данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на компенсаторни записи

Изх.№ 24-39-49
Дата: 13.05.2019 год.
ЗКПО, чл. 44, ал. 1;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 21, буква „а“.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на компенсаторни записи

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №24-39-49/15.03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
През 1999 г. и 2000 г. „Л……………. БУРГАС“ АД е придобило компенсаторни записи чрез покупка. Дружеството продава през 2018 г. остатъка от неизползваните компенсаторни записи и реализира печалба. Сделката е сключена на „БФБ -…..“ АД чрез посредник „У…….к” АД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Могат ли компенсаторните записи да бъдат класифицирани като държавни ценни книжа?
2. При определяне на данъчния финансов резултат на дружеството, следва ли счетоводният финансов резултат да бъде намален с печалбата от продажбата на компенсаторните записи съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗКПО?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти. По смисъла на §1, т. 21, буква „а“ от ДР на ЗКПО „Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 са сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
В ЗКПО не се съдържа дефиниция на понятието „държавни ценни книжа”.
С оглед приложимостта на данъчното третиране на чл. 44 от ЗКПО при разпореждане с финансови инструменти, е необходимо да се изясни дали компенсаторните записи могат да бъдат квалифицирани като държавни ценни книжа.
Във връзка с необходимостта от експертни знания по отношение на квалификацията на компенсаторните записи е изпратено запитване до дирекция „Държавен дълг“ при Министерство на финансите. Изразено е становище, че компенсаторните записи не са държавни ценни книжа, както и не влизат в обхвата на държавния дълг.
Предвид гореизложеното считам, че специалното данъчно третиране на чл. 44 от ЗКПО не е приложимо по отношение на сделките с компенсаторни инструменти, дори и да са извършени на регулиран пазар.

5/5

Вашият коментар