КСО, чл.9, aл. 1, т. 4,ЗЗО, чл.34, aл. 2, т. 4,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2

2_889/10.05.2010г.
КСО – чл.9, ал.1, т.4
ЗЗО – чл.34, ал.2, т.4
Наредба Н-8 – чл.3, ал.1, т.2
С писмото си отправяте съпроса възможно ли е декларация обр.№1 на самоосигуряващо се лице да бъде подадена преди да бъдат платени дължимите от самоосигуряващото се лице авансови осигурителни вноски?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.3, ал.1, т.2 отНаредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец № 1 се подава от самоосигуряващите се лица в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
С декларация образец № 1 самоосигуряващите се лица декларират редица данни – за осигурителния доход, за социално и здравно осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за дните в осигуряване и др. Тези данни пряко формират осигурителни права за лицата, каквито са правото на осигурителен стаж и безплатна медицинска помощ.
С чл.9, ал.1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ нормативно е установено, че за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, а съгласно чл.34, ал.2, т.4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ правата на тези лица на здравно осигуряване възникват от датата на заплащането на здравноосигурителната вноска.
Считаме че, подаването на данни от самоосигуряващите се лица с Декларация образец № 1 е неразривно свързано със заплащането на дължимите авансови осигурителни вноски. То е действие, последващо това по внасянето на вноските. Следователно, ако самоосигуряващо се лице подаде данни с Декларация образец № 1 в ТД на НАП преди да е заплатило дължимите от него авансови осигурителни вноски, това ще доведе до неправомерно формиране на осигурителни права и ползване на незаконосъобразни придобивки.
Необходимо е да имате в предвид, че заинтересованите лица, желаещи да получат становище по интересуващите го въпроси, предвид чл.85 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/ ДОПК/ и в съответствие с разпоредбите на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите, при кореспонденция с Националната агенция за приходите следва да посочват данните, които ги идентифицират – името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице; единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца; адреса за кореспонденция/.

Оценете статията

Вашият коментар