данък при източника при покупка на търговски права за трансграничен пренос” (т.нар. междусистемна преносна способност”)

Изх. № 26-Е-133
Дата:27.08.2012 год.
ЗКПО, чл. 12, ал. 5;
ЗКПО, чл. 195;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 1.
Относно: данък при източника при покупка на „търговски права за трансграничен пренос” (т.нар. „междусистемна преносна способност”)
Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Е-133/31.07.2012 г., в което посочвате, че „А” ЕАД в качеството му на търговец притежава лиценз за търговия с електрическа енергия в югоизточна Европа.
Съгласно правилата за търговия с електрическа енергия, издадени от председателя на ДКЕВР (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.), предмет на сделки може да бъдеи „междусистемна преносна способност (капацитет)” между две държави. За да се придобие тази междусистемна преносна способност, тя се разпределя от Енергийния системен оператор (ЕСО) под формата на търговски права за пренос (ТПП)на годишна, месечна или дневна база, за които всеки един търговец участва в търг пред ЕСО. Придобиването (наличието) на ТПП позволяват на определен търговец да осъществи трансгранична продажба на електрическа енергия, тъй като това се явява достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия. ТПП се предлагат в единици от MW.
Предмет на сделката между А и германска компания, която няма място на стопанска дейност в България, е придобиване на търговски права за трансграничен пренос България – Гърция, тъй като А не е успяло да спечели на търг за такъв вид ТПП.
Във връзка с това е поставен следният въпрос:
При покупката на ТПП следва ли А да удържа данък при източника или посоченият доход от продажба на търговски права за трансграничен пренос не попада в обхвата на доходите, подлежащи на облагане с данък при източника, посочени в чл. 12 от ЗКПО.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:   
В разпоредбата на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО са посочени различни видове доходи, но с оглед описаната фактическа обстановка е необходимо да се анализираприложимостта на чл. 12, ал. 5, т. 3 (авторски и лицензионни възнаграждения) от ЗКПО, доколкото останалите точки от алинея 5 са неприложими. Посочената разпоредба постановява, че доходите от авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица, които нямат място на стопанска дейност в България, са от източник в страната. Тези доходи подлежат на облагане с данък при източника съгласно чл. 195 от ЗКПО.
Авторски и лицензионни възнаграждения по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване. Промишлено, търговско или научно оборудване“ са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието използва в стопанската си дейност.
В конкретния случай доходите, платими на чуждестранното лице, биха попаднали в обхвата на цитираното определение, ако например то получаваше възнаграждение за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Доколкото споредописаните обстоятелства не е налице предоставяне за използване на продукт на авторското право или индустриалната собственост, получените от чуждестранното лице доходи не могат да бъдат определени като такива по § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »