fbpx

данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стока

Изх. № М-26-С-142
Дата: 27.11.2019 год.
` ЗДДС, чл. 7, ал. 1;
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 1;
ЗДДС, чл. 17, ал. 4;
ЗДДС, чл. 25, ал. 2;
ЗДДС, чл. 66, ал. 1;
ЗДДС, чл. 82, ал. 1.

ОТНОСНО: данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стока

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), свх. № ……….. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество „Х“, регистрирано по ЗДДС в България, има договорни отношения с немско дружество „У“, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия, за изработка на оборудване за заводи в промишлеността. Материалите се закупуват от дружество „Х“, а готовите изделия се фактурират на дружество „У“ без да напускат територията на страната. Дружество „У“ издава фактура за това оборудване към други дружества – заводи на територията на страната и оборудването не напуска България.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Следва ли да се начислява данък върху добавената стойност (ДДС) в размер на 20%?
Поставеният от Вас въпрос е свързан със задълженията на други лица, които остават анонимни. Също така запитването Ви е насочено към проучване становището на Агенцията относно прилагане на данъчното законодателство в представена хипотетична фактическа обстановка.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изпълнителният директор на НАП организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. В тази връзка следва да имате предвид, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в кореспонденцията си с НАП задължените лица трябва да посочват данните си за идентификация по чл. 84 от същия кодекс, както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по направеното запитване:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е налице при доставка на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
В изложената в запитването фактическа обстановка изрично е упоменато, че стоките не напускат територията на страната и независимо, че Вашият клиент – дружество „У“ е регистрирано за целите на ЗДДС на територията на друга държава членка, следва да имате предвид, че не е налице вътреобщностна доставка на стоки, подлежаща на облагане с нулева ставка, доколкото не са изпълнени условията на чл. 7 от закона.
Мястото на изпълнение на доставка на стока се определя по реда на чл. 17 от ЗДДС и зависи от това дали стоката се транспортира или не.
Общото правило за определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано с чл. 17, ал. 1 от ЗДДС, съгласно който място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от закона.
Съгласно чл. 17, ал. 4 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.
С оглед на изложеното и доколкото декларирате, че стоките не напускат територията на страната при прехвърлянето на собствеността на дружество „У“, при така изложената фактология, безспорно мястото на изпълнение на доставките е на територията на страната.
Доставките на стоки, извършвани на територията на страната, подлежат на облагане със ставка 20 на сто по силата на чл. 66, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 12 от същия закон, като съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена.
На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от дружество „Х“ в качеството му на регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИПЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС.

Относно: Прилагане на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: За целите на икономическата дейност се получават материали от страни членки на ЕС от фирми, регистрирани с валиден VAT номер. Доставката на материали се осчетоводява и се издава протокол за ВОП по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС, който също

осигуряване на членовете на Управителния съвет на кредитно-производствена кооперация

3_1993/07.07.2010 г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 5 чл. 4, ал. 6ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1Относно: осигуряване на членовете на Управителния съвет на кредитно-производствена кооперация Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото в Кредитно-производствена кооперация „………..”, с. ……… има избрани от Общото събрание членове на

осъществяване на доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Изх. № 24-33-169Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Относно: осъществяване на доставка с място на изпълнение извън територията на странатаПо повод Ваше запитване (вх. № …/19.02.2007г.), копие от което е изпратено в ЦУ на НАП (вх. № /19.03.2007г.) изразявам следното становище:Видно от запитването въпросът касае прилагането на ЗДДС в случай на закупена от българско предприятие стока

Писмо с Изх. №53-00-12#1; Изх. №53-04-308#1; 20.03.2019 г.; чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС; чл. 21, ал. 4, т. 4 от ЗДДС; чл. 42, т. 1 от ЗДДС

Изх. №53-00-12#1Изх. №53-04-308#120.03.2019 г. чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДСчл. 21, ал. 4, т. 4 от ЗДДСчл. 42, т. 1 от ЗДДС СДРУЖЕНИЕ „Х“ е организация за колективно управление на права на авторите на музикални произведения и свързаните с тях литературни произведения, регистрирана в Министерство на културата. Съгласно чл. 42, т. 1, буква

доставка на услуги и облагането им с ДДС

Изх. № 24-33-443Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………относно: доставка на услуги и облагането им с ДДСУважаеми господин ,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-443/23.10.2007 г.,Ви уведомява следното:В писменото запитване е посочено, че фирмата извършва следните дейности – трудово-посредническа дейност в България и в чужбина, набиране и подбор на кандидати за апробация и специализация

необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз

2_457/ 29.03.2011 г.ЗЗО – чл.33, ал.2ОТНОСНО: необходими документи за коригиране на здравно осигурителния статус на български граждани, осигурени в държава-членка на Европейския съюз Съгласно изложената фактическа обстановка, през определени месеци на 2010 г. сте пребивавали в държава-членка на Европейския съюз /ЕС/ – Великобритания. Представили сте в ТД на НАП, Офис гр………., Справка за пътувания на

Становище на НАП с Изх. №53-04-23 от 14.02.2019 г.

Изх. №53-04-2314.02.2019 г. чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДСчл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДСчл. 25, ал. 6, т. 2 от ЗДДСчл. 45, ал. 3 от ЗДДСчл. 45, ал. 7 от ЗДДСчл. 50, ал. 1 от ЗДДСчл. 50, ал. 2 от ЗДДСчл. 143, ал. 1 от ЗДДСчл. 148, ал. 1 от ЗДДСчл.

ползване на данъчен кредит от дилър за транспортиране на стоки втора

1_ИТ-00-40/01.04.2008 ЗДДС, чл. 147, ал. 1 от ЗДДСОтносно: ползване на данъчен кредит от дилърза транспортиране на стоки втораупотребаВъв връзка с ваше запитване с…….,изразяваме следното принципно становище :В запитването посочвате, че за транспортирането на употребяваните автомобили втора употреба от страна членка до територията на България разполагате с фактура с начислено ДДС от вашия доставчик – регистрирано

Scroll to Top