Режим на вътреобщностно придобиване придобиване на стоки.

1035/24.06.2010
Чл.62 ЗДДС
Относно: Режим на вътреобщностно придобиване придобиване на стоки.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…. с вх. № г., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването сте посочили, че ЕООД „Т” е с основен предмет на дейност международна търговия със стоки. Описали сте също, че дружеството Ви купува стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Латвия, които продава на установено в Украйна дружество. Стоките се транспортират директно от Латвия до Украйна.
Предвид разпоредбата на чл.62, ал.2 от ЗДДС, в този случай сте приели, че е налице вътреобщностно придобиване, начислили сте ДДС с протокол по чл.117 от закона и сте отразили издадения протокол в колона ВОП на дневника за покупки.
В писмото си твърдите, че за целите на регистрацията Ви като интрастат оператор по Закона за статистика на вътреобщностната търговия със стоки /ЗСВОТС/, инспекторите по приходите към Дирекция „Интрастат” следят оборотите на ВОП, посочени в дневниците за покупки на регистрираните по ЗДДС лица, приемат, че обемът на вътреобщностните придобивания на стоки трябва да съответства на обема на пристиганията по смисъла на чл.8 от ЗСВОТС, предвид което за неподаване на Интрастат декларация Ви е съставен и връчен АУАН.
С оглед изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Налице ли е вътреобщностно придобиване на стоки и имат ли основание служителите от Дирекция „Интрастат” да считат, че дружеството Ви е интрастат оператор на база данните отдневника за покупки?
Според чл.20 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност „вътреобщностно придобиване на стоки” означава придобиването на право на разпореждане като собственик на движима материална вещ, изпратена или превозена до лицето, придобиващо стоките от или от името на продавача, или от лицето придобиващо стоките в държава членка, различна от тази, в която е започнало изпращането или превоза на стоките.
За България режимът на вътреобщностно придобиване /ВОП/ е в сила от 01.01.2007г. и замества действащия до 31.12.2006г. режим внос, в случаите при които транспортирането на стоките, предмет на доставка се осъществява между държави членки на Общността и доставката е между лица, регистрирани за целите на ДДС в две държави членки. При този режим на всяка вътреобщностна доставка, отчетена в държавата членка, където е регистриран доставчикът, следва да бъде отчетено вътреобщностно придобиване в държавата членка, в която е регистриран получателят.
Условията за прилагане на режим ВОП, който е регламентиран с чл.13, ал.1 от ЗДДС са следните:
-доставчикът да е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка към датата на данъчното събитие;
-предмет на вътреобщностното придобиване да е стока;
-придобиването да е възмездно;
-стоките да са транспортирани до територията на страната от територията на друга държава членка;
-придобиващия да е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице.
Облагането на вътреобщностното придобиване е в зависимост от мястото на неговото изпълнение. Според чл.62, ал.1 от ЗДДС вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на територията на страната респ. подлежи на облагане в страната, когато стоките пристигат или превозът им завършва на територията на страната.
Когато стоките са транспортирани от или за сметка на доставчика или клиента до територията на друга държава членка, по силата на чл.62, ал.2 от закона вътреобщностното придобиване ще бъде с място на изпълнение на територията на страната, ако лицето, което придобива стоките е регистрирано по ЗДДС и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната. И в този случай облагането на стоките следва да се извърши в страната. Посочената алинея не се прилага, когато към датата на която данъкът за ВОП е станал изискуем в страната, лицето разполага с доказателства, че придобиването е облажено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им/чл.62, ал.3/.
Разпоредбите на чл.62, ал.2, 3 и 4 от ЗДДС, както и на чл.41 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на ДДС регламентират хипотеза, при която едно данъчно задължено лице е регистрирано за целите на ДДС в повече от една държава членка. В тези случаи лицето само избира под кой идентификационен номер да осъществи придобиването на стоката. Напр., когато закупената от регистрирано за целите на ДДС лице в Германия стока се транспортира отГермания до Румънияи придобиващият е предоставил на доставчика си български идентификационен номер, ако лицето недокаже, че вътреобщностното придобиване е обложено в Румъния, където стоките са пристигнали, придобиването ще е с място на изпълнение територията на страната, респ. ще се облага в страната.
Предвид гореизложеното, считаме че при покупка на стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в Латвия, които се транспортират директно от Латвия до Украйна т.е. от държава членка до трета страна и се продават на лице, установено в Украйна, не е налице вътреобщностно придобиване за дружеството Ви.
За по-детайлно запознаване с режима на вътреобщностно придобиване Ви изпращаме Становище на Изпълнителния директор на НАП Изх. № 91-00-241 от 04.06.2009г..
Приложение: съгласно текста.

Оценете статията

Вашият коментар