данъчната група, в която следва да регистрирате продажбите чрез ФУ, когато действате като туроператор или като туристически агент и относно описаната отчетност, Ви предоставяме Становище № 24-00-3

02_2831-1/03.12.2008
Наредба № Н-18
ЗДДС, чл.118, ал.1
Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-……,в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружеството, което представлявате не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрирано е в Държавната агенцияпо туризъм като туроператор и туристически агент.
Въпросите, които поставятесвързани с отчитанеточрез ЕКАФП на извършваните от Вас услуги във връзка с дейността Ви като турооператори туристически агент са зададенибез да е изчерпателно описана фактическата обстановка. В запитването си не сте конкретизирали туристическите услуги, които предлагате по Закона за туризма, не сте посочилиивида на договорнитеотношениякогато действате като туристически агент, поради което изразяваме принципно становище. по приложениетона Наредба № Н-18 на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г., ДВ бр.79/2007 г.).
«Туроператорска дейност» по смисъла на §1, т.7 вр. т.8 от ДР на Закона за туризма е организиране от туроператорна групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания прякои/или чрез туристически агентпо договор и ваучер на краен потребител.
«Туристическа агентскадейност»съгласно §1, т.9 вр. т.10 от ДР на Закона за туризма е извършванетоот туристически агент на посредничествопри продажба на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз, резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
Разпоредбата на чл. 118, ал, 1 на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., изм. бр.86/200бг., бр.105/2006г., бр.108/2006г., бр.113/2007 г.) задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Съгласно ал. 2 към чл. 118 от ЗДДС фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Прилагането на чл. 118 от ЗДДС, както и условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на Министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ. бр. 106/2006 г., изм.бр.7/2007 г., ДВ бр.79/2007 г.).
Съгласно чл.3 от посочената наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път.
Кръга на освободените лица от задължението да издават фискална касова бележка е очертан в чл.5от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ.
Предвид изложеното акоВие и извършваната от Вас дейност не попадат в приложното поле на чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ то следва да регистрирате и отчитате полученитеплащания в брой чрез регистрирано фискално устройство съобразно разпоредбите на Наредба № Н -18/2006 г. на МФ
Съгласночл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата, за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път. Задължителните реквизити, които следва да съдържа касовата бележка сарегламентирани в чл.26 от цитираната наредба, а отнасянето на продажбите по данъчни групи в чл. 27.
Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28/сделки с чуждестранна валута/, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група “А“ – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група “Б“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група “В“ – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. група “Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 7 % данък върху добавената стойност.
Съгласно ал.2 на чл.27 от наредбата лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
Въведено е изискването задължително да се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1. отнасящи се към данъчна група А;
2. с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.
Правната регламентация на отчитането на продажбите на лицето действащо като комисионер е в чл.29 от Наредба Н-18/2006 г. Съгласно ал.1 на цитирания член, когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред, а в случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
Когато продажбите се отчитат в отделни департаменти за всеки доверителв дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители.
Относно запитването в частта, в коя група следва да се отчитат продажбите на доверителите в отделните департаменти, то те се регистрират по данъчната група според вида на всяка продажба съобразно режима на облагане, в който попада според разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/.
Одобрените и разрешени за разпространение в България фискални устройства осигуряват самостоятелни натрупващи регистри за асортименти, департаменти и данъчни групи, като при отчет на департаменти и асортименти се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите (съгласно техническите изисквания на приложение № 2, раздел I, т.9). Тези фискални устройства позволяват програмиране на редица параметри, като наименования и цени на стоки и услуги, групирането им по различни признаци, програмиране на видове плащания и др. Това дава възможност на задълженото лице да конфигурира устройството си в съответствие с организацията и дейността на конкретния търговски обект.
Във връзка с поставените въпроси относноданъчната група, в която следва да регистриратепродажбите чрез ФУ, когато действате като туроператорили като туристически агент и относно описаната отчетност, Ви предоставямеСтановище № 24-00-33/18.05.2007 година на Изпълнителния директор на НАП, относно прилагане на ЗДДС в случаите на доставки, свързани с туристически услуги, на територията на страната в което подробно са разяснени видовете доставки, режимаимна облагане и отчитането им.
За да регистрирате правилно към съответната данъчна група на касовия апаратизвършените от Вас продажби, като туроператор или туристически агент, следва да опреде-
лите вида навсяка една от извършваните от вашето дружество услуги въз основа на сключените договори,нормативнитеактове, които уреждат дейността Ви и ЗДДС.
Относнопоставения въпрос във връзка с продажбата на самолетни билети от туроператори, които имат съответния лиценз за продажба на самолетни билети и начина на регистриранена услугата на касовия апарат.
Съгласно чл.4, т.4 от Наредба № Н-18/2006 г. на Министъра на финансите не е задължено да регистрира извършваните от него продажбив търговски обект чрез ФУ лице, което извършвадейност ”продажби на самолетни билети”.
Международниятранспорт на пътници е облагаема доставка с нулева ставка съгласно чл.29 от ЗДДС, когато превозът се извършва:
-от място на територията на страната до място извън територията на страната
-от място извън страната до място на територията на страната
-между две места на територията на страната, когато е част от горните два превоза,
За доказване на международен транспорт на пътници по чл. 29 от законасъгласно чл.22 от ППЗДДС доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:
1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;
2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.
Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързанис международния транспорт на пътници /чл.36 от ЗДДС/. Документите необходими за доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници са регламентирани в чл.37 от ППЗДДС. За целта доставчикът трябва да разполага със следните документи:
1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;
2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисионна);
3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;
4. фактура за доставката.
Ако доставчикът не разполага с тези документи то тогава доставката е облагаема с 20 процента данъчна ставка..
Продажбата на самолетни билетиза вътрешен транспорт е облагаема доставка с данъчна ставка 20 %.
Приложение: Становище № 24-00-33/18.05.2007 година на Изпълнителния директор на НАП

Оценете статията

Вашият коментар