Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Изх. № М-26-М-108
Дата: 07.04.2020 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 2;
ЗДДС, чл. 13, ал. 1.

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ……………….2020 г., e поставен следният въпрос:
1) Какво е данъчното третиране на доставките на стоки от Обединеното кралство до Република България през обявения преходен период до 31.12.2020 г. – като вътреобщностна доставка (ВОД)/вътреобщностно придобиване (ВОП) или като износ/внос?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, с оглед поставения въпрос и относимите нормативни уредби, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 127, § 1 от Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението) от 13.04.2019 г., обнародвано в CI ОВ, бр. 144 от 25.04.2019 г., освен ако в Споразумението не е предвидено друго, по време на преходния период правото на Съюза е приложимо по отношение на и в Обединеното кралство. Преходният период/периодът на изпълнение започва да тече от датата на влизане в сила на Споразумението и приключва на 31.12.2020 г., по силата на чл. 126 от същото.
С чл. 51 от Споразумението са предвидени следните изключения:
„1. Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) се прилага по отношение на стоки, изпратени или превозени от територията на Обединеното кралство до територията на държава членка и обратно, при условие че изпращането или превозът са започнали преди края на преходния период и са приключили след това.
2. Директива 2006/112/ЕО продължава да се прилага до 5 години след края на преходния период по отношение на правата и задълженията на данъчно задълженото лице във връзка със сделки с трансграничен елемент между Обединеното кралство и държава членка, които са била осъществени преди края на преходния период, както и във връзка със сделки, попадащи в обхвата на параграф 1.
3. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 15 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка заявленията за възстановяване, които се отнасят до ДДС, платен в държава членка от данъчно задължено лице, установено в Обединеното кралство, или платен в Обединеното кралство от данъчно задължено лице, установено в държава членка, се подават съгласно условията на посочената директива най-късно до 31 март 2021 г.
4. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 61, параграф 2 от Регламент за изпълнение № 282/2011 на Съвета на Европейския съюз от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност измененията на справки-декларации за ДДС, подадени в съответствие с член 364 или член 369е от Директива 2006/112/ ЕО или в Обединеното кралство по отношение на услуги, предоставени в държави членки по потребление преди края на преходния период, или в държава членка по отношение на услуги, предоставени в Обединеното кралство преди края на преходния период, се представят най-късно до 31 декември 2021 г.“.
Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За да се приложи режимът на ВОП, регламентиран с чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, е необходимо кумулативно да са изпълнени следните условия:
– доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие;
– предмет на вътреобщностното придобиване да е стока, като ВОП включва придобиване право на собственост или всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическо получаване на стоката в случаите на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС;
– придобиването да е възмездно;
– стоките да са транспортирани до територията на страната от територията на друга държава членка.
Предвид цитираната нормативна уредба за дружеството би възникнало вътреобщностно придобиване през преходния период до 31.12.2020 г., когато са налице посочените по-горе условия, сред които е и условието доставчикът да е регистрирано за целите на ДДС лице в Обединеното кралство.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар