fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки, извършени в деня на регистрация по същия закон

Изх. № 94-Б-54
Дата: 16.10.2020 год.
ЗДДС, чл. 87, ал. 3;
ЗДДС, чл. 125, ал. 10.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки, извършени в деня на регистрация по същия закон

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. № ………………..2020 г. във връзка с получено писмо изх. № ……………….2020 г.
С цитираното писмо, изх. № …………………2020 г., е изложено становището на НАП по зададените от Вас въпроси относно данъчното тълкуване на разпоредбите на чл. 87, ал. 3 и чл. 125, ал. 10 от ЗДДС и по-специално относно началната дата, от която за дружеството Ви възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) за извършените от същото облагаеми доставки в качеството му на регистрирано по ЗДДС лице. Поддържам изразеното становище и Ви уведомявам, че същото отговаря на практиката както на данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, така и на органите по приходите, осъществяващи данъчния контрол. Не е налице и съдебна практика, която да определя като незаконосъобразна административната практика на НАП относно началната дата, от която за регистрираните по ЗДДС лица възниква задължение за начисляване на ДДС за извършените от тях облагаеми доставки. Съгласно Решение № 142/23.01.2014 г. на Районен съд П и Решение № 397/12.03.2018 г. на Районен съд В първият данъчен период, определен по реда на чл. 87, ал. 3 от ЗДДС, обхваща периода от датата на регистрацията, включително датата на регистрация, до последния ден на календарния месец, също включително последния ден на съответния календарен месец, през който е извършена регистрацията по този закон.
Намирам, че изложеното в настоящото Ви писмо съдържа несъгласие със законовите разпоредби, които се отнасят за датата на регистрация по ЗДДС, и се сочат значителни неудобства, които твърдите, че възникват при стриктното приложение на нормите.
Съобразявайки изложеното във Вашето писмо и доколкото въпросите, касаещи изменението на материалните данъчни закони не са от компетентността на НАП, същото е изпратено по компетентност до дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите за преценка относно необходимостта от прецизиране на законовите разпоредби с цел по-голяма яснота и еднозначно тълкуване.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

счетоводно третиране на неплатена част от покупна цена вследствие на неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко — продажба на имот

Изх. № 26-С-94……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: счетоводно третиране на неплатена част от покупна цена вследствие на неизпълнение на задължение по предварителен договор за покупко — продажба на имотУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-С-94/19.09.2007г., изразявам следното становище:Видно от поставените във Вашето запитване въпроси, същите се отнасят до

КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НЕВД, чл.1, aл. 5

5_53-02-496/12.09.2008КСО, чл.4, ал.1, т.7НЕВ, чл.1, ал.5Фактическа обстановка: АД, регистрирано по реда на ТЗ се ръководи от Съвет на директорите. Той се избира за определен срок, като неговите членове-акционери получават определено възнаграждение. Същото е по-малко от МОД за съответната длъжност. Въпроси: 1. Как следва да се оформят отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите;2.

осигурителни и здравноосигурителни вноски за служител който е билбез работа поради уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

1_108/01.04.2009г. чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО относно:осигурителнии здравноосигурителни вноски за служител който е бил без работа поради уволнение,признато за незаконно от компетентните органиВъв връзка с писмено запитване заведено с вх.№ …………. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…., относно осигурителнии здравноосигурителни вноски за служител който е бил без работа поради

ЗДДС, чл.17, aл. 2

В Дирекция ”ОДОП” –постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-318/ 28.06.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва износ, ВОД и ВОП. Купува се стока от Италия, която се продава в САЩ. Стоките се транспортират директно от Италия към САЩ. За сделката италианската фирма фактурира на дружеството, което от своя страна фактурира на

Изх. № 53-04-123/ 30.04.2018 г.

Изх. № 53-04-123/ 30.04.2018 г.ЗДДС – чл.41, В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-123/22.02.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:1 (училището) е институция в системата на образованието по смисъла на чл. 25, ал.

Относно прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.

Относно: Относно прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.В Дирекция „ОУИ” …. е постъпило запитване с вх. № …../05.03.2012г. В запитването си посочвате, че регистрираното от Вас дружеството има предложение да закупува и продава стоки по метода на директния маркетинг от фирма, регистрирана в САЩ и от друга фирма, регистрирана в Люксембург. Представляваното от Вас дружество е

1_ ИТ-00-62/04.09.2018 г.

1_ ИТ-00-62/04.09.2018 г.§1, т.9 от ДР на ЗКПОЗДДФЛ, чл. 2, чл. 7, чл. 8, чл.37, ал.1 и 2,чл. 46, ал. 1, ЗДДФЛ, чл. 55, чл. 57, чл. 65, ал. 1, чл. 66 чл.75§1, т.1 от ДР на ЗДДФЛРегламент № 883/2004 чл.11(3)(а), КСО, чл.4, ал.1, т.1, КСО, чл.10, ал.1, ЗЗО, чл. 33 ал.1, т.6 Във Ваше

Оповестяване на създадената от КЕВР практика при решаване на спорове по жалби на клиенти срещу електроразпределителните дружества относно предназначението на ползваната в обектите електрическа енерги

Изх. №53-00-23615.11.2017 г.чл. 26 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Г“ ЕАД в качеството си на оператор на електроразпределителна мрежа, предоставя услугите пренос и достъп до мрежата по цени определени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР, Комисията/.Описано е, че съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) са въведени два вида клиенти на

Scroll to Top