данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО) на счетоводното отчетените разходи за стипендии, уредени чрез сключване на договори по чл. 229 от Кодекса на труда (КТ)

Изх. № 26-Б-122
Дата: 18.06.2018 год.
ДР на ЗКПО, § 1, т. 5

ОТНОСНО: данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходни облагане (ЗКПО) на счетоводното отчетените разходи за стипендии, уредени чрез сключване на договори по чл. 229 от Кодекса на труда (КТ)

Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП и заведено с вх. №26-Б-122/22.05.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
„БДЖ –………“ ЕООД (БДЖ ПП) стартира съвместна инициатива с Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в град … за разкриване на паралелка с две специалности във форма на обучение чрез работа.
Целта е да бъдат привлечени кандидат-гимназисти, завършили седми клас, които да предпочетат да учат за една от двете професии – „Техник по железопътна техника“, специалност „Локомотиви и вагони“ и „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника“.
Предвижда се при обучение по проекта учениците да могат да работят по трудов договор и да се обучават, да придобиват трудов стаж и професионален опит; да имат възможност за прeференциален прием във ВТУ „……“, гр. ….; да получават гарантирана реализация в системата на БДЖ.
Възможността за обучение ще бъде активно представена и оповестена чрез разнообразни комуникационни канали, например: в местните медии в …., …, телевизионни интервюта, разпространяване на рекламни брошури и диплянки, организиране на „Ден на отворените врати“ и участия на експерти от дирекция „Човешки ресурси“ в дружеството като посланици на инициативата „Панаир на образованието“ в гр. …..
БДЖ ПП планира да предоставя на лицата, приели да се обучават по тази програма, стипендии, които ще се изплащат от първи гимназиален етап на средното образование. Месечният размер на стипендиите е обвързан със средния успех за срока или за годината, както и с броя на неизвинените отсъствия.
Такива стипендии ще бъдат предоставяни през целия петгодишен срок на обучение на всички ученици, които отговарят на посочените условия. Стипендиите ще бъдат отчитани в счетоводен аспект като текущ разход за БДЖ ПП.
Отношенията между дружеството и стипендиантите ще бъдат уредени чрез сключване на договори по чл. 229 от КТ, при стриктно спазване разпоредбите на действащото българско законодателство, с оглед възрастта на всеки един от учениците. С посочените договори за придобиване на квалификация дружеството ще поеме задължение да осигури на обучаващите се издръжка (стипендия), а обучаващите се ще се задължат да завършат в срок обучението си по уговорената квалификация, както и впоследствие да работят при работодателя в определен срок.
Предвид изложеното зададеният въпрос се свежда до данъчното третиране по реда на ЗКПО на счетоводното отчетените разходи за предоставени стипендии, уредени чрез сключване на договори по чл. 229 от КТ.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Договорът за придобиване на квалификация по реда на чл. 229 от КТ представлява една от възможностите на дадено предприятие да поеме за своя сметка издръжката на физически лица по време на тяхно обучение, квалификации и преквалификация, регламентирани в глава XI „Професионална квалификация“ от КТ. С договора работодателят се задължава да осигурява на обучаващия се издръжка и други условия във връзка с обучението, с ангажимент след завършване на обучението лицето да постъпи на работа в предприятието за определен период от време.
В запитването е изяснено, че дружеството предвижда да предостави стипендии, като сключи договори по чл. 229 от КТ за обучение на ученици по професии, които са тясно специализирани и специфични за железопътния бранш. Задължение за работодателя по договора е след завършване на обучението да приеме обучаваните на работа по придобитата специалност, а задължение за обучаваните е да работят в предприятието в определен срок след завършване своевременно на образованието. Освен това е предвидено учениците да могат да работят по трудов договор по време на обучението с цел придобиване на професионален опит.
Това означава, че разходите за стипендии, направени за сметка на БДЖ ПП във връзка с изпълнение предмета на договора за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ при спазване на условията, определени в този нормативен акт, се третират като разходи, свързани с дейността на предприятието и същите са признати разходи за данъчни цели.
По отношение на счетоводните разходи следва да бъдат съобразени и общите изисквания на ЗКПО: да са документално обосновани; да не са отчетени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане съгласно глава четвърта от закона; да не представляват скрито разпределение на печалбата по смисъла на §1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО.

 
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛександър ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар