Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при сделка с дарение на урегулиран поземлен имот

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при сделка с дарение на урегулиран поземлен имот

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-32 от 18.02.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на дарение на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има намерение да дари празно дворно място, находящо се в гр. …., с административен адрес ул.“….“ № …. с площ от 259 кв. м., представляващо поземлен имот с идентификатор: ….. по данни от СГКК – ….., който имот е урегулиран – УПИ парцел: Х, кв.67, пл.№ 905, по плана на Старинна градска част, гр. ….. Същият имот е собственост на дружеството и е включен в капитала на същото.
При придобиването на горепосочения имот не е приспадан данъчен кредит, включително до настоящия момент не са извършвани никакви действия по разпореждане, строително монтажни работи върху имота, подобрения или каквито и да било други дейности, респективно не е приспадан данъчен кредит за такива.
Във връзка с изложеното по-горе и с оглед разпоредбите на чл.6, ал.3, т.2 и чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, сте поставили следния въпрос:
Какъв е режимът на прилагане на ЗДДС от страна на доставчика при дарение на гореописания имот, т.е. дали дарението му от гледна точка на материалния закон се приема за възмездна или безвъзмездна доставка, респективно дали същата е облагаема или освободена от данък?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставения въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.6, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, доставка е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. Също така, съгласно разпоредбата на чл.2, т.1 от същия нормативен акт, с данък върху добавената стойност се облагат възмездните облагаеми доставки на стоки или услуги.
Предвид обстоятелството, че представляваното от Вас дружество възнамерява да дари съответния урегулиран поземлен имот, считам, че е налице безвъзмездна доставка на стока (актив). В тази връзка, Ви обръщам внимание, че по смисъла на чл.6, ал.3 от материалния закон за възмездна доставка на стока за целите на същия се смята и безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или независимо. Предвид обстоятелството, че в отправеното от Вас запитване сте посочили, че при придобиването на актива не е приспаднат данъчен кредит, считам, че дарението на същия на трето лице не би могло да се приравни на възмездна доставка по смисъла на чл.6, ал.3, т.2 от закона.
Във връзка с изложеното по-горе, при дарение на посочения в запитването актив от представляваното от Вас дружество на трето лице няма да бъде налице безвъзмездна, приравнена на възмездна доставка по смисъла на материалния закон. Същата ще попадне извън обхвата на ЗДДС, поради което няма да бъде обект на облагане по силата на същия закон.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар