данъчен режим на доставка на услуга по продажба на самолетни билети, оказвана във връзка с международен самолетен транспорт на пътници.

2_881-1/03.07.2008
Относно: данъчен режим на доставка на услуга по продажба на самолетни билети, оказвана във връзка с международен самолетен транспорт на пътници.
Уважаема г-жо
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на ЦУ на НАП – София , изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ПЗДДС/.
В писмото си сочите, чеООД „……” е румънски туроператор, притежаващ международен лиценз за туристическа дейност. Дружеството има регистриран клон на чуждестранно юридическо лице в Република България със седалище – гр.Р. Фирмата – майка извършва продажба на самолетни билети на територията на Република България посредством своя клон. За продадените билети клонът получава комисионна. ООД”…..”-Румъния има сключен договор с Международната агенция за въздушен превоз /ИАТА/, по силата на който ООД”….” Румъния е посредник при продажбата на самолетни билети, които се продават от името и за сметка на самолетните компании, членки на ИАТА.
С оглед описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Какъв документ е необходим за прехвърлянето на самолетните билети от принципала към клона с оглед на това, че последните се намират на територията на две различни държави членки?
2. Какъв документ следва да бъде издаван на клиента при закупуване на самолет билет от клона на дружеството в България?
3. Какви документи се изискват за доказване на услуга, свързана с продажба на самолетни билети за международен транспорт на пътници, извършвана от клона на дружеството в Република България, като се има предвид, че клонът няма преки договорни отношения със самолетните компании, а упражнява дейността по силата на договорите сключени с принципала?
4. Как се формира облагаемия оборот на клона за целите на задължителната регистрация по ЗДДС?
5. Представлява ли облагаема доставка с нулева ставка и смятат ли се за международен транспорт на пътници самолетните билети, продадени от клона в България между:
– места, намиращи се в две страни – членки на Общността, различни от България /напр.Букурещ и Лондон/;
– място на територията на страна – членка на Общността, различна от България и място извън територията на Общността /напр.Букурещ и Ню Йорк/.
6. Кое е мястото на изпълнение на доставка на услуга за международен превоз на пътници между две места извън територията на страната, в случай, че самолетния билет е продаден на територията на страната. Стойността на билетите за международенпревоз на пътници между две места извън територията на страната включва ли се в облагаемия оборот? Комисионната, получена за продажбата на билети за превоз на пътници между две места извън територията на страната, включва ли се в облагаемия оборот?
Разпоредбата на чл.29 от ЗДДС определя като облагаема доставка с нулева ставка на данъка услугата по международен транспорт на пътници, когато превозът им се извършва:
1.от място на територията на страната до място извън територията на страната или,
2. от място извън страната до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т.1 и 2.
Видно от цитираната разпоредба, превозът на пътници ще се облага с нулева ставка на данъка, когато се извършва от място на територията на Република България до друга държава членка на Обшността или до държава извън Общността, както и от място извън територията на Общността или от друга държава членка до място на територията на страната.
По силата на чл.36, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуга, предоставяна от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато е свързана с международен превоз на пътници по чл.29 от ЗДДС.
Следователно, само посредническа услуга във връзка с продажба на билети за международен самолетен транспорт на пътници по чл.29 от закона, за която доставчикътразполага с визираните в чл.37 от ППЗДДС документи, ще се облага с нулева ставка на данъка върху добавената стойност. Доставчик, който не може да удостовери с посочените в ППЗДДС документи, оказаната във връзкас международен самолет транспорт на пътници посредническа услуга, следва да облага доставката с 20 на сто ДДС.
За целите на задължителната регистрация по ЗДДС в облагаемия оборот се включва сумата на данъчните основи на: облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка; на доставките на финансови и застрахователни услуги по чл.46 и 47 от закона, но само когато са свързани с основната дейност на данъчно задълженото лице.
В облагаемия оборот на данъчно задължено лице, действащо от името и за сметка на друго лице се включва стойността на възнаграждението /комисионната/ за оказаната посредническа услуга по продажба на самолетни билети за международен транспорт на пътници по чл.29 от закона. Стойността на продадените от посредника билети не участва при формирането на облагаемия му оборот.
Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на пътници между две места, намиращи се в различни държави членки на територията на Общността или извън нея, както се посочили Букурещ и Лондон, или Букурещ и Ню Йорк се определя по реда на чл.21, ал.2, т.2 от ЗДДСи е извън територията на страната.
По силата на чл.24, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник действащ, от името и за сметка на друго лице, когато този услуга е свързана с доставка на услуги, различни от тези по чл.21, ал.3, чл.22 и чл.23 от закона е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството.
Следователно, оказаната посредническа услуга по продажба на самолетни билети за полети от Букурещ до Лондон или от Букурещ до Ню Йорк е с място на изпълнение извън територията на страната и не подлежи на облагане с ДДС, а стойността на комисионното възнаграждение не участва при формиране на облагаем оборот на данъчно задълженото лице.
За извършена доставката на посредническа услуга се издава фактура по реда на чл.113 от ЗДДС, която трябва да съдържа посочените в чл.114 от с.з. реквизити, като в случаите когато ставката е нулева следва да се посочи основанието за прилагането и, а когато не се начислява данък – основанието за това.
Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за гражданското въздухоплаване пътническият билет е доказателство за договор за превоз и представлява документ за платена превозна цена. Наредба № 261 от 13 юли 2006 год. за общите правила за обезщетяване и оказване на съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отмяна или забавяне на полет, издадена от Министерството на транспорта, регламентира понятието „билет” като документ на хартиен носител или еквивалент на нехартиен носител, включително в електронна форма, удостоверяващ наличието на договор за превоз на пътник, издаден или разрешен от въздушен превозвач. В този смисъл при предаване на самолетни билети от принципала вРумъния на клона в България не възниква доставка на стока по чл.6 от ЗДДС или на услуга по чл.9 от ЗДДС, предвид което не са налице основания за издаване на фактура.
За извършени от „ ….”ООД Румъния – клон …..” продажби на самолетни билети на физически лица, фактура може да не се издава, като основанието за това се съдържа в нормата на чл.113, ал.3, т.4 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар