Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на чл. 39, т. 8 от същия закон

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на чл. 39, т. 8 от същия закон

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-147 от 20.06.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на консултантски услуги от лице, упражняващо медицинска професия и тълкувателно становище на чл. 39, т. 8 от същия закон.
Съгласно изложената фактическа обстановка, Вие, в качеството си на физическо лице, работите на трудов договор в УМБАЛ „….“ като неврохирург. Също така, имате сключен граждански договор с фирма „….. МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК ……, по силата на който (цитирате чл.1 и чл.2 от същия), Възложителят („…. МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД), като официален дистрибутор на медицински импланти и апаратура, производство на посочените в същия договор фирми, Ви възлага, а Вие като консултант приемате в качеството си на лекар – специалист неврохирург, да консултирате пациенти, нуждаещи се от консултиране и да участвате в програма за проследяване на клинични резултати от вече имплантирани изделия, приложение 1 към цитирания от Вас договор. Консултациите, които ще се предоставят от Вас, са в устен или писмен вид, за което страните следва да съставят и подписват двустранен протокол за извършената дейност.
Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следните въпроси:
1. Извършваната от Вас услуга по цитирания по-горе договор представлява ли облагаема доставка по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност и възниква ли задължение за регистрация на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС при достигнат оборот от 50 хил. лева за период от дванадесет последователни месеца преди текущия?
2. Приложима ли е в конкретния случай нормата на чл. 39, т. 8 от ЗДДС за дейността, за която сте наети по горецитирания договор?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Видно от разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от материалния закон, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 хил. лева или повече за период не по- дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по същия закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона, както и доставките на застрахователни услуги по чл. 47 от същия.
С оглед на изложеното в горепосоченото запитване, за да се определи дали е на лице основание за задължителна регистрация за Вас във връзка с цитирания договор за предоставяне на услуги, следва да се определи дали същите са облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС или биха могли да се определят като предоставяне на „медицинска помощ“ по реда и смисъла на чл. 39, т. 8 от същия нормативен акт.
Видно от текста на чл. 39, т. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (нова, ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.), освободена доставка е и предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето. Посочената разпоредба от ЗДДС транспонира условията за освобождаване за някои дейности от обществен интерес, предвидени в чл. 132 от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.
Действително, в Закона за данък върху добавената стойност не е дадено определение на понятието „медицинска помощ“.
Съгласно последователната практика на Съда на ЕС в термина „медицинска помощ“ по смисъла на чл. 132, параграф 1, б.“б“ от Директива 2006/112/ЕО и в понятието „предоставяне на медицинска помощ“ по смисъла на б.“в“ на същия параграф, се обхващат услугите с цел диагностициране, терапия и доколкото е възможно, успешното лечение на заболявания или разстройства на здравето (Решение по дело Dornier, С-45/01, Решение по дело L. u. P. С-106/05, т.27, както и Решение по дело С-86/09, т.37).
От изложеното в отправеното от Вас запитване, и по-конкретно, от цитирания текст на чл.1 и чл.2 на договора между Вас като физическо лице (лекар-специалист неврохирург) и съответното лице-възложител – „…. Е… Мед“ ЕООД е видно, че услугите по предоставяне на консултации не биха могли да се квалифицират като „предоставяне на медицинска помощ“, независимо, че ги предоставяте като лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето.
Въз основа на изложеното по-горе, считам, че предоставяните от Вас услуги по консултиране на лица, възложени от фирма „… Е… Мед“ ЕООД представляват облагаеми доставки с място на изпълнение – територията на страната, и като такива, приходът, реализиран от същите формира оборот за задължителна регистрация на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

1.1/5

Вашият коментар