сделките с благородни метали.

2_2573/14.12.2009
Наредба № Н-18/2006, чл.25, ал.2
Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-…..,в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Фирмата Ви е в процес на разработване на електронен магазинза продажба наювелирни изделия, като част от тяхевентуално ще са сребърни. Търговията ще се извършва чрез поръчки, подавани от клиентите в сайта, а стоката ще получават посредством куриерска служба. Заплащането ще се извършва посредством наложен платеж в куриерските служби.
Въпросът, който поставяте какви данъци, такси и регистрации са дължими и необходими за да бъде магазинът напълно законен?
обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите селица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им /чл.3, ал.1, т.1 от Закона за национална агенция по приходите/, предвид което ще бъдат разгледани нормативните актове, чийто прилагане е възложено на НАП.
Относно търговията със сребърни ювелирни изделия, следва да имате предвид, че е налице регистрационен режим. Съгласно чл.13, ал.1 от Валутния закон/ВЗ/ лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. На основание чл.13, ал.3 от ВЗМинистерският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра, както и изискванията към дейността на лицата по ал. 1.
Приложимия нормативен акт еНаредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие/ обн.ДВ бр.69./2004 г. , посл.изм. ДВ бр.76 / 2007г..
Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от чужбина с търговска цел, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране по ред, определен с наредбата. Златните изделия се търгуват само в търговски обекти, разположени в сгради или други стационарни постройки, с изключение на продаваните от производителите им изделия на народните художествени занаяти/чл.13, ал.4 от ВЗ/.Съгласно чл.54 от цитирана наредба контролът и маркирането на златните и сребърните изделия се извършват от съответните лаборатории за контрол върху изделията от благородни метали на данъчната администрация/НАП/.
Следва обстойно да се запознаете с изискванията на Валутния закон и относимите нормативни актове по прилагането му относно сделките с благородни метали.
Относно данъчното третиране на получените доходи от дейността на електронния магазин:
Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци подлежат на облагане по реда на Раздел ІІ от ЗДДФЛ. Съгласно чл.26, ал.1 отЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ данъчна печалба, като в него не се включва счетоводния финансов резултат, формиран от дейности:
– които се облагат с алтернативни данъци по ЗКПО
– които се облагат с патентен данък по реда на ЗМДТ
-за производство на непреработена растителна и животинска продукция от едноличните търговци, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители
Извършените продажби на стоки и услуги чрез електронен магазин по интернет, имат характер на разносна търговия, и не попадат в обхвата на дейността „търговия на дребнодо 100 кв.м. нетна търговска площ”, подлежаща на облагане с патентен данък по Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/, т.к. не се извършва от обект по смисъла на §1, т.24от ДР на ЗМДТ. За целите на облагането с патентен данък „обект”е всяко място, помещениеи/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т.ч., средствата за подслон и настаняване, заведенията за хранене и развлечение, магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна, ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот. Предвид гореизложеното данъчното облаганена доходите от електронна търговия ще е по общия ред наРаздел ІІ от ЗДДФЛ.
Относноотчитането на извършените продажби от електронния магазин:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки в търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят с длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
В чл. 118. ал. 2 от ЗДДС е дадена легална дефиниция на фискалната касова бележка (фискалният бон), съгласно която „Фискалната касова бележка е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Съгласно изложената фактическа обстановка извършваната от Вас дейност е съотносима с дадената в § 1, г. 1 от ДР на Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г. (обн. ДВ. бр. 106 от 27.12.2006 г., изм.бр.7/2007 г., бр. 79/2007 г.) дефиниция за “разносна търговия“, състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал.
По реда на чл. 25, ал. 2 от Наредба № Н-18 /2006 г. при разносна търговия, фискалната бележка се издава от фирмата при окомплектовката на заявката и се предава на купувача при заплащането на цената на стоките. Издаваните фактури следва да са придружени с фискален касов бон.
Предвид гореизложеното като доставчик на стоките сте задължен да издадете фискална касова бележка и да я предадете на разносвача, който от своя страна следва да я предаде на купувача при получаване на плащането.
Предвид разпоредбата на чл. 25. ал.1 от Наредба № Н-18 /2006 г независимо от документирането с първичен счетоводен документ за всяка продажба задължително се издава фискална касова бележка за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път.

Оценете статията

Вашият коментар