fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

Изх. № ЕП-12-03-34
Дата: 09.06.2020 год.
ЗДДС, чл. 58, ал. 14, т. 11

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

Във връзка с Ваше писмо, препратено по компететност от Агенция за държавна финансова инспекция и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № … г., относно данъчно третиране по ЗДДС на осъществен внос на респираторен вентилатор, е отправено запитване до Агенция „Митници“, която с писмо наш вх. № … г. изразява принципно становище по отношение на дължимостта на ДДС при допускането за свободно обращение и крайна употреба на респираторния вентилатор от „…“ ООД, което е следното:
„С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 година за освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност (ДДС) при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, бр. L 103I), се предоставя освобождаване от вносни мита и ДДС при допускане за свободно обращение на стоки, когато са предназначени за:
– безвъзмездно разпределение от органи и организации на лицата засегнати или изложени на риск от COVID – 19 или участващи в борбата с огнището на COVID – 19;
– безвъзмездно предоставяне на лицата, засегнати от или застрашени от COVID – 19 или участващи в борбата с пандемията на COVID – 19, като остават собственост на органите и организациите.
За целите на освобождаването, стоките следва да се допускат за свободно обращение и крайна употреба от или от името на държавни организации, включително държавни органи, публични органи и други органи, регулирани от публичното законодателство, или от или от името на организации, одобрени от компетентните органи в държавите членки.
С оглед определяне на национално ниво на правила за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, на 23 април 2020 г. е прието Постановление № 80 на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (обн. ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г.).
По силата на разпоредбите на ПМС № 80/23.04.2020 г., на основание чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, при спазване на условията на членове 75, 78, 79 и 80 от същия регламент, и чл. 58, ал. 14, т. 11 от ЗДДС, във връзка с чл. 1 от Решение (ЕС) 2020/491, се предоставя освобождаване от заплащане на вносни мита и ДДС при допускане за свободно обращение и крайна употреба от държавни органи, на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., посочени в Приложение към чл. 7а, ал. 1, т. 1 от същото постановление.
В конкретния случай, предвид обстоятелството, че респираторният вентилатор е допуснат за свободно обращение и крайна употреба от „…“ ООД за целите на осъществяваната от дружеството търговска дейност, както и предвид, че същото не попада в обхвата на лицата, имащи право на освобождаване от заплащане на вносни мита и ДДС съгласно Постановление № 80 на Министерския съвет от 23.04.2020 г., считаме че при допускането за свободно обращение и крайна употреба на респираторния вентилатор вносните мита и ДДС са били дължими, поради което няма правно основание за възстановяване на същите.“

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

изпращане на документи по електронен път с квалифициран електронен подпис

Изх. № 24-34-211Дата: 14.12.2011 год. ДОПК, чл. 37, ал. 5; ЗЕДЕП, чл. 3; ЗЕДЕП, чл. 13.Относно: изпращане на документи по електронен път с квалифициран електронен подписОт дирекция ОУИ вна НАП е препратено Ваше писмо с вх. № 24-34-211/28.11.2011г., засягащо обмена на информация между Вашето дружество и НАП, в което е зададен следният въпрос:Поради голямото количество

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на безвъзмездно прехвърляне на собственост върху държавен дял от имот – частна държа

Изх.№ 06-00-12Дата, 23.06.2014 год.ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 2;ЗДДС, чл. 45, ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1;ЗДДС, чл. 79, ал. 6, т. 1;ЗМДТ, чл. 44, ал. 1;ЗМДТ, чл. 44, ал. 2;ЗМДТ, чл. 44, ал. 5;ЗМДТ1 чл. 48, ал. 1. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по

Прилагането на Раздел II от глава деветнадесета на Закона закорпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с преобразуванеот типа замяна на акции или дялове

Изх. № 26-Е-59Дата: 10.07.2008 год.ЗКПО, чл. 147Относно:Прилагането на Раздел II от глава деветнадесета на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с преобразуване от типа „замяна на акции или дялове“Във връзкас въпросите, поставени във Вашето запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Е-59/27.06.2008г., изразявам следното становище:От представената в запитването фактическа обстановка е

Осигуряване на прокурист, който получава пенсия за инвалидност

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7, чл. 6, ал. 2 и ал. 3;ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1ОТНОСНО:Осигуряване на прокурист, който получава пенсия за инвалидностВ отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – ……..09.11.2010 г., Ви уведомяваме за следното:Според изложената фактическа обстановка в запитването, Вие сте едноличен търговец,

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-88 от 18.04.2019г., относно данъчно третиране по Закона

прилагане разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

Изх. № М-94-Д-1535 Дата: 09.12.2020 г. НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 1; НЕВДПОВ, чл. 1, ал. 2; НЕВДПОВ, чл. 2, ал. 2; КСО, чл. 4, ал. 1; КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8; КСО, чл. 6, ал. 2, т. 3; КСО, чл. 6, ал. 3; КСО, чл. 6,

облагане на доходите на физически лица от реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица.

Изх. № 24-32-12Дата: 16.03.2009 год.ЗДДФЛ, чл. 26;ЗДДФЛ, чл. 29;ЗДДФЛ, чл. 35. Относно: облагане на доходите на физически лица от реклама в Интернет сайтове, осъществявана от трети лица.По повод Ваше писмо до ТД на НАП – гр. …., препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-32-12/06.02.2009 г., Ви уведомявам за следното:Според изложената

Scroll to Top