данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки, извършени в деня на регистрация по същия закон

Изх. № 94-Б-54
Дата: 16.10.2020 год.
ЗДДС, чл. 87, ал. 3;
ЗДДС, чл. 125, ал. 10.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки, извършени в деня на регистрация по същия закон

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. № ………………..2020 г. във връзка с получено писмо изх. № ……………….2020 г.
С цитираното писмо, изх. № …………………2020 г., е изложено становището на НАП по зададените от Вас въпроси относно данъчното тълкуване на разпоредбите на чл. 87, ал. 3 и чл. 125, ал. 10 от ЗДДС и по-специално относно началната дата, от която за дружеството Ви възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) за извършените от същото облагаеми доставки в качеството му на регистрирано по ЗДДС лице. Поддържам изразеното становище и Ви уведомявам, че същото отговаря на практиката както на данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, така и на органите по приходите, осъществяващи данъчния контрол. Не е налице и съдебна практика, която да определя като незаконосъобразна административната практика на НАП относно началната дата, от която за регистрираните по ЗДДС лица възниква задължение за начисляване на ДДС за извършените от тях облагаеми доставки. Съгласно Решение № 142/23.01.2014 г. на Районен съд П и Решение № 397/12.03.2018 г. на Районен съд В първият данъчен период, определен по реда на чл. 87, ал. 3 от ЗДДС, обхваща периода от датата на регистрацията, включително датата на регистрация, до последния ден на календарния месец, също включително последния ден на съответния календарен месец, през който е извършена регистрацията по този закон.
Намирам, че изложеното в настоящото Ви писмо съдържа несъгласие със законовите разпоредби, които се отнасят за датата на регистрация по ЗДДС, и се сочат значителни неудобства, които твърдите, че възникват при стриктното приложение на нормите.
Съобразявайки изложеното във Вашето писмо и доколкото въпросите, касаещи изменението на материалните данъчни закони не са от компетентността на НАП, същото е изпратено по компетентност до дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите за преценка относно необходимостта от прецизиране на законовите разпоредби с цел по-голяма яснота и еднозначно тълкуване.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар