КСО, чл.4, aл. 3, т. 5.6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3

02_305/31.01.2007г.
КСО – чл.4, ал.3, т.5 и 6
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.3
В запитването си поставяте следните въпроси:
– какви осигуровки следва да се внасят за лице, което е наето като нещатен преподавател в училище.
Предвид непълната фактическа обстановка, на база действащата нормативна уредба изразяваме следното становище:
Основанието за възникване на осигуряването на едно лице е упражняваната от него трудова дейност. В зависимост от характера на правоотношението или правното положение, по силата на което се упражнява съответната трудова дейност, чл.4 от КСО определя няколко различни и диференцирани кръгове на осигурени лица и съответните социални рискове, за които те са осигурени.
В чл.4, ал.3, т.5 и 6 от КСО са визирани лицата, които полагат труд без трудово правоотношение. Тази категория осигурени лица обхваща две относително самостоятелни групи:
1.лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец. Тези лица се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Ако същите полагат труд без трудово правоотношение по един или няколко договора и получават месечно възнаграждение по малко от минималната месечна работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, не подлежат на задължително осигуряване.
2.лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение. Осигурителната вноска в този случай е за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за родените след 31.12.1959 г.
Брутното трудово възнаграждение за лицата по чл.4, ал.3, т.5 и 6 от КСО, върху което се дължат осигурителни вноски се определя след намаляването му с нормативно признатите разходи. И за двете категории лица осигурителните вноски се дължат и плащат от тях и възложителите на работата в съотношението по чл.6, ал.3 от КСО, което за 2007 г. е 65 на сто за сметка на възложителят и 35 на сто за сметка на осигуреното лице. Съгласно чл.7, ал.6 от КСО, осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Здравното осигуряване на лицата работещи без трудови правоотношения е уредено в чл.40, ал.1, т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Разпоредбата разграничава лицата в следните групи:
-ако не се осигуряват на друго основание по т.1 и т.2 от чл.40, ал.1 от ЗЗО и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравноосигурителната вноска се дължи върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи;
– ако лицето е осигурено по реда на т. 1, като получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Осигурителните вноски се внасят в съотношението 65:35 от възложителя до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
На основание чл.4, ал.6 от КСО, лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание в случаите, когато упражняват дейностите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 по реда на кодекса. Т.е. работещите пенсионери, които упражняват дейностите по чл.4, ал.3 от КСО, не подлежат на задължително осигуряване, а се осигуряват само доброволно за рисковете по чл.4, ал.3 от КСО.
Пенсионерите, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗЗО са осигурени за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия. Това обаче не отменя действието на т. 6 от същата алинея, според която за лицата, получаващи доходи на различни основания, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи, т.е. независимо, лицето е осигурено като пенсионер, дължи здравноосигурителни вноски и за работата си без трудово правоотношение.

Оценете статията

Вашият коментар