fbpx

данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на нов автомобил, по която получател е член на персонал на дипломатическото посолство на Република ….. в Република …..

Изх.№ 24-39-4
Дата: 28.3.2019 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 28;
ЗДД, чл. 66;
ЗДДС, чл. 173, ал. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;
ЗДДС, чл. 174, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 3, т. 2, буква „а“.

ОТНОСНО: данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на нов автомобил, по която получател е член на персонал на дипломатическото посолство на Република ….. в Република …..

В Централно управление на НАП, с вх. №………. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество търгува с нови превозни средства и авточасти. Дружеството възнамерява да продаде нов автомобил на български дипломат, работещ в посолството на Република ….. в Република …… Българският дипломат представя копия на дипломатическа ID карта и дипломатически паспорт. Дружеството ще издаде фактура на физическото лице (дипломат), който ще получи автомобила в България.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Попада ли посочената сделка в обхвата на разпоредбата на чл. 173 от ЗДДС и какви документи са необходими за доказване наличието на обстоятелства за прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република …. е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
Доколкото няма международно споразумение, което да предвижда освобождаване от данък върху добавената стойност за доставки на стоки, по които получатели са членове на персонала на дипломатическо представителство на Република …. в Република …., разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е неприложима.
Съгласно чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „в“ и т. 2 от ЗДДС, за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
По смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) „държава домакин“ за дипломатическите и консулските представителства е приемащата държава.
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС са регламентирани в чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС. Според тази разпоредба, за прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС доставчикът следва да разполага с:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:
а) приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата-членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин.
По отношение на доставката, свързана с продажба на нов автомобил на български дипломат, работещ в посолството на Република … в Република …. и предвид това, че последната не е държава-членка на Европейския съюз, сделката не попада в обхвата на чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, доколкото лицето, получател по доставката, не може да се снабди със съответния документ, който удостоверява освобождаването от данък върху добавената стойност по чл. 109, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Доколкото тази доставка не попада в обхвата на освободените по Глава четвърта от ЗДДС доставки, същата е облагаема по смисъла на чл. 12 от същия закон и за нея на основание чл. 66 от закона, доставчикът следва да начисли данък върху добавената стойност със ставка на данъка 20 на сто. По силата на чл. 174, ал. 1 от ЗДДС начисленият данък добавена стойност по доставките, по които получатели са дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал, се възстановява по реда на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба № Н-14).
Нормата на чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-14 указва кои лица имат право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз, като сред правоимащите са и членовете на дипломатическия персонал, определени в чл. 1, б. „d” от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-14). В чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-14 са изброени стоките и услугите, за които се възстановява данък върху добавената стойност и акциз на тези лица.
Предвиденото в чл. 174, ал. 1 от ЗДДС възстановяване на данък върху добавената стойност, не се прилага по отношение на членовете на дипломатическия персонал, които са български граждани, лица с постоянно пребиваване в Република България, лица с двойно гражданство, едно от които е българско и почетните консулски длъжностни лица, на основание чл. 2, ал. 2, от Наредба № Н-14.
С оглед горепосоченото, в случая, изложен в запитването, начисленият данък върху добавената стойност за доставката на нов автомобил, по която получател е българският дипломат, работещ в посолството на Република …. в Република …., не подлежи на възстановяване по реда на Наредба № Н-14.
В случая следва да бъде съобразена и разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС, съгласно която облагаема с нулева ставка на данъка е:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Необходимите документи, с които трябва да разполага изпращачът на стоката за доказване на доставка по чл. 28 от ЗДДС, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС са:
1. митнически документ, в който същият е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от митническото учреждение на напускане/ или друг документ, удостоверяващ износа;
1. фактура за доставка, и
2. документ за превоз на стоката.
В случаите, в които доставчикът разполага с необходимите документи, удостоверяващи прилагането на нулевата ставка по чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС, същият може да приложи нулева ставка на данъка за доставка на нов автомобил, по която получател е български дипломат, работещ в посолството на Република ….. в Република …..

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Начин на възстановяване на платен ДДС в България от чуждестранно юридическо лице, в сила от 01.01.2009 г.

ОТНОСНО: Начин на възстановяване на платен ДДС в България от чуждестранно юридическо лице, в сила от 01.01.2009 г.УВАЖАЕМИГОСПОДИНСИНЕВ,Във връзка с постъпило запитване с вх. № г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, е описаната следната фактическа обстановка:Фирма ЕООД Великобритания възлага на български предприятия изработка на шивашки изделия, за които предприятията фактурират услугата

искане за прихващане или възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски на лица, които провеждат здравното си осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, от Закона за здравното осигурява

.№24-34-58Дата:09.06.2012 год. ЗЗО, чл. 40, ал. 5; ЗЗО, чл. 40, ал. 7.Относно: искане за прихващане или възстановяване на неоснователно внесени здравноосигурителни вноски на лица, които провеждат здравното си осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в случаите, в които са внасяли здравноосигурителни вноски върху месечен осигурителен доход по-голям

подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите зя социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004)

3_1019/19.07.2021 г. Наредба № 5/2002 г., чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“Наредба № 5/2002 г., чл. 5, т. 4, б. „в“КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1Наредба № Н-13/2019 г., чл. 2, ал. 1 ОТНОСНО: подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец

деклариране на покупката на стоки от дружеството от Литва в системата Интрастат в поток Пристигания”, запитването е изпратено по компетентност в дирекция Интрастат при ЦУ на НАП – София.

2_968- 1/18.08.2014г.ЗДДС, чл.13, ал.1Дружеството е с основен предмет на дейност международна търговия със стоки. Възнамерява да закупи стоки от дружество регистрирано по ДДС в Литва и да продаде същите на дружество, установено в Украйна / извън ЕС/. Стоките ще се транспортират отЛитва до Украйна, т.е. няма да преминават през територията на България. Посочвате, че получателят

ЗДДС, чл.74,ЗДДС, чл.117

. 24-34-279Дата: 09.02.2009 год. ЗДДС, чл. 74; ЗДДС, чл. 117. Относно : Правото на данъчен кредит по реда на чл.74 от ЗДДСПо повод Ваше запитване , препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34- 279 / 22.12.2008 г., изразявам следното становище:I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:В запитването е посочено,

данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от източник в страната на чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ) за изготвяне на архитектурен проект

Изх. № М-26-Р-168Дата:01.09.2016 год.ЗКПО, чл. 12, ал. 5;ДР на ЗКПО, § 1, т. 8.ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходи от източник в страната на чуждестранно юридическо лице (ЧЮЛ) за изготвяне на архитектурен проект Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-Р-168/22.07.2016 г., с което изисквате становище

ЗДДС, чл.79

Изх.№ 5_53-00-636/ 02.12.2009г. ЗДДС, чл.79В запитването е посочено, че дружеството придобило дълготраен материален актив на 28.06.2006г., чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е машина и е придобит от първоначалния собственик през 2004 год. чрез покупка, като съответно през м. септември 2004 г. е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. През м.ноември 2009г.

Право на данъчен кредит по фактурите, издавани от Лизингодателя по отделните вноски на лизинговия договор?

2_1098 /17.07.2012 г. чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № ….., в което е описана следната фактическа обстановка: Пълномощник сте на дружество, което се занимава с инженерингови, технически УЕБ услуги и консултации. Дружеството е закупило автомобил на лизинг. Същият не е лек автомобил по смисъла

Scroll to Top