данъчни облекчения по чл. 22а от ЗДДФЛ

2_361/11.03.2011г.
чл. 22аотЗДДФЛ
ОТНОСНО: данъчни облекчения по чл. 22аотЗДДФЛ
Отправено е писмено запитване до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – …, заведено с вх. № …..11.03.2011г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
През 2007г. заедно със съпругата си сте сключилидоговор за ипотечен кредитс предмет извършване на строеж/довършване насобствен недвижим имот, представляващ еднофамилна къща.Като обезпечениена кредита са ипотекираникъщата, завършена на етап „груб строеж” и дворното място към същия имот.
По този кредит сте ползвали данъчно облекчениепо чл.22а отЗДДФЛза 2009г.
Във връзка с това поставяте следните въпроси:
1. Имате ли право наданъчно облекчениепо чл.22а от ЗДДФЛза платените лихвипо ипотечния кредитза строеж на жилище ?
2. Правото на данъчно облекчение важи ли за целия размер на отпуснатия кредит при положение, че ипотекиранатаземяслужи самокато обезпечение, а нейното придобиванене е предмет на кредита ?
Предвид действащата от 01.01.2010г. нормативна уредба и изложените от Вас факти и изразявам следното становище:
1. Разпоредбата на чл.22а от ЗДДФЛ предвижда данъчното облекчениеза млади семейства да се ползва само за кредит, койтоцели придобиване на жилище, като същевременнопридобиваното жилище служии за обезпечениепо предоставения кредит .
В тази връзка с писмоИзх. № 91-00-41/29.01.2010г. на изпълнителния директор на НАП вече е изразено становище, като в т.1 на същото изрично е указано, че данъчното облекчениеза млади семействапо чл.22аот ЗДДФЛ може да се ползвасамо за кредит , който цели придобиване на жилище, като същевременно придобиваното жилищеслужии за обезпечениепо предоставениякредит. Това означава, че когато кредитът е с цел извършване на ремонтни и довършителни работилицатанямат право да ползват данъчното облекчениепо чл. 22а от ЗДДФЛ, независимо от факта, че този кредит е обезпечен с ипотека.
Когато кредитът е комбиниран (закупуване на недвижим имот и ремонтнии довършителниработи), облекчениетопо чл. 22а от ЗДДФЛможе да се прилагасамо по отношение на лихвите, касаещи часттаот кредита, предназначена за придобиване на жилище.
По отношение на придобиване на жилище на етап „груб строеж”: В писмо № 91-00-41/29.01.2010 г. на ЦУ на НАП, относно прилагането на данъчното облекчение е направено разяснение, че е допустимо да се ползва данъчното облекчение, ако младото семейство е придобило ипотекираното жилище преди решението на Държавната приемателна комисия за използване на имота по предназначение /Протокол –образец16: приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството-обн.ДВ.бр.72/2003г/. Достатъчно е това жилище да е единствено жилище за семейството през данъчната година, за да се приложи нормата на чл.22а от ЗДДФЛ, разбира се при кумулативното наличие на условията за това.
Ако банката, издаде документ, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания само за размера на кредита за придобиване на жилището, и всички други условия, регламентирани в чл.22а от ЗДДФЛ за 2010г. са изпълнени, за тази част от лихвенитеплащанияможе да се ползва данъчно облекчение.
Когато всички условия, регламентирани в чл. 22а от ЗДДФЛ са изпълнени иипотекираното жилище е единствено за семейството, фактът, че за целите на обезпечението (гарантирането) на кредита е ипотекирано и дворното място (земята)не е в противоречиес норматаи условията на чл.22а от законаи не променя същността й, поради което данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва.
Изясняването на конкретнитефакти и обстоятелства, имащиотношениекъм правото на лицата да ползватданъчното облекчениепо чл. 22а от ЗДДФЛ, се извършвав ходана данъчнитепроверкии ревизиипо реда наДанъчно –осигурителния процесуален кодекс.

Оценете статията

Вашият коментар