Данък при източника

ОТНОСНО: Данък при източника

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № …… 18.04.2019 г. относно прилагане на ЗКПО и ДОПК.
Във връзка с Ваше запитване от 06.06.2018 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ желаете да получите потвърждение, че в конкретния случай е правилно да се изчисли данъка при източника върху договорената лихва, която се явява и пазарна за държавата, в която е регистрирано дружеството-заемодател.
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга безвъзмездна финансова помощ, се смята за отклонение от данъчното облагане, а съгласно чл. 16, ал. 1 от закона, когато една или повече сделки са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчният финансов резултат се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчният финансов резултат, който би се получил при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочен към постигане на същия икономически резултат, но който не води до отклонение от данъчно облагане.
С оглед на това, при наличие на такива сделки, данъчната основа следва да се коригира с размера на отклонението, за да се установи такъв, какъвто би следвало да бъде при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочен към постигане на същия икономически резултат, но който не води до отклонение от данъчно облагане. В случая между „С“ ООД и заемодател от Л…. са сключени договори за заем с договорен лихвен процент. Понятието „пазарна лихва“ е определено в § 1, т.32 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗКПО, където е посочено, че това е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани. В разпоредбата са изброени редица фактори, които следва да се отчитат и от данъчно задължените лица и от органите по приходите при определяне на обстоятелството дали една лихва по предоставен или получен кредит/заем е в рамките или се отклонява от пазарните нива при съпоставими сделки между несвързани лица.
В тази връзка договорената лихва не следва да се различава от пазарната лихва, определена по смисъла на § 1, т.32 от ДР на ЗКПО.
В случая не са налице данни, че договорената лихва се различава от пазарната към момента на сключване на сделката. В тази връзка следва да бъде уточнено, че подходящ аналог би могъл да бъде договорът за заем, при който се използва пазарен лихвен процент, при отчитане на всички характеристики на сделката – форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, рискове, свързани със сделката, профил на страните по договора, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата /§ 1, т.32 от ДР на ЗКПО/.

5/5

Вашият коментар