данъчно третиране при промяна на правната форма и подаване на осигурителна информация

. 3_1063/01.07.2020 г.

Наредба № Н-13/2019 г., чл. 2, ал. 4;
ЗКПО, чл. 115;
ЗКПО, чл. 116, ал. 2;
ЗКПО, чл. 117

ОТНОСНО: данъчно третиране при промяна на правната форма и подаване на осигурителна информация

Съгласно изложеното в запитването, на 14.04.2020 г. се приема план за преобразуване на събирателно дружество /СД/ „АА“, чрез промяна на правната форма по реда на Глава шестнадесета, раздел три, чл. 264 от Търговския закон, в дружество с ограничена отговорност – „АБ“ ООД.
Новото дружество е вписано в Търговския регистър на 26.05.2020 г. Работниците и служителите са прехвърлени в новото дружество.
Предвид описаната фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Правилно ли би било декларации образец № 1 и № 6 и дължимите осигурителни вноски до датата на вписване да се подават по стария ЕИК, а след датата на вписване по новия ЕИК?
2. Когато е извършено преобразуване чрез промяна на правната форма трябва ли да бъде подадена декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ към датата на преобразуването?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13/2019 г., обн. ДВ бр. 1/2020 г., посл. изм. ДВ бр. 30/2020 г.) и ЗКПО (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 38/2020г.) е изразено следното становище:
Относно приложението на осигурителното законодателство
Съгласно текста на чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда /КТ/, трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на промяна на правноорганизационната форма на предприятието. Служебно известно е, че от 26.05.2020 год. /датата на вписване в търговския регистър на новото дружество/, работниците и служителите са прехвърлени в новото дружество по описания ред.
Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, се уреждат с Наредба № Н-13/2019 г.
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква “б“ от Наредба № Н-13/2019 г., декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец № 1 (основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-13/2019 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от наредбата, всяко от декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларация/и образец № 1.
С оглед на гореизложеното, декларации образец № 1 и декларации образец №6, касаещи преобразуващото се дружество, до датата на прехвърляне на работниците и служителите, следва да се подават по ЕИК на СД „АА“, а след тази дата – по ЕИК на „АБ“ ООД .
В конкретния случай, за месеца на преобразуването, за лицата, които са прехвърлени по реда на чл. 123, ал. 1 от КТ в „АБ“ ООД следва да се подадат данни с две основни декларации образец № 1. Първата декларация трябва да се подаде с ЕИК на СД „АА“ и следва да съдържа данни за периода до вписване на преобразуването, а втората декларация трябва да е с ЕИК на „АБ“ ООД и да съдържа данни за периода след преобразуването. По аналогичен начин следва да се подадат и декларации образец № 6 за съответния месец – една декларация за дължимите вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за периода преди датата на преобразуване с ЕИК на СД „АА“, и втора декларация за периода след вписване на преобразуването, по ЕИК на „АБ“ ООД. В платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски следва да се впише ЕИК на „АБ“ ООД.
Относно прилагане на ЗКПО
Съгласно чл. 264 от ТЗ търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Промяната на правната форма има действие от вписването в търговския регистър, в случая 26.05.2020 г. С вписването на промяната на правната форма преобразуващото се дружество СД „АА“ се прекратява и възниква новоучреденото „АБ“ ООД. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество (чл. 264з, ал. 1 и 2 от ТЗ).
Данъчното третиране при преобразуване чрез промяна на правната форма е регламентирано в чл. 116 от ЗКПО. Съгласно чл. 116, ал. 1 от същия закон, в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от ТЗ, не се прилагат:
– чл. 115 от ЗКПО, който урежда данъчното облагане за последния данъчен период, т.е. преобразуващото се дружество не следва да формира данъчен финансов резултат за последния данъчен период /от началото на годината до датата на преобразуването/; наличните активи и пасиви към датата на преобразуването не се смятат за реализирани и не се отписват;
– чл. 117 от ЗКПО, който урежда деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период в случаите на прекратяване на преобразуващи се дружества, т.е. ООД „АБ“ не следва да подава данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на СД в 30-дневен срок от датата на преобразуването.
По силата на изречение второ на чл. 116, ал. 1 от ЗКПО новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.
Съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗКПО за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество.
Предвид гореизложеното, в конкретния случай, за 2020 г. следва да се подаде една годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО от името на новоучреденото дружество „АБ“ ООД, в която следва да бъде отразен съвкупният данъчен финансов резултат за данъчната година, който да включва, както периода преди преобразуването, така и периода след него. Дължимият корпоративен данък по годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО подлежи на внасяне също от правоприемника – новорегистрираното ООД.
Съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗКПО, при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от ТЗ, новоучреденото дружество прави месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона въз основа на прогнозната данъчна печалба, определена от преобразуващото се дружество.
По аргумент на изключението от общото правило, при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от ТЗ, приемащите или новоучредените дружества могат да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества (чл. 119, ал. 3 от ЗКПО).

5/5

Вашият коментар