Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-307 от 19.12.2018 г., относно данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает недвижим имот във връзка с прилагане на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „…. груп“ ЕООД е търговско дружество с основна икономическа дейност: хотелиерство и ресторантьорство, извършването на строителни и ремонтни дейности. Дружеството има подписан договор за наем за 10 години с физическо лице. Обект на наема е имот представляващ „място, ведно с находяща се в имота сграда, която сграда не е годна за използване във вида, в който се намира при подписване на договора“, но въпреки това имотът се използва от дружеството за реализиране на основната стопанска дейност – хотелиерство и ресторантьорство.
Съгласно подписаният договор за наем дружеството „има право да извършва подобрения в поземления имот и сградата за своя сметка, като направените подобрения подлежат на овъзмездяване след прекратяване на договора“ или алтернативно „право да вдигне всички извършени подобрения“.
С цел облагородяване на имота за извършване на хотелиерство и ресторантьорска дейност дружеството е извършило от началото на договора до сега подобрения на имота, включително полагане на ВиК тръба, която след изграждането трябва да се прехвърли на Община … безвъзмездно. Завършването на изграждането на тази ВиК тръба и прехвърлянето й по надлежния ред на Община ….. ще се осъществи по план между 10.01.2019 г. и 20.01.2019 г. За тази дейност, въпреки че не е приключила, се ползват наети строителни фирми и до момента е ползван данъчен кредит по издадените от тях фактури.
За улесняване на дейностите, дружеството притежава пълномощно от физическото лице за извършване на всякакви подобрения в имота.
На 10.02.2019 г. дружеството възнамерява да подпише предварителен договор за покупко-продажба на имота, който в момента се използва под наем, като на същия ден ще се подпише и приемо-предавателен протокол и нотариално заверена декларация от собственика, че се предава във владение и разпореждане целия имот. На 10.02.2019 г. в деня на подписване на предварителния договор за покупко-продажба ще се заплати 100% от дължимата сума. Целта е да се продължи с всички подобрения в имота, с оглед осъществяване на хотелиерската и ресторантьорска дейност. Собствеността на имота ще бъде прехвърлена с нотариален акт на по-късен етап, а именно до 10.02.2021 г.
В запитването са зададени следните въпроси:
1. Относно изграждането на ВиК тръба, която ще се прехвърля безвъзмездно на Община ….., дължи ли дружеството ДДС при прехвърлянето и в кой момент настъпва данъчното събитие – в момента на извършването на изграждането на ВиК тръбата /на етапи/ или при прехвърлянето й на Община …… /оформено по надлежния ред/?
2. Как следва да постъпи дружеството, когато прехвърли на Община ………….. ВиК тръбата – като начисли с протокол целия ползван данъчен кредит за изграждането на ВиК или по друг начин?
3. Относно останалите подобрения, които са извършени и съгласно договора за наем трябва да бъдат поети от наемодателя при прекратяването на договора, в кой момент настъпва данъчното събитие – в момента на извършване на подобрението и ползването от нас на данъчния кредит или при подписването на предварителен договор за покупко-продажба на имота /което реално се явява прекратяване договора за наем/, на база на който ние започваме да владеем изцяло имота?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По силата на чл. 97 от Закона за собствеността, когато чужда вещ е присъединена като част към главна вещ по такъв начин, че не би могла да се отдели без съществено повреждане на главната вещ, собственикът на тази вещ придобива правото на собственост и върху присъединената част, при задължение да обезщети нейния собственик.
Съгласно § 1, т. 32 от ДР на ЗДДС, “подобрение” е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив. Считано от 01.01.2013 г. създаването на нов актив от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на подобрение.
В случай, че извършените строително-монтажни работи, свързани с „полагане на ВиК тръба“, са довели до увеличаване на икономическата изгода над първоначално оценената стандартна ефективност на наетия актив, е налице подобрение и собственикът на актива става собственик на подобрението, което по силата на ЗДДС е приравнено на доставка на услуга от Вас към наемодателя /физическото лице – собственик на имота/, а не към Община ……..
Предвид условията на чл. 9 от договора за наем са възможни две хипотези:
1. Безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает актив.
В договора за наем е посочено, че „наемателят има право да извършва подобрения, ремонти и всякакви видове строително монтажни работи в поземления имот и сградата за своя сметка и със свои сили и средства“.
На основание чл. 25, ал. 3, т. 6 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива, когато подобрението не е предвидено като условие и/или задължение по договора. Предвид цитираната разпоредба, в случаите, при които извършването на подобрението е договорено като право на наемателя и се извършва за негова сметка /не е за сметка на наема/, датата на възникване на данъчното събитие на извършеното подобрение е датата на фактическото връщане на актива при прекратяване на договора или преустановяване ползването на актива.
За документиране на безвъзмездно извършване на услуга за подобрение на наетия обект, наемателят на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС издава протокол, с който начислява данъка по доставката. Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Данъчната основа се определя по реда на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС.
2. Възмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает актив.
В договора за наем е посочено, че „направените подобрения подлежат на овъзмездяване след прекратяване на договора, т.е. извършеното подобрение на наетия актив има характер на облагаема доставка на услуга. И при тази доставка данъчното събитие възниква на датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем, когато подобрението не е предвидено като условие и/или задължение по договора.
За извършената възмездна доставка на услуга за подобрение, дружеството Ви следва да издаде фактура, в която да посочи размера на дължимия данък върху добавената стойност, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар