данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

Изх. № ЕП-12-03-34
Дата: 09.06.2020 год.
ЗДДС, чл. 58, ал. 14, т. 11

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

Във връзка с Ваше писмо, препратено по компететност от Агенция за държавна финансова инспекция и постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № … г., относно данъчно третиране по ЗДДС на осъществен внос на респираторен вентилатор, е отправено запитване до Агенция „Митници“, която с писмо наш вх. № … г. изразява принципно становище по отношение на дължимостта на ДДС при допускането за свободно обращение и крайна употреба на респираторния вентилатор от „…“ ООД, което е следното:
„С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 година за освобождаване от вносни мита и от данък върху добавената стойност (ДДС) при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, бр. L 103I), се предоставя освобождаване от вносни мита и ДДС при допускане за свободно обращение на стоки, когато са предназначени за:
– безвъзмездно разпределение от органи и организации на лицата засегнати или изложени на риск от COVID – 19 или участващи в борбата с огнището на COVID – 19;
– безвъзмездно предоставяне на лицата, засегнати от или застрашени от COVID – 19 или участващи в борбата с пандемията на COVID – 19, като остават собственост на органите и организациите.
За целите на освобождаването, стоките следва да се допускат за свободно обращение и крайна употреба от или от името на държавни организации, включително държавни органи, публични органи и други органи, регулирани от публичното законодателство, или от или от името на организации, одобрени от компетентните органи в държавите членки.
С оглед определяне на национално ниво на правила за прилагане на Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, на 23 април 2020 г. е прието Постановление № 80 на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 75 от 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (обн. ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г.).
По силата на разпоредбите на ПМС № 80/23.04.2020 г., на основание чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, при спазване на условията на членове 75, 78, 79 и 80 от същия регламент, и чл. 58, ал. 14, т. 11 от ЗДДС, във връзка с чл. 1 от Решение (ЕС) 2020/491, се предоставя освобождаване от заплащане на вносни мита и ДДС при допускане за свободно обращение и крайна употреба от държавни органи, на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., посочени в Приложение към чл. 7а, ал. 1, т. 1 от същото постановление.
В конкретния случай, предвид обстоятелството, че респираторният вентилатор е допуснат за свободно обращение и крайна употреба от „…“ ООД за целите на осъществяваната от дружеството търговска дейност, както и предвид, че същото не попада в обхвата на лицата, имащи право на освобождаване от заплащане на вносни мита и ДДС съгласно Постановление № 80 на Министерския съвет от 23.04.2020 г., считаме че при допускането за свободно обращение и крайна употреба на респираторния вентилатор вносните мита и ДДС са били дължими, поради което няма правно основание за възстановяване на същите.“

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар