fbpx

данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на предоставяне на изкопна техника от чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Сърбия, на клона си в България

Изх. № 24-39-82
Дата: 13.07.2020 год.
ЗКПО, чл. 155д

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на предоставяне на изкопна техника от чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Сърбия, на клона си в България

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-82/11.06.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„К…….. КОМЕРЦ“ МД е сръбско дружество, чийто клон, регистриран в България, ще работи по проект Балкански поток. Във връзка с извършване на изкопни работи, принципалът предоставя на клона изкопна техника под наем.
При така изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли стойността на наема, който клонът в България ще заплати на сръбското дружество, да се обложи с данък при източника във връзка с чл. 12, ал. 5, т. 2 и чл. 195 от ЗКПО?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Правната уредба на клона на чуждестранно лице се сдържа в чл. 17а от Търговския закон (ТЗ) и е част от общата уредба на клона на търговците, уредена в глава пета на ТЗ. Вписването на клон на чуждестранен търговец (КЧТ) не води до възникване на нов правен субект, а само на обособена в териториално и организационно отношение негова част. Това означава, че клонът не притежава обособено имущество, различно от това на неговия принципал, но може да влиза в правоотношения с трети лица и да бъде контрагент по сделки, но с уточнението, че правата и задълженията по така сключените договори възникват направо в патримониума на търговеца.
Законът за корпоративното подоходно облагане разглежда КЧТ като място на стопанска дейност (МСД) в страната. В §1, т. 2 от ДР на ЗКПО понятието „място на стопанска дейност” е дефинирано чрез препратка към разпоредбата на §1, т. 5 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В определението са изброени възприетите възможности за формиране на МСД, като една от тях е регистрирането на клон в страната (§1, т. 5, б. „а“ от ДР на ДОПК). Следователно, в случая чуждестранното юридическо лице, установено в Сърбия, има МСД в България.
На основание чл. 1, т. 3 и чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗКПО чуждестранно юридическо лице, разполагащо с МСД в България, е данъчно задължено лице по реда на този закон. Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци по ЗКПО за печалбите, реализирани чрез МСД в България или от разпореждане с имущество на такова МСД, както и за доходите, посочени в този закон, с източник в България (чл. 4, ал. 2 от ЗКПО).
В описания случай са приложими разпоредбите на ЗКПО, регламентиращи данъчното облагане при напускане (Exit taxion) в съответствие с Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива (ЕС) 2016/1164), въведени в ЗКПО от 01.01.2020 г.
В описания случай са приложими правилата за трансфер на активи от друга част на предприятието, разположена извън страната, към такава, разположена в страната, които са предмет на разпоредбата на чл. 155д от ЗКПО.
Съгласно дефиницията на т. 108 от ДР на ЗКПО „актив” за целите на глава двадесета е ресурс, контролиран от данъчно задълженото лице. Изкопната техника, която е предоставена на клона от принципала, представлява актив по смисъла на определението. Следва да се има предвид, че редът на облагане, предвиден в чл. 155д от ЗКПО, е специален, което означава, че всеки трансфер на актив в хипотезите, обхванати от разпоредбата, се третира като такъв, а не като услуга по отдаване под наем на дълготраен материален актив. Поради това данъчното третиране, предвидено в чл. 156 от ЗКПО, по отношение на трансфер на услуги, е приложимо за всички останали случаи, които не представляват трансфер на активи и не са свързани с активи. Следователно в описаната от Вас хипотеза приложение следва да намерят разпоредбите на ЗКПО, регламентиращи данъчното третиране при трансфер на активи.
Съгласно чл. 155д, ал. 1 от ЗКПО при трансфер на данъчен амортизируем актив от част на предприятието, разположена извън страната, към част на предприятието, разположена в страната данъчната амортизируема стойност, с която активът се завежда в данъчния амортизационен план, е пазарната му цена към момента на трансфера. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 155д, ал. 5 от ЗКПО, според която в случаите по ал. 1 – 4, когато между цената, определена за пазарна в другата държава, и цената, определена за пазарна от орган по приходите, е налице разлика, се прилага цената, определена за пазарна от органа по приходите.
Гореописаните правила се прилагат и когато в резултат на трансфера на активи възниква МСД в страната (чл.155д, ал.6 от ЗКПО).
Предвид гореизложеното следва да се направи извод, че описаният случай не попада в обхвата на разпоредбите за облагане с данък, удържан при източника. Клонът следва да приложи гореописаните правила за входящ трансфер на активи при формирането на данъчния си финансов резултат за облагане с корпоративен данък.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827 Изх. № 12-00-366 Дата: 22.10.2012 год. ЗДДС, чл. 41, т. 1; ЗДДС, чл. 69; ЗДДС, чл. 70; ЗДДС, чл. 71. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне

Прилагане на чл. 11, ал. 2 ЗМДТ

Изх. № 08-С-9Дата:14.07.2014 год.ЗМДТ, чл. 11, ал. 2Относно: Прилагане на чл. 11, ал. 2ЗМДТ В отговор напоставените от Вас въпроси относно задълженото лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за поземлени имоти, държавна собственост, предоставени за управление на областния управител на Област…………., върху които са построени сгради, собственост на търговски дружестваи

данъчно третиране на получена финансова помощ в изпълнение на проект съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)<b

. №24-39-81Дата: 29.12.2017 год. ЗДДС, чл.26, ал.3, т.2; ЗДДС, чл.69; ЗДДС, чл. 73; ЗДДС, чл.73б; ЗКПО, чл.18ОТНОСНО: данъчно третиране на получена финансова помощ в изпълнение на проект съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)Вна НАП, с вх. №24-39-81/15.06.2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по

ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 2

2_2326/13.06.2007г.ЗДДС, чл.79, ал.3 и чл.80, ал.2, т.2.Фактическа обстановка:При пожар са унищожени ремонтно хале, два склада, специализирани машини и дървен материал, собственост на дружеството. По случая е проведено разследване от органите на ОД”Полиция”. Образувано е досъдебно производство, което впоследствие е спряно с Постановление на Районна прокуратура без да е открит виновен за деянието. Въпросите се отнасят

ползване на данъчно облекчение за застраховки Живот по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № 24-30-33Дата: 28.08.2009 год.ЗДДФЛ, чл. 19;ЗДДФЛ, §1, т. 14.Относно: ползване на данъчно облекчение за застраховки „Живот“ по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).Във връзка с признаване на правото на ползване на данъчно облекчение за застраховки „Живот“ по чл. 19 от ЗДДФЛ, органите по приходите срещат трудности свързани сточното определяне

данъчно третиране на придобит доход от продажба на права и имущество по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_753/25.04.2019 г. ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 1 т. 5;ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6, т. 1 и т. 8; ЗДДФЛ, чл. 34;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране на придобит доход от продажба

Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия и на ръководителя на ревизия

Изх. № 24-34-84Дата:03.02.2014год. ДОПК, чл. 7, ал. 3; ДОПК, чл. 76, ал. 2; ДОПК, чл. 112, ал. 2, т. 1; ДОПК, чл. 119, ал. 2; ЗДСл., чл. 84.Относно: Прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия и на ръководителя на ревизия1. Относно заместване на отсъстващ служител в

Писмо с Изх. №53-04-248; 11.05.2018 г.; Чл. 68, ал.1, т. 1 от ЗДДС; Чл. 69, ал.1, т. 1 от ЗДДС; Чл. 71, т. 1 от ЗДДС; Чл. 113 от ЗДДС; Чл. 114 от ЗДДС

Изх. №53-04-24811.05.2018 г. Чл. 68, ал.1, т. 1 от ЗДДСЧл. 69, ал.1, т. 1 от ЗДДСЧл. 71, т. 1 от ЗДДСЧл. 113 от ЗДДСЧл. 114 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„Х“ ЕАД, притежава лицензия за краен снабдител с електрическа енергия за България. Във връзка с изкупуването на електрическа енергия от възобновяеми енергийни

Scroll to Top