fbpx

данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за дарение, направени от дружество – организатор на хазартни игри, което извършва и дейност по отдаване под наем

Изх. № М-24-02-268
Дата: 13.07.2020 год.
ЗКПО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
ЗКПО, чл. 219, ал. 1;
ЗКПО, чл. 242.

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за дарение, направени от дружество – организатор на хазартни игри, което извършва и дейност по отдаване под наем

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх.№ М-24-02-268/02.07.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество – организатор на хазартни игри по чл. 242 от ЗКПО иска да направи дарение – парична сума на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) със статут в обществена полза. Паричните средства за дарението ще бъдат от приходите от хазартната дейност. Единственият приход, несвързан с хазартната дейност, е приход от наем на АТМ устройство.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли при изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, сумата на разхода за дарение да се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Данъчното облагане на хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино е регламентирано с разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО. Тази дейност се облага вместо с корпоративен, с алтернативен данък – данък върху хазартната дейност, който е окончателен. Според чл. 244 от ЗКПО данъкът върху хазартната дейност се определя за вписаните в удостоверението за издаден лиценз и експлоатирани игрални автомати в игрална зала, съответно всяко игрално място от тях, както и игрални маси и игрални автомати в игрално казино, съответно всяко игрално място от тях.
Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО за всички останали дейности, различни от хазартната, данъчно задължените лица по част пета от същия закон се облагат с корпоративен данък.
В конкретния случай дружеството извършва две дейности, като за едната (хазартната дейност) дължи данък върху хазартната дейност, а за другата (отдаване под наем на АТМ устройство) се облага с корпоративен данък.
Това означава, че приходите и разходите на дружеството от хазартна дейност, която подлежи на облагане с алтернативен данък по чл. 5, ал. 4, т. 1 от ЗКПО, не се включват при определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 22 от ЗКПО. С оглед на това, че данъчното третиране на разходите за дарения е регламентирано в глава седма на част II „Корпоративен данък” на ЗКПО, се налага изводът, че то се прилага от данъчно задължени лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък. В описания случай регулацията на разходите за дарения е приложима само когато тези разходи се причислят към дейността отдаване под наем, тъй като данъчният финансов резултат, реализиран от тази дейност, подлежи на облагане с корпоративен данък. Когато дарените парични средства са с произход подлежаща на облагане с алтернативен данък хазартна дейност, то тези разходи не попадат в приложното поле на описаната данъчна регулация, тъй като задължението за плащане на този данък не е обвързано с определяне на данъчен финансов резултат, съответно разпоредбите на ЗКПО, свързани с признаване или непризнаване на счетоводни разходи за данъчни цели, са неотносими.
Важно е да се подчертае, че на основание чл. 219, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите. Необходимо е аналитично отчитане на двете дейности в съответствие с общите изисквания на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 11-03-1/ 29.05.2018г., относно основание за начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга от държавен съдебен изпълнител. Съгласно изложената фактическа обстановка, Районен съд

ЗДДС, чл.79

2_1863/15.11.2010 г.ЗДДС- чл.79 Видно от запитването фирмата е регистрирана по ЗДДС. Основните и дейности са внос и продажба на употребявани резервни части за автомобили от ЕС, и временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Във връзка с втората дейност посочвате, че прилагате схемата на т.н. „обратно начисляване”, като издавате протоколи по чл.117 от ЗДДС. Посочвате също,

Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДСВ Дирекция ОДОПпостъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-38/ 02.03.2017 г.Изложена е следната фактическа обстановка: Земеделски стопанин, нерегистриран по ЗДДС към 24.01.2017г. е извършил ВОП от Полша с фактура № 2/ 24.01.2017г., която е платена на 26.01.2017г. на стойност 89 700 евро за крави юници. Предприета е

Облагане с данък при източника дивидент разпределен в полза на местни юридически лица.

Изх.№………….ДО………………….Дата ……………ОТНОСНО: Облагане с данък при източника дивидент разпределен в полза на местни юридически лица.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,Във връзка с постъпило запитване с вх. № …………..2008г. при дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, Ви уведомяваме следното:С протокол на Общото събрание дружеството е взело решение за разпределяне на дивидент в полза на съдружниците, които са местни

Данъчно третиране на доставките на социални услуги „личен асистент“ и „домашна помощница“ с клиенти – данъчно незадължени лица, установени на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на социални услуги „личен асистент“ и „домашна помощница“ с клиенти – данъчно незадължени лица, установени на територията на друга държава членка по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-161/ 11.06.2021 г., относно данъчно третиране на доставките на

прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

ОТНОСНО: прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./ Във връзка с постъпило запитване с вх. № ……при Дирекция „Обжалване

Приложение на чл. 25, ал. 4 и чл. 113 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Щ-1Дата: 14.08.2018 год. ЗДДС, чл. 6, ал. 2;ЗДДС, чл. 25, ал. 2;ЗДДС, чл. 25, ал. 4;ЗДДС, чл. 86;ЗДДС, ЧЛ. 113;ЗДДС, чл. 113, ал. 1;ЗДДС, чл. 113, ал. 4;ЗДДС, чл. 117;ДОПК, чл. 4. ОТНОСНО: Приложение на чл. 25, ал. 4 и чл. 113 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление

окончателно отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри;

2_2912/21.11.2008г.ЗКПО – чл.244.Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№……………. по регистъра на ТД на НАП – гр………….., препратено в Дирекция „ОУИ” гр… с изх.№……………. и заведено с вх.№…………………. е описана следната фактическа обстановка:Дружеството има Разрешение за организиране на хазартни игри с хазартни игрални автомати, валидно до 22.12.2010г. На 21.01.2008г. Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ взема

Scroll to Top