……..“ ЕООД в търговска банка „………………………..“ АД Във връзка с постъпило с вх. №26-Б-104/21.06.2017 г. в ЦУ на НАП Ваше запитване по повод възстановяване на средства по конкретно цитирана банкова сметка на „…………“ ЕАД в „……..“ АД, погрешно преведени от Вас

прилагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-69/13.05.2014 г.ДДС, чл. 22, ал.3ДДС, чл. 21, ал. 2; чл. 22, ал.4В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относноприлагането на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:През месец март 2014 г. АД е извършило вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) на дружество, установено

това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:

Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх.№ ……/30.10.2012г., относно това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:Описали сте в запитването следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице, което няма регистрация на фирма и възнамерява да закупи и използва „Вендинг автомат”, с който

Писмо с Изх. №23-22-771/28.05. 2018 г.; ЗКПО – чл. 204, ал. 1, б. „б“; ЗКПО – чл. 209, ал. 1; КСО – чл. 6, ал. 6 и ал. 12; НЕВДПОВ –чл. 1, ал. 243

Изх. №23-22-771/28.05. 2018 г. ЗКПО – чл. 204, ал. 1, б. „б“ ЗКПО – чл. 209, ал. 1 КСО – чл. 6, ал. 6 и ал. 12 НЕВДПОВ –чл. 1, ал. 2 НЕВДПОВ –чл. 2, ал. 2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-22-771/… 2018 г. във връзка

Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено ни по компетентност от офис ….. с вх.№ ../ 29.06.2012г. при Дирекция „ОУИ”-….., относно ползване на данъчно облекчение от лице с намалена работоспособност, Ви уведомяваме за следното: Интересувате се имате ли право да ползвате облекчения по чл.18 от

Становище по запитване, касаещо разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Изх. № 94-Б-3Дата: 18.01.2016 год.ЗОПБ, чл. 3, ал. 1, т. 2Относно: Становище по запитване, касаещо разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна НАП с вх.№ …………….от …………….2016 г., свързано с прилагането на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), моля да имате предвид

Писмо с Изх. №20-00-439; 16.12. 2019 г.; ЗКПО – чл.204, ал.1, т.2 ;

Изх. №20-00-43916.12. 2019 г. ЗКПО – чл.204, ал.1, т.2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, e постъпило Ваше писмено запитване, приети с вх. №20-00-439/14.11.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В дружеството са назначени двама служители на трудов договор и двама

Scroll to Top