Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на платежни услуги от името и за сметка на друго лице

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на платежни услуги от името и за сметка на друго лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-170 от 20.08.2019 г., относно данъчно третиране на предоставяни от Вас платежни услуги от името и за сметка на друго лице.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице е партньор на „Изипей“ АД и предлагате в офиса на фирмата техни платежни услуги. В края на всеки месец издавате фактура към възложителя си за таксата по цитирания договор.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следния въпрос:
Може ли в издаваните от Вас фактури за таксата по договора, дължима от „Изипей“ АД към представляваното от Вас лице да не бъде начисляван данък върху добавената стойност на основание чл.46, ал.1, т.3 от Закона за данък върху добавената стойност?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Съгласно чл.46, ал.1, т.3 от материалния закон, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събирането на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
По смисъла на чл.4 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), платежни услуги са:
1.Услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужването на платежната сметка;
2.Услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужването на платежната сметка;
3.Изпълнението на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:
-изпълнение на директни дебити, включително еднократни дебитни преводи;
-изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
-изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4.Изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежните услуги кредит:
-изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
-изпълнение наплатежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
-изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
5.Издаване на платежни инструменти и/ или приемане на плащания с платежни инструменти;
6.Изпълнение на налични парични преводи;
7.Услуги по иницииране на плащане;
8.Услуги по предоставяне на информация за сметка.
Съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗПУПС, доставчици на платежни услуги са платежните институции по смисъла на същия закон. На основание чл.28, ал.1 от същия нормативен акт, платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. Съгласно ал.2 на същата правна норма, представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги.
Предвид гореизложеното, при условие, че получавате възнаграждение (комисионна, такса) за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл.4 от ЗПУПС, в качеството си на представител на платежна институция по смисъла и реда на чл.28 от същия закон, предоставената от Вас услуга по представителството на лицензираната платежна институция ще се счита за освободена доставка по смисъла на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС и за нея няма да се начислява данък на основание чл.86, ал.3 от същия закон.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар