данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на нов автомобил, по която получател е член на персонал на дипломатическото посолство на Република ….. в Република …..

Изх.№ 24-39-4
Дата: 28.3.2019 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 28;
ЗДД, чл. 66;
ЗДДС, чл. 173, ал. 1;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 1, буква „в“;
ЗДДС, чл. 173, ал. 6, т. 2;
ЗДДС, чл. 174, ал. 1;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1;
ППЗДДС, чл. 109, ал. 3, т. 2, буква „а“.

ОТНОСНО: данъчно третиране Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на нов автомобил, по която получател е член на персонал на дипломатическото посолство на Република ….. в Република …..

В Централно управление на НАП, с вх. №………. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество търгува с нови превозни средства и авточасти. Дружеството възнамерява да продаде нов автомобил на български дипломат, работещ в посолството на Република ….. в Република …… Българският дипломат представя копия на дипломатическа ID карта и дипломатически паспорт. Дружеството ще издаде фактура на физическото лице (дипломат), който ще получи автомобила в България.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Попада ли посочената сделка в обхвата на разпоредбата на чл. 173 от ЗДДС и какви документи са необходими за доказване наличието на обстоятелства за прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република …. е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.
Доколкото няма международно споразумение, което да предвижда освобождаване от данък върху добавената стойност за доставки на стоки, по които получатели са членове на персонала на дипломатическо представителство на Република …. в Република …., разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС е неприложима.
Съгласно чл. 173, ал. 6, т. 1, б. „в“ и т. 2 от ЗДДС, за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал и
2. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.
По смисъла на § 1, т. 5, б. „б“ от ДР на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) „държава домакин“ за дипломатическите и консулските представителства е приемащата държава.
Документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелства по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС са регламентирани в чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС. Според тази разпоредба, за прилагане на нулева ставка по чл. 173, ал. 6 от ЗДДС доставчикът следва да разполага с:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:
а) приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата-членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин.
По отношение на доставката, свързана с продажба на нов автомобил на български дипломат, работещ в посолството на Република … в Република …. и предвид това, че последната не е държава-членка на Европейския съюз, сделката не попада в обхвата на чл. 173, ал. 6 от ЗДДС, доколкото лицето, получател по доставката, не може да се снабди със съответния документ, който удостоверява освобождаването от данък върху добавената стойност по чл. 109, ал. 3, т. 2, б. „а“ от ППЗДДС.
Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Доколкото тази доставка не попада в обхвата на освободените по Глава четвърта от ЗДДС доставки, същата е облагаема по смисъла на чл. 12 от същия закон и за нея на основание чл. 66 от закона, доставчикът следва да начисли данък върху добавената стойност със ставка на данъка 20 на сто. По силата на чл. 174, ал. 1 от ЗДДС начисленият данък добавена стойност по доставките, по които получатели са дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал, се възстановява по реда на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба № Н-14).
Нормата на чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-14 указва кои лица имат право на възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз, като сред правоимащите са и членовете на дипломатическия персонал, определени в чл. 1, б. „d” от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-14). В чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-14 са изброени стоките и услугите, за които се възстановява данък върху добавената стойност и акциз на тези лица.
Предвиденото в чл. 174, ал. 1 от ЗДДС възстановяване на данък върху добавената стойност, не се прилага по отношение на членовете на дипломатическия персонал, които са български граждани, лица с постоянно пребиваване в Република България, лица с двойно гражданство, едно от които е българско и почетните консулски длъжностни лица, на основание чл. 2, ал. 2, от Наредба № Н-14.
С оглед горепосоченото, в случая, изложен в запитването, начисленият данък върху добавената стойност за доставката на нов автомобил, по която получател е българският дипломат, работещ в посолството на Република …. в Република …., не подлежи на възстановяване по реда на Наредба № Н-14.
В случая следва да бъде съобразена и разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС, съгласно която облагаема с нулева ставка на данъка е:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Необходимите документи, с които трябва да разполага изпращачът на стоката за доказване на доставка по чл. 28 от ЗДДС, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС са:
1. митнически документ, в който същият е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от митническото учреждение на напускане/ или друг документ, удостоверяващ износа;
1. фактура за доставка, и
2. документ за превоз на стоката.
В случаите, в които доставчикът разполага с необходимите документи, удостоверяващи прилагането на нулевата ставка по чл. 21, ал. 1, т. 1 от ППЗДДС, същият може да приложи нулева ставка на данъка за доставка на нов автомобил, по която получател е български дипломат, работещ в посолството на Република ….. в Република …..

5/5

Вашият коментар