fbpx

данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на вземанията на лицата (парични средства по банкови сметки) от банка в несъстоятелност

Изх. № 29-00-15
Дата: 07.11.2019 год.
ЗКПО, чл. 37, ал. 1, т. 1

ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на вземанията на лицата (парични средства по банкови сметки) от банка в несъстоятелност

Във Ваше писмено запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №29-00-15/04.10.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
УМБАЛ „Света …..“ ЕАД има блокирани парични средства в „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД – в несъстоятелност, като достъпът до тях е прекратен през м. юни 2014 г. Банката е обявена в несъстоятелност през м. април 2015 г., а през м. август 2015 г. е обявен в Търговския регистър списъкът на приетите вземания.
През предходни години са начислявани счетоводни разходи от обезценки, които на основание чл. 34, ал. 1 от ЗКПО са посочвани в увеличение на счетоводния финансов резултат. Част от вземането е погасено през 2019 г. и за него ще се приложат разпоредбите на чл. 37, ал. 2 от ЗКПО.
Във връзка с изложената фактическа обостановка е поставен следният въпрос:
В коя година най-рано може да да се приложи разпоредата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО за останалата непогасена част от вземанията?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходна година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от същия закон.
По смисъла на чл. 37 от ЗКПО непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 от с.з. се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от обстоятелствата, посочени в чл. 37, ал. 1, т. 1 – т. 6 от ЗКПО.
Когато преди настъпване на обстоятелство по ал. 1, вземането бъде изпълнено, включително, но не само, чрез плащане, събиране и прихващане, непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели в годината на изпълнението, по аргумент на чл. 37, ал. 2 от ЗКПО.
Във връзка с изложеното счетоводен разход при обезценка или отписване на вземане като несъбираемо ще бъде признат за даньчни цели при настъпване на конкретни обстоятелства.
Разпоредбата на чл. 37, ал. l, т. 1 от ЗКПО предвижда обратно проявление на данъчната временна разлика, възникнала по реда на чл. 34, от с.з., най-рано в годината, в която е настъпило обстоятелството изтичане на три години за вземания с три годишен срок или на 5 години за вземания с петгодишен давностен срок момента, в който вземането е станало изискуемо. Това означава, че за да се приложи чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, от съществено значение е на първо място да се установи наличие на вземане, както и момента, в който същото е станало изискуемо.
Когато вземането е отписано поради наличие на обективни причини и доказателства за това, че е несъбираемо, отчетеният счетоводен разход следва да бъде признат за данъчни цели при условие, че в годината на отписването или в предходна година е настъпило обстоятелство по чл. 37 от ЗКПО. Наличието на вземане предполага съществуване на договорни взаимоотношения между страните, освен ако не произтича от непозволено увреждане.
Съгласно чл. 69 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – задължението е изискуемо веднага с възникването му. Или при правилото без срок, кредиторът може да иска изпълнението му веднага с възникването му. Съгласно чл. 69, изр. второ от ЗЗД, ако изпълнението е предоставено на волята или на възможностите на длъжника, кредиторът може да поиска от районния съд да даде на длъжника достатъчен срок. Срокът се смята уговорен в полза на длъжника, ако не следва от волята на страните и естеството на задължението.
Производство по несъстоятелност на банка със седалище в България е уредено в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). Законът е специален по отношение на ЗЗД, поради което неговите разпоредби имат предимство пред общия закон.
Съгласно чл. 23 от ЗБН всички парични и непарични задължения на банката стават изискуеми от датата на решение на съда по чл. 13, ал. 1 от с.з. В чл. 13, ал. 1, т. 1 до т. 7 от ЗБН е посочено какво съдържа решението, а именно съдът в решението си:
1. обявява неплатежоспособността на банката и определя началната ? дата:
2. открива производство по несъстоятелност на банката:
3. обявява банката в несъстоятелност и прекратява дейността на предприятието ?;
4. прекратява правомощията на органа на банката;
5. постановява обща възбрана и запор върху имуществото на банката;
6. лишава банката от правото да управлява и да се разпорежда с с имуществото, включено в масата на несъстоятелността:
7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.
Решението за откриване на производство по несъстоятелност за банка подлежи на незабавно изпълнение от датата на постановяването му. Същото действа по отношение на всички, по аргумент на чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от ЗБН.
Предвид изложеното, всички парични и непарични задължения на банката стават изискуеми от датата на решението на съда по чл. 13, ал. 1 от с.з., т.е. от датата на постановяване на решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност.
В глава пета от ЗБН „Предявяване на вземания“ е описан редът за предявяване на вземания на кредиторите пред синдика, като в чл. 63, ал. 1 от ЗБН е посочено, че кредиторите на банката в несъстоятелност предявяват писмено своите вземания пред синдика в срок два месеца от вписването на решението по чл. 13, ал. 1. Списъкът на приетите от синдика вземания се публикува в Търговския регистър.
При така описаната фактическата обстановка считам, че приложение намира специалният закон (ЗБН), според който изискуемостта на парични и непарични задължения на банката възниква на датата на решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност на „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД в несъстоятелност – Решение № 664/22.04.2015 г.
Това означава, че във връзка с прилагането на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО датата на изискуемостта на неудовлетвореното вземане на дружеството също е датата на решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност на банката.
В описания случай разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО дава възможност разходите от отписване на вземания като несъбираеми, които са изискуеми от 22.04.2015 г. да бъдат признати за данъчни цели както следва:
* Най-рано през 2020 г., когато се касае за вземане с петгодишна давност съгласно чл. 110 от ЗЗД;
* Най-рано през 2018 г., когато се касае за вземане с тригодишен давностен срок (например лихви), които се погасяват с тригодишна давност съгласно чл. 111, б. „в” от ЗЗД.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 27.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) В запитването е посочено, че не е признат данъчен кредит, но е призната данъчната основа, свързана с данъчния

запитване по ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: запитване по ЗДДС и ЗКПОВ Дирекция ”ОУИ” –……..постъпи писмено запитване с вх. № …../ 22.08.2011г.от Професионална гимназия по ветеринарна медицина……. Изложена е следната фактическа обстановка:Гимназията е държавно училище, финансирано от МЗХ. Има общежитие, в което са настанени само ученици на гимназията, имащи право на това по силата на ПМС № 207/ 1994г. Министърът на

Писмо с Изх. 2_185/19.03.2018г.; ЗДДС чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“ ; ЗДДС чл. 69, ал. 1, т. 1; ЗДДС чл. 70, ал. 1

2_185/19.03.2018г. ЗДДС чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“ ЗДДС чл. 69, ал. 1, т. 1ЗДДС чл. 70, ал. 1 В НАП е постъпило Ваше писмено запитване , в което е описана следната фактическа обстановка:През месец септември 2017г. между Вашата Община и нейно дъщерно дружество е сключен договор за изграждане на търговски център /

Прекратяване на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прекратяване на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-153/22.06.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 30.11.2009г. От 01.11.2013г. е преустановено осъществяването на дейност, като към 21.06.2018г. лицето няма виждане в бъдеще да възобнови дейността

Приложението на ЗДДС при доставки на стоки извън територията на страната

2_928/19.12.2017г. ЗДДС; чл. 17, ал.2ЗДДС; чл.111а, ал.3ППЗДДС; чл.79, ал.3ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при доставки на стоки извън територията на странатаВ Дирекция ОДОПе постъпило Ваше писмено запитване,заведено в регистъра на дирекцията с вх. ……,в което е изложена следната фактическа обстановка:Представляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС. Ще закупува стока от Украйна, която няма да транспортира

ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а

№266-1/20.03.2015г.ЗДДСчл.41,т.1, б.“а“ В Дирекция е постъпило писмено запитване, заведено с вх.№………., в което е изложена следната фактическа обстановка: „ХХХХ“ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което извършва стопанска дейност: организиране и провеждане на езикови курсове:?Провеждане на езикови курсове по български език за чужденци;?Провеждане на езикови курсове по общ френски език;?Провеждане на езикови курсове

КСО, чл.5, aл. 4, т. 1,КСО, чл.6, aл. 8,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 3

5_94-00-18 /04.02.2011г. НОК, чл.8, ал.1, т.4;КСО, чл.5, ал.4, т.1, чл.6, ал.8;Наредба № Н8/29.12.2005г., чл.2, ал.2, ал.3;Фактическа обстановка: Адвокат е член на осигурителна каса.Въпрос: Чие е задължението за подаване на декларация образец № 6?На основание чл. 8, ал.1, т. 4 от Наредбата за осигурителните каси,осигурителната каса действа като осигурител спрямо самоосигуряващите се лица – членове на

1_ИТ-00-49#1/23.07.2018 г.

1_ИТ-00-49#1/23.07.2018 г.ЗДДС, чл. 70. ал. 1, т. 2 ЗДДС, чл. 70, ал. 3, т. 6ЗКПО, чл. 10 и чл. 11 Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №/2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:Предметът на дейност на дружеството е лична (персонална) охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица,

Scroll to Top