Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-76 от 23.09.2020 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …., офис ….. с техен изх. № 16144#1/ 18.09.2020 г., относно вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице, което не е регистрирано по материалния закон, осъществява търговска дейност чрез електронен магазин, чийто клиенти са само на територията на Република България. Стоките, които се предлагат от фирмата, се закупуват онлайн от …. Експрес и други китайски доставчици, след получаване на заявка от клиентите и заплащане на аванс или цялата стойност на стоката. За получените стоки, фирмата получава фактура, в която не е посочен ДДС номер на доставчика в Европейския съюз (ЕС). Стоките се доставят с куриерска фирма, като транспортът започва от държави членки на ЕС – Белгия, Германия други и при получаване на стоките не се заплащат никакви митнически и други такси, тъй като същите са за сметка на доставчика. Една част от стоките се изпращат директно до крайния клиент, което е вписано като текст в допълнителната информация за доставка в самата фактура. Друга част от стоките се получават в българската фирма.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1.Така извършената покупка на стоки представлява ли вътреобщностно придобиване?
2.Стоките, които се доставят до крайния клиент директно от доставчика, формират ли оборот за регистрация по чл.99 от Закона за данък върху добавената стойност за българското дружество?
Предвид изложената фактическа обстановка на горецитираното запитване, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
По смисъла на чл.13, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6, ал.2 от същия закон, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от изложеното, за да се счита получаването на стоки от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, които са транспортирани от територията на друга държава членка за вътреобщностно придобиване, следва да са изпълнени кумулативно следните условия:
-да се придобива правото на собственост върху стоките и на всяко друго право на разпореждане със стоките като собственик, в т.ч. и фактическо получаване на стоките по реда на чл.6, ал.2 от материалния закон;
-стоките да се изпращат или транспортират до територията на страната; и
-доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в друга държава членка.
Изложеното от Вас обстоятелство, че във фактурата за получените от българското дружество стоки няма посочен идентификационен номер по ДДС на доставчика (VAT) дава основание да се приеме, че доставчикът на стоките не разполага с валиден ДДС номер, издаден в държава членка. В тази връзка, едно от условията да се приеме, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13, ал.1 от материалния закон за представляваното от Вас дружество, не е налице.
Във връзка с изложеното по-горе и фактическата обстановка на запитването, придобиването на стоките от представляваното от Вас лице на територията на страната не представлява вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13 от материалния закон, доколкото липсват данни относно обстоятелството, доставчиците на стоките да са регистрирани по ДДС лица в другите държави членки, откъдето започва транспортът на стоките.
По втори въпрос:
На регистрация по чл.99 от Закона за данък върху добавената стойност, подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл.96, 97, 98, чл.100, ал.1 и ал.3 и чл.102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Това е приложимо, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава сумата от 20 хил. лева.
На основание ал.4 във връзка с ал.2 на същата правна норма, стойността е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или превозени.
При формирането на общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания по реда на чл.99, ал.4 във връзка с ал.2 на същата правна норма от Закона за данък върху добавената стойност влиза стойността на всяко вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13 от материалния закон.
Във връзка с гореизложеното, следва да имате предвид, че на основание чл.17, ал.2 от материалния закон, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар