данъчен режим на доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността.

1013/08.05.2009
Чл.28, т.2 ЗДДС
Относно: данъчен режим на доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Варна с вх. № год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото сте описали следната фактическа обстановка:
На 27.03.2009 год. дружеството Ви издава инвойсот 27.03.2009 год. на AS.A. – Гърция, с получател на стоките D I L – Индия. Стоките напускат българската граница с митническа декларация, в която като изпращач фигурира българското дружество. Транспортът от склада Ви в гр.Д до Индия е за сметка на гръцкия купувач на стоките.
Поставяте въпроса за режима на описаната доставка – износ или ВОД.
За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи място на изпълнение й съобразно правилата, посочени в чл.17 от ЗДДС. При доставка на стоки, които се изпращат или превозват от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката на основание чл.17, ал.2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът и към получателя. Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия е с място на изпълнение територията на Р България и на основание чл.12 от ЗДДС е облагаема доставка. За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на тази доставка е необходимо да са изпълнени визираните в чл.28 от ЗДДС изисквания, а именно:
– доставчикът да прехвърля право на собственост или друга вещно право върху стоката т.е. да е налице доставка по чл.6 от закона;
– стоката да се превозва от или за сметка на доставчика;
или
– стоката да се превозва от получателя или за негова сметка, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна, доставчикът следва да удостовери наличието на посочените в закона обстоятелства с регламентираните в чл.21, ал.1 от ППЗДДС документи:
– заверена от изходно митническо учреждение писмена митническа декларация, в която е вписан като износител на стоките;
– фактура за доставката;
– документ за превоза на стоките.
Липсата на посочените документи води до корекция на режима на доставката и от облагаема с нулева данъчна ставка доставката става облагаема с 20 на сто ДДС. Корекцията се извършва по реда и в срока регламентиран с чл.39 от ППЗДДС.
Следва да имате предвид, че режим на облагане с нулева данъчна ставка може да бъде приложен и когато собствеността върху стоките е прехвърлена на лице, регистрирано в друга държава членка на ЕС, при условие, че стоките са транспортирани от продавача, респ. купувача или от трето лице за тяхна сметка от място на територията на страната до трета страна и са налице необходимите за доказване на режима документи.

Оценете статията

Вашият коментар