данъчен режим на доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността.

2_2562/17.10.2008
Чл.28, т.2 ЗДДС
Относно: данъчен режим на доставка на стоки, превозвани до място извън територията на Общността.
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. №год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото описвате следната фактическа обстановка:
За периода 01.07.2008 год. – 31.07.2008 год. ревизираното дружество „БГ” ООД декларира в Дневника за продажби и в СД доставка по чл.28, т.2 от ЗДДС. Предмет на доставката е ечемик собствено производство реколта 2008 год.. За извършената доставка на стоки е издаден инвойс № от 17.07.2008 год. и фактура №от 17.07.2008 год., където като основание за прилагане нулева ставка на данъка е посочен чл.28, т.2 от ЗДДС. Получател по доставката е „ГГ Б.В.”, лице регистрирано за целите на ДДС в Холандия.
Съгласно заверена от изходно митническо учреждение МД № от 18.07.2008 год. изпращач/износител на ечемика е ревизираното дружество, а получател на стоката е „На заповед ”, Саудитска Арабия. За превоза на стоката от пристанище Варна до пристанище Жедах в Саудитска Арабия дружеството разполага сконосамент от 18.07.2008 год., в който фигурира като износител на ечемика. Собствеността върху ечемика е прехвърлена с фактура № от 17.07.2008 год. на територията на Р България и към момента, в който напуска митническата територия на България е собственост на „ГГ Б.В.” Холандия.
Не е налице транспортен документ за превоза на стоката от България до Холандия, както и подадена от ревизираното лице VIES- декларация.
Стоките се доставят само веднъж от първия доставчик „БГ” до краен клиент „Б Т”, Саудитска Арабия.
С оглед описаната фактическа обстановка и предвид че не е изяснен редът за облагане с ДДС на доставките, които излизат от „чистите схеми” на ЗДДС, поставяте следните въпроси:
1. Колко доставки включва описаната операция;
2. Как следва да се обложат отделните доставки, включени в операцията:
– какъв е данъчния режим на доставката на стока между „БГ” ООД и „ГГ Б.В.”, Холандия;
– налице ли е доставка по смисъла на чл.6 от ЗДДС между „БГ” ООД и фактическия получател на стоките по ЕАД „БТ”, Саудитска Арабия и какъв е данъчния й режим;
3. Налице ли е доставка между „ГГ Б.В.”, Холандия и „БТ” Саудитска Арабия, какъв е данъчния й режим и участва лиданъчната й основа при формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС на холандското дружество.
За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи място на изпълнение на доставката, съобразно посочените в чл.17 от ЗДДС правила. При доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката на основание чл.17, ал.2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът и към получателя. Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия е с място на изпълнение територията на Р България и на основание чл.12 от ЗДДС е облагаема доставка. За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на тази доставка е необходимо да са изпълнени визираните в чл.28 от ЗДДС изисквания, а именно:
– доставчикът да прехвърля право на собственост или друга вещно право върху стоката т.е. да е налице доставка по чл.6 от закона;
– стоката да се превозва от или за сметка на доставчика;
или
– стоката да се превозва от получателя или за негова сметка, когато получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна доставчикът следва да удостовери наличието на обстоятелства по чл.28, т.1 и т.2 от закона, с визираните в чл.21, ал.1 от ППЗДДС документи:
– заверена от изходно митническо учреждение писмена митническа декларация, в която е вписан като износител на стоките;
– фактура за доставката;
– документ за превоза на стоките.
Липсата на посочените документи води до корекция на режима на доставката и от облагаема с нулева данъчна ставка доставката става облагаема с 20 на сто ДДС. Корекцията се извършва по реда и в срока регламентиран с чл.39 от ППЗДДС.
От приложените към преписката документи е видно, че продажбата на 1м.т. ечемик ревизираното дружество извършва съгласно външнотърговски договор № от 12.06.2008 год. сключен с „ГГ Б.В.”, Холандия и допълнително получени инструкции относно вида транспорт, броя коносаменти, пристанище на разтоварване, сертификати за произход, качество, тегло и т.н., крайната дестинация на стоката и други указания на купувача, свързани с товаренето и превоза на ечемика. В договора не е налице изрична клауза по отношение прехвърлянето на собствеността върху стоката, но са уговорени условията на доставка, съгласно коитостоката се счита за предадена от продавача на купувача от момента на преминаването и през борда на кораба в уговореното пристанище на натоварване /”Инкотермс”90”/. За предадения на кораба товар от „БГ” ООД е издаден коносамент от превозвача от 18.07.2008 год., а напускането на митническата територия на страната е оформено с МД № от 18.07.2008 год.. В посочените документи за изпращач/износител на ечемика е вписано ревизираното дружество. Доставката е документирана с фактура № 17.07.2008 год., в която като получател на стоките е посочено лицето „ГГ Б.В.”, Холандия.
Действително в заверената МД и в „коносамента на заповед” за легитимиран получател на товара е посочено чуждестранно лице, с адрес за уведомление гр.Д, Саудитска Арабия, но това е сторено съгласно уговорката на страните по отношение на крайната дестинация на стоките и допълнителните инструкции на купувача „ГГ Б.В.” във връзка с превоза на товара. Фактът, че крайния получател на стоките е лице различно от купувача по договора за продажба, сам по себе си не може да послужи като доказателство за възникване на доставка между ревизираното дружество и лицето от Саудитска Арабия, а по-скоро е индикация за търговски или други отношения между чуждестранните лица.
С оглед гореизложеното считаме, че е налице доставка по чл.6 от ЗДДС между ревизираното дружество и „ГГ Б.В.”, Холандия, която е с място на изпълнение територията на Р България. Доставката подлежи на облагане с нулева ставка на данъка, ако освен визираните в чл.21, ал.1 от ППЗДДС документи са налице и доказателства, че превозът на стоките е извършен от доставчика респ. получателя или за тяхна сметка.
Разпоредбата на чл.133, ал.2 от ЗДДС може да бъде приложена при наличие на доказателства за извършени от „ГГ Б.В.” облагаеми доставки, с място на изпълнение на територията на страната, стойността на които е равна или по-висока от 50 х.лв..

Оценете статията

Вашият коментар