данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за дарение, направени от дружество – организатор на хазартни игри, което извършва и дейност по отдаване под наем

Изх. № М-24-02-268
Дата: 13.07.2020 год.
ЗКПО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
ЗКПО, чл. 219, ал. 1;
ЗКПО, чл. 242.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за дарение, направени от дружество – организатор на хазартни игри, което извършва и дейност по отдаване под наем

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх.№ М-24-02-268/02.07.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество – организатор на хазартни игри по чл. 242 от ЗКПО иска да направи дарение – парична сума на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) със статут в обществена полза. Паричните средства за дарението ще бъдат от приходите от хазартната дейност. Единственият приход, несвързан с хазартната дейност, е приход от наем на АТМ устройство.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли при изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, сумата на разхода за дарение да се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен. Според чл. 244 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях, както и игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.
Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО за всички останали дейности, различни от хазартната, данъчно задължените лица по част пета от същия закон се облагат с корпоративен данък.
В конкретния случай дружеството извършва две дейности, като за едната (хазартната дейност) дължи данък върху хазартната дейност, а за другата (отдаване под наем на АТМ устройство) се облага с корпоративен данък.
Това означава, че приходите и разходите на дружеството от хазартна дейност, която подлежи на облагане с алтернативен данък по чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗКПО, не се включват при определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 22 от ЗКПО. С оглед на това, че данъчното третиране на разходите за дарения е регламентирано в глава седма на част II „Корпоративен данък” на ЗКПО, се налага изводът, че то се прилага от данъчно задължени лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък. В описания случай регулацията на разходите за дарения е приложима само когато тези разходи се причислят към дейността отдаване под наем, тъй като данъчният финансов резултат, реализиран от тази дейност, подлежи на облагане с корпоративен данък. Когато дарените парични средства са с произход подлежаща на облагане с алтернативен данък хазартна дейност, то тези разходи не попадат в приложното поле на описаната данъчна регулация, тъй като задължението за плащане на този данък не е обвързано с определяне на данъчен финансов резултат, съответно разпоредбите на ЗКПО, свързани с признаване или непризнаване на счетоводни разходи за данъчни цели, са неотносими.
Важно е да се подчертае, че на основание чл. 219, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите. Необходимо е аналитично отчитане на двете дейности в съответствие с общите изисквания на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар